• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Violeta Skersienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. VDI informacinėje sistemoje (DSS IS) sukauptų duomenų pagrindu rengia Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) priežiūros funkcijų vykdymo statistinių rezultatų ataskaitas; 5.2. dalyvauja rengiant VDI teritorinių skyrių planinių užduočių būsimiems (ateinantiems) kalendoriniams metams projektą; 5.3. dalyvauja rengiant statistinius duomenis VDI veiklos metinėms ir ketvirtinėms, DSS būklės bei darbo įstatymų vykdymo, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr.81 „Dėl darbo inspekcijos pramonėje ir prekyboje“ įgyvendinimo ataskaitoms parengti; 5.4. dalyvauja rengiant VDI ūkio subjektų priežiūros optimizavimo ataskaitas Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikti; 5.5. rengia informaciją apie VDI veiklos rezultatų statistinius rodiklius Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai bei kitoms suinteresuotoms institucijoms pateikti; 5.6. rengia specialiųjų inspektavimo kampanijų (akcijų) ir ūkio subjektų teminių patikrinimų rezultatų statistinių rodiklių ataskaitas ir teikia jas kitiems VDI administracijos skyriams; 5.7. rengia įvairaus pobūdžio pažymas, pranešimus ir atsakymus atskiriems ūkio subjektams bei kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms, kontrolės ir teisėsaugos įstaigoms VDI ūkio subjektų priežiūros ir VDI veiklos rezultatų klausimais; 5.8. rengia pagal įmonių pateiktus prašymus dėl dalyvavimo konkurse vykdant viešuosius pirkimus pažymas apie Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų vykdymo būklę; 5.9. vykdo baudų, paskirtų iki 2015 m. liepos 1 d. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą, taip pat pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos 121 straipsnį bei Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, apskaitą; 5.10. teikia siūlymus skyriaus vedėjui nustatant statistinės apskaitos rodiklius, naudojamus VDI priežiūros funkcijų rezultatų ketvirtinėms ir metinėms ataskaitoms parengti; 5.11. rengia atsakymus į kitų valstybės ir savivaldos institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir jų atstovų paklausimus ūkio subjektų priežiūros klausimais; 5.12. vykdo rašytinių ir elektroninių dokumentų valdymą, sudaro ir tvarko skyriaus dokumentacijos bylas; 5.13. rengia DSS IS naujas temines ataskaitas pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymais patvirtintus kontrolinius klausimynus ar jų pakeitimus, taip pat įveda DSS IS naujus ar keičia inspektavimo tikslus; 5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti VDI strateginiai tikslai. _____________________

 

Kontaktai