• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Gabrielius Sereika


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. dalyvauja rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektus, rengia pastabas ir pasiūlymus dėl jų pakeitimo ar papildymo; 5.2. rengia Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymų ar kitų dokumentų projektus darbuotojų saugos ir sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos klausimais; 5.3. vykdo sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo priežiūrą; 5.4. teikia pasiūlymus ir rengia įsakymų projektus dėl papildomų ar pakartotinių sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų tyrimo; 5.5. skyriaus kompetencijos klausimais tiria piliečių skundus ir prašymus, teikia raštiškus išaiškinimus; 5.6. rengia metodines rekomendacijas, konsultuoja VDI teritorinių skyrių inspektorius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas, specialistus, darbdavius ir darbuotojus darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų taikymo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežasčių tyrimo bei jų prevencijos klausimais; 5.7. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant VDI ūkio subjektų veiklos priežiūros politiką; 5.8. atlieka Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro valdytojo ir tvarkytojo funkcijas; 5.9. dalyvauja standartizacijos technikos komitetų veikloje, rengiant Lietuvos standartų ir kitų leidinių projektus ir priimant juos, teikiant pastabas dėl parengtų projektų viešosios apklausos; 5.10. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu tiria atskirus nelaimingus atsitikimus darbe; 5.11. analizuoja ir apibendrina nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes ir priežastis, padarinius, siūlo priemones nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai įgyvendinti; 5.12. organizuoja ar/ir rengia apibendrintas nelaimingų atsitikimų darbe bei jais susijusių pažeidimų darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, sergamumo profesinėmis ligomis būklės apžvalgas ir ataskaitas, teikia jas skelbti informacinėse priemonėse; 5.13. skyriaus funkcijų ribose atstovauja VDI kitose institucijose bei įstaigose; 5.14. teikia pasiūlymus ir dalyvauja organizuojant priemones VDI inspektorių kvalifikacijai kelti; 5.15. esant teisminiams ginčams dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus priimtų sprendimų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimų teisėtumo, rengia atsiliepimų teismams projektus; 5.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. __________________

 

Kontaktai