• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Valentas Jakavonis


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmenų, kurie patys atlieka įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, arba darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimą; 5.2. veda šviečiamuosius-konsultacinius seminarus, edukacinius, kitus renginius darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos temomis; 5.3. teikia konsultacijas skyriaus darbo inspektoriams tiriant įvykius darbe. Tikrina, koduoja ir registruoja VDI teritoriniame skyriuje iš įmonių gautus lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktus. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe atvejais surinktą VDI tyrimo medžiagą apie nelaimingą atsitikimą įteikia (išsiunčia) atitinkamoms institucijoms ir asmenims teisės aktų nustatyta tvarka; 5.4. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. _________________________

 

Kontaktai