• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Rita Zubkevičiūtė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. analizuoja, apibendrina ir sistemina profesinių ligų tyrimo duomenis, rengia pasiūlymus profesinių ligų prevencijai įgyvendinti, dalyvauja ir kontroliuoja juos įgyvendinant; 5.2. dalyvauja rengiant profesinės sveikatos teisės aktus, teikia pasiūlymus galiojantiems darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo higienos teisės aktams tobulinti bei pasiūlymus šiems teisės aktams įgyvendinti, rengia vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymų ar kitų dokumentų projektus darbuotojų saugos ir sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos klausimais; 5.3. konsultuoja VDI teritorinių skyrių inspektorius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas, specialistus, darbdavius ir darbuotojus darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų taikymo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežasčių tyrimo bei jų prevencijos klausimais; 5.4. rengia metodines rekomendacijas darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų taikymo, profesinių ligų priežasčių ir įvykių darbe tyrimo klausimais, 5.5. vykdo profesinių ligų tyrimo priežiūrą, organizuoja ir kontroliuoja jų registravimą, apskaitą ir analizę skyriuose ir administracijoje; 5.6. teikia pasiūlymus ir ruošia įsakymų projektus dėl papildomo profesinės ligos priežasčių ar įvykio darbe tyrimo; 5.7. nagrinėja skundus ir pareiškimus skyriaus kompetencijos, apibrėžtos šiuose nuostatuose, ribose, VDI nustatyta tvarka atsako fiziniams ir juridiniams asmenims į jų skundus, prašymus, paklausimus; 5.8. archyvuoja profesinių ligų tyrimo medžiagų bylas ir perduoda jas VDI archyvui; 5.9. teikia pasiūlymus darbo inspektorių kvalifikacijai kelti, jų mokymo programoms tobulinti, taip pat aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų programoms papildyti profesinių ligų bei profesinės sveikatos klausimais; 5.10. teikia pasiūlymus VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos informacinės sistemos Profesinių ligų, Inspektavimų posistemėms, Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemai tobulinti; 5.11. esant teisminiams ginčams dėl vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus priimtų sprendimų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimų teisėtumo, rengia atsiliepimus teismams ir vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu dalyvauja teisminiuose procesuose; 5.12. skyriaus funkcijų ribose atstovauja Valstybinei darbo inspekcijai kitose institucijose bei įstaigose; 5.13. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ____________________________

 

Kontaktai