• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Gabrielius Sereika


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. konsultuoja teritorinių skyrių darbo inspektorius, darbdavius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas, įmonių darbuotojus, profesines sąjungas apie darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus ir jų taikymo praktiką statybvietėse, statybviečių įrengimo, profesinės rizikos vertinimo bei darbo įrenginių naudojimo klausimais; 5.2. analizuoja norminius darbuotojų saugos ir sveikatos bei techninės teisės dokumentus, kitą informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus, standartus, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata, literatūrą, nelaimingus atsitikimus darbe, įvykusius vykdant statybos darbus, rengia pasiūlymus, užtikrinančius darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimą, bei metodinės medžiagos projektus darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų taikymo klausimais; 5.3. rengia išvadų, pastabų bei pasiūlymų projektus dėl darbo įrenginių priežiūros norminių aktų projektų, teritorinių ir administracijos skyrių darbo inspektorių pateiktų pasiūlymų dėl norminių teisės aktų gerinimo ir tobulinimo bei suderinamumo su kitais darbuotojų saugos ir sveikatos bei techninės teisės aktais; 5.4. teikia metodinę pagalbą teritoriniams skyriams, tiriant nelaimingus atsitikimus ir avarijas, susijusias su statinių statyba, priežiūra, naudojimu bei statybinių konstrukcijų griūtimi; 5.5. analizuoja ir apibendrina nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes ir priežastis, padarinius, siūlo priemones nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai įgyvendinti; 5.6. nelaimingų atitikimų darbe tyrimo kokybei gerinti ir vienodai tyrimo praktikai užtikrinti bei standartizuoti, rengia nelaimingų atsitikimų tyrimo metodines rekomendacijas; 5.7. rengia pasiūlymus ir teikia rekomendacijas darbdaviams, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms, įmonių darbuotojams, profesinėms sąjungoms, vykdant darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentuojančių norminių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kolektyvinių ir asmeninių saugos priemonių parinkimą ir naudojimą; 5.8. analizuoja, peržiūri skyriaus kompetencijos apimtyje kontrolinius klausimynus, teikia pasiūlymus jų tobulinimui; 5.9. dalyvauja skyriaus veiklos metinių ir kitų planų sudaryme, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus; 5.10. dalyvauja pagal VDI ir Lietuvos statybininkų asociacijos bendradarbiavimo sutartį veikloje rengiant pasiūlymus, Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklių papildymą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, bei skleidžiant gerąją praktiką; 5.11. bendradarbiauja su kitomis institucijomis įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus; 5.12. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. ____________________

 

Kontaktai