• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Nijolė Cilciūtė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas: 5.1. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos, realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse; 5.2. koordinuoja nelegalaus, nedeklaruoto darbo kontrolę bei prevenciją; 5.3. analizuoja nelegalaus, nedeklaruoto darbo reiškinių kontrolės rezultatus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo; 5.4. organizuoja Nelegalaus darbo reiškinių atsiradimo sąlygų nagrinėjimo ir jo kontrolės koordinavimo Centrinės koordinavimo grupės posėdžius; 5.5. rengia ir teikia siūlymus norminių teisės aktų tobulinimui; 5.6. rengia ir teikia ataskaitas, apibendrinimus skyriaus veiklos kompetencijos klausimais; 5.7. koordinuoja galiojančių teisės aktų darbo teisės srityje praktinio taikymo analizę, rengia siūlymus dėl jų tobulinimo ir teikia juos VDI vadovybei; 5.8. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja VDI įmonėse, įstaigose, organizacijose; 5.9. planuoja savo veiklą ir teikia pasiūlymus skyriaus darbo planui rengti; 5.10. nustatyta tvarka vykdo VDI pasitikėjimo telefonu, elektroniniu paštu dėl nelegalaus darbo gautų pranešimų priėmimą, įvertinimą, registravimą užduoties kortelėse ir perdavimą tirti; 5.11. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _____________________

 

Kontaktai