• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Sigita Mačiekienė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. organizuoja VDI ilgalaikių ir metinių planų projektų parengimą ir juos rengia arba koreguoja, naudojant VDI įdiegtą Veiklos valdymo sistemą; 5.2. vertina kitų VDI administracijos ir teritorinių skyrių metinių planų atitiktį VDI ilgalaikiams ir metiniams veiklos tikslams, prioritetams, planams ir uždaviniams, teikia savo išvadas ir pasiūlymus; 5.3. koordinuoja VDI teritorinių skyrių metinių planų parengimo, suderinimo ir tvirtinimo klausimus; 5.4. rengia VDI veiklos metines ir ketvirtines ataskaitas, taip pat ataskaitas ES Vyresniųjų darbo inspektorių komitetui (SLIC) arba organizuoja šių ataskaitų parengimą; 5.5. rengia informaciją Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai ūkio subjektų priežiūros optimizavimo klausimais; 5.6. rengia Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymų projektus ūkio subjektų priežiūrai vykdyti ir ūkio subjektų inspektavimui organizuoti, teikia pasiūlymus šiai priežiūrai tobulinti; 5.7. vertina VDI teritorinių skyrių pateiktus pasiūlymus ūkio subjektų planinių patikrinimų darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) bei darbo teisės klausimais sąrašams sudaryti ir bendradarbiaujant su VDI teritorinių skyrių atstovais suranda optimaliausią variantą nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, DSS ir darbo teisės aktų pažeidimų prevencijai vykdyti; 5.8. organizuoja VDI prevencinius tikslinius patikrinimus (akcijas) ir kitas inspektavimo kampanijas, rengia kontrolinius klausimynus arba pagal poreikį vertina kitų VDI administracijos skyrių paruoštus kontrolinių klausimynų projektus; 5.9. organizuoja ir koordinuoja VDI administracijos ir teritorinių skyrių darbą su VDI Veiklos valdymo sistema; 5.10. nagrinėja pranešimus ir paklausimus ūkio subjektų priežiūros klausimais ir rengia atsakymus; 5.11. rengia VDI teisės aktų projektus arba vertina kitų institucijų ir įstaigų bei VDI administracijos skyrių parengtus dokumentus, teikia pastabas ir pasiūlymus šiems dokumentams tobulinti; 5.12. rengia Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymais patvirtintų tvarkų ir aprašų, kitų dokumentų ūkio subjektų priežiūrai vykdyti aktualias redakcijas ir teikia juos skelbti VDI interneto svetainėje; 5.13. VDI organizuojamuose seminaruose ir mokymuose skaito pranešimus VDI veiklos planavimo ir ūkio subjektų priežiūros klausimais; 5.14. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, jo pavaduotojo, VDI kanclerio ar skyriaus vedėjo nurodymu atstovauja VDI kitose valstybės ir savivaldos institucijose, įstaigose ar organizacijose; 5.15. bendradarbiauja pagal nustatytą kompetenciją su kitais VDI skyriais bei kitomis institucijomis ir įstaigomis ūkio subjektų priežiūros bei VDI veiklos planavimo klausimais; 5.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus VDI strateginiams veiklos tikslams pasiekti. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ______________________

 

Kontaktai