• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Raimonda Sneigienė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. atlieka stebėseną jam pavestoje koordinavimo srityje, analizuoja esamą situaciją ir teikia pasiūlymus; 5.2. informuoja skyriaus vedėją apie VDI ir skyriaus programos vykdymo procesą, galimas problemas ir jų sprendimo būdus; 5.3. teikia išvadas skyriaus vedėjui dėl VDI ir skyriuje rengiamų ir parengtų techninės saugos klausimus reglamentuojančių dokumentų; 5.4. organizuoja asmeninių apsaugos priemonių, liftų, lynų kelių, mašinų ir kitų darbo priemonių rinkos priežiūrą pagal atitinkamuose techniniuose reglamentuose VDI pavestas funkcijas: 5.4.1. rengia metinius rinkos priežiūros planus, koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdymą; 5.4.2. teikia VDI teritoriniams skyriams konsultacijas ir metodinę pagalbą; 5.4.3. rengia metodines rekomendacijas ir klausimynus rinkos priežiūros klausimais; 5.4.4. bendradarbiauja su akredituotomis ar paskelbtosiomis (paskirtosiomis) laboratorijomis, produktų sertifikavimo įstaigomis, kontrolės įstaigomis, atitikties įvertinimo įstaigomis, verslo asociacijomis produktų saugos, ženklinimo ir jų atitikties esminiams saugos ir sveikatos reikalavimams užtikrinimo srityse; 5.4.5. teikia teritoriniams skyriams rekomendacijas dėl naujai įsigaliojusių teisės aktų ir standartų taikymo, vykdant rinkos priežiūrą, darbo įrenginių naudojimo kontrolę, rengia metodinių nurodymų projektus, siūlo įmones, kuriose būtina atlikti patikrinimus; 5.4.6. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja kontroliuojant į rinką tiekiamų mašinų, liftų, lynų kelių ir asmeninės apsaugos priemonių atitikimą techninių reglamentų reikalavimams; 5.4.7. nustačius, kad mašinos, liftai, lynų keliai ir asmeninės apsaugos priemonės kelia pavojų naudotojų saugai ar sveikatai, organizuoja (vykdo) rinkos ribojimo priemones: uždraudžiant jas tiekti į rinką, pašalinant iš rinkos ar kitaip apribojant jų laisvą judėjimą; 5.4.8. organizuoja tikslinius ir bendrus patikrinimus su kitomis rinkos priežiūrą atliekančiomis institucijomis; 5.4.9. gauna iš gamintojų, importuotojų ir platintojų dokumentaciją, reikalingą patikrinti mašinų, liftų, lynų kelių ir asmeninės apsaugos priemonių atitiktį techninių reglamentų reikalavimams; 5.4.10. tiria pareiškimus bei skundus rinkos priežiūros klausimais, užtikrinant pareiškėjų konfidencialumą; 5.4.11. VDI vadovybei pavedus dalyvauja mašinų, liftų, lynų kelių ir asmeninių apsaugos priemonių rinkos priežiūros institucijų administracinio bendradarbiavimo grupių (ADCO) veikloje, vyksta į organizuojamus šių grupių susitikimus ir dalyvauja tarptautiniuose projektuose bei programose siekiant laisvo prekių judėjimo politikos įgyvendinimo tikslų; 5.5. nustatyta tvarka dalyvauja tiriant darbo įrenginių, tarp jų potencialiai pavojingų įrenginių, avarijas, nelaimingus atsitikimus įvykusius naudojant darbo įrenginius, analizuoja avarijų, nelaimingų atsitikimų priežastis, teikia pasiūlymus planuojant prevencines priemones avarijoms, nelaimingiems atsitikimams išvengti; 5.6. dalyvauja planuojant, kuriant ir įgyvendinant nelaimingų atsitikimų prevencijos priemones, užtikrinančias darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimą; 5.7. dalyvauja rengiant ir nagrinėja teisės aktų, reglamentuojančių produktų privalomuosius saugos reikalavimus ir darbo įrenginių, tarp jų potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą, projektus ir teikia pasiūlymus, siekiant tobulinti jų taikymo praktiką; 5.8. dalyvauja rengiant darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų mokymo programų rengimą ir vertina parengtas programas; 5.9. dalyvauja Kontrolės įstaigų akreditacijos komiteto prie Nacionalinio akreditacijos biuro komiteto veikloje; 5.10. konsultuoja paskelbtųjų ir įgaliotų potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės kontrolės įstaigų darbuotojus teisės aktų, reglamentuojančių produktų privalomuosius saugos reikalavimus ir potencialiai pavojingų įrenginių naudojimą ir priežiūrą, įgyvendinimo bei taikymo klausimais; 5.11. pagal poreikį dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento atitinkamų techninių komitetų veikloje; 5.12. dalyvauja rengiant aiškinimus, metodinę medžiagą, konsultuoja teritorinių skyrių darbo inspektorius, darbdavius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų ir kitus įmonių darbuotojus, profesinių sąjungų atstovus profesinės rizikos vertinimo klausimais; 5.13. VDI vadovybei pavedus dalyvauja Vyresniųjų darbo inspektorių komiteto (SLIC) darbo grupės MACHEX (mašinų) veikloje; 5.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. __________________________________

 

Kontaktai