• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Rimantas Tebėra


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. vykdo Valstybinės darbo inspekcijos kompetencijai priskiriamą nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų prevenciją ir darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių norminių teisės aktų kontrolę įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo. 5.2. kartu su skyriaus vedėju užtikrina skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą; 5.3. organizuoja ir metodiškai vadovauja skyriaus darbo inspektoriams darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais; 5.4. esant poreikiui atlieka inspektavimus įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo; 5.5. esant poreikiui konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais; 5.6. organizuoja ir koordinuoja šviečiamuosius – konsultacinius seminarus, edukacinius projektus, kitus renginius darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos temomis; 5.7. skirsto užduotis skyriaus darbo inspektoriams; 5.8. kontroliuoja skundų ir pranešimų tyrimo eigą bei terminų laikymąsi, konsultuoja darbo inspektorius, tiriant pareiškėjų skundus ir prašymus, vizuoja parengtus atsakymus; 5.9. teisės aktų ir skyriuje nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų bylas; 5.10. sistemina duomenis, rengia ataskaitas bei nustatyta tvarka jas teikia kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms; 5.11. užtikrina skyriuje priešgaisrinę saugą bei jos reikalavimų įgyvendinimą, vykdo kontrolę; 5.12. organizuoja skyriaus veiklai reikalingo materialinio turto aprūpinimą ir kitų skyriaus funkcijų vykdymui būtinų ūkinių klausimų sprendimą; 5.13. kuruoja apskrities darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais klausimus; 5.14. teikia pasiūlymus rengiamiems teisės aktų projektams; 5.15. teikia pasiūlymus skyriaus veiklos planui; 5.16. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja VDI įmonėse, įstaigose, organizacijose, teismuose, teisėsaugos ir kitose Lietuvos ir užsienio šalių institucijose; 5.17. vykdo skyriaus rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 5.18. nesant skyriaus vedėjo Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu vykdo skyriaus vedėjo funkcijas; 5.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ______________________

 

Kontaktai