• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Audronė Baršienė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. rengia priemones skyriaus darbo planui; 5.2. dalyvauja organizuojant kokybišką skyriui nukreiptų pavedimų vykdymą, tvarko skyriaus reikalus; 5.3. savo kompetencijos ribose pasirašo, vizuoja raštus, kitus dokumentus; 5.4. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus (toliau – vadovas) pavedimu atstovauja VDI kitose institucijose; 5.5. dalyvauja koordinuojant darbo ginčų komisijų prie VDI teritorinių skyrių (toliau – komisijos) veiklą, teikia komisijoms metodinę pagalbą komisijų veiklos klausimais; 5.6. vykdo komisijų priimtų sprendimų stebėseną bei jų kokybės vertinimą, rengia šių sprendimų apžvalgas; 5.7. analizuoja ir apibendrina teismų praktiką dėl komisijose ikiteismine tvarka nagrinėtų darbo ginčo bylų; 5.8 rengia ataskaitas, statistinę ir kitokią informaciją dėl komisijų veiklos, teikia komisijoms išvadas bei rekomendacijas dėl vieningos darbo ginčų nagrinėjimo praktikos formavimo; 5.9. dalyvauja organizuojant mokymus komisijų pirmininkams bei sekretoriams; 5.10. esant poreikiui teikia pastabas ir pasiūlymus dėl komisijų veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų taikymo keitimo, dalyvauja vykdant šių teisės aktų stebėseną; 5.11. dalyvauja tiriant skundus (prašymus), gautus VDI dėl komisijų pirmininkų veiksmų/neveikimo, atliekant jiems priskirtas funkcijas, apibendrina jau atliktus tyrimus ir skyriaus vedėjo nurodymu teikia rekomendacijas komisijų pirmininkams dėl tinkamo jų veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų vykdymo; 5.12. rengia ir dalyvauja rengiant lokalinių teisės aktų dėl komisijos narių sąrašo patvirtinimo projektus; 5.13. dalyvauja bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, organizuojant susitikimus, seminarus darbo ginčų nagrinėjimo bei komisijų veiklos klausimais; 5.14. pagal kompetenciją teikia konsultacijas asmenims darbo ginčų nagrinėjimo bei komisijų veiklos klausimais; 5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _______________

 

Kontaktai