• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Rimas Grigaravičius


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. savarankiškai organizuoja ir atsako už skyriaus darbą pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus (toliau – vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius) patvirtintus Veiklos procesų ir vidaus kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) nuostatus; 5.2. planuoja skyriaus darbą, sudaro metinius skyriaus planus, atsižvelgdamas į atliktą VDI rizikos vertinimo analizę, ir juos raštu suderina su vyriausiuoju valstybiniu darbo inspektoriumi; 5.3. atstovauja VDI įstaigose, įmonėse ir organizacijose skyriaus kompetencijos klausimais; 5.4. pataria vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui ir jo pavaduotojams bei VDI skyrių vedėjams vidaus kontrolės klausimais; 5.5. dalyvauja VDI organizuojamuose pasitarimuose, darbo grupių ir komisijų darbe; 5.6. organizuoja ir vykdo administracinę procedūrą nagrinėjant skyriui nukreiptus skundus dėl VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnautojo (darbo) pareigų neatlikimo (nevykdymo) arba netinkamo atlikimo (vykdymo) ir nustato ar yra pagrindo tokius valstybės tarnautojus ar darbuotojus įtarti padarius tarnybinį nusižengimą (darbo drausmės pažeidimą); 5.7. organizuoja ir tikrina kaip tinkamai VDI teritorinių skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai bei administracijos skyriai pagal savo kompetenciją Inspekcijoje vykdo pirminę ir antrinę vidinę kontrolę. Esant pavedimui, vykdo VDI inspektorių atliktų inspektavimų, parengtų dokumentų kontrolę ir tuo tikslu atlieka atsakymų į prašymus ir skundus, Nelegalaus darbo tyrimo aktų, administracinių nusižengimų bylose priimtų nutarimų, Administracinių nusižengimų protokolų, Reikalavimų R 1 ir R 2 bei rekomendacijų surašymo kokybinės analizės patikrinimus; 5.8. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įpareigotas organizuoja tarnybinių nusižengimų tyrimus, tiria tarnybinius nusižengimus ir pateikia dėl to motyvuotas išvadas. 5.9. organizuoja kovos su korupcija priemonių įgyvendinimą VDI, atlieka korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos pasireiškimo tikimybės nustatymą; 5.10. rengia skyriaus nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui; 5.11. teikia vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo; 5.12. prižiūri skyriaus darbuotojų atliekamus vidaus patikrinimus ir vertinimus, vertina jų kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų tarnybinę veiklą; 5.13. vykdo savo ir skyriaus darbuotojų veiklos analizę, siekdamas tobulinti skyriaus veiklos administravimą; 5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui. _______________

 

Kontaktai