• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Raimondas Barkauskas


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. organizuoja ir užtikrina stabilų ir saugų Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) informacinių sistemų, registrų ir kitų VDI informacijos ir ryšių technologijų (toliau – IRT) priemonių funkcionavimą ir prireikus padeda organizuoti IRT priemonių administravimą; 5.2. administruoja VMWare Esxi virtualių operacinių sistemų pagrindu veikiančias tarnybines stotis, atlieka virtualių tarnybinių stočių rezervines duomenų kopijas nustatytais terminais, vykdo duomenų atkūrimą incidentų atvejais; 5.3. administruoja Windows/Linux operacinių sistemų pagrindu veikiančias virtualias tarnybines stotis, kuria ir įdiegia programinius skriptus, padedančius optimizuoti šių operacinių sistemų veiklą; 5.4. analizuoja pranešimus apie IRT incidentus (gedimus, klaidas ar netikėtus įvykius), juos perduoda nagrinėti kitiems skyriaus darbuotojams pagal jų kompetenciją, vykdo klaidų taisymo darbus, koordinuoja incidentų valdymą ir siekia, kad jie būtų sprendžiami operatyviai ir efektyviai; 5.5. atlieka IRT priemonių administravimo funkcijas, susijusias su naudotojų pasirengimo dirbti su priemonėmis įvertinimu, naudotojų teisėmis, IRT priemones sudarančiais komponentais (kompiuteriais, planšetiniais kompiuteriais, operacinėmis sistemomis, duomenų bazių valdymo sistemomis, taikomųjų programų sistemomis, nuotolinio valdymo sistemomis, ugniasienėmis, įsilaužimų aptikimo sistemomis, duomenų perdavimo tinklais, atsarginių kopijų darymo sistemomis), šių komponentų sąranka, pažeidžiamų vietų nustatymu, saugumo reikalavimų atitikties nustatymu; 5.6. esant poreikiui, bendrauja su IRT priemonių (naudotojų techninės įrangos ir sisteminių programų) garantinio aptarnavimo tiekėjais ir teikia jiems pranešimus dėl trūkumų šalinimo bei prižiūri trūkumų šalinimą; 5.7. atlieka IRT priemonių priežiūrą, bandymus, įgyvendina reikalingus pokyčius, vykdo naujų IRT priemonių diegimo darbus, vykdo VDI tarnybinėse stotyse kaupiamų duomenų kopijavimo ir atstatymo darbus; 5.8. tikrina (peržiūri) IRT priemonių sąranką ir būseną; 5.9. inicijuoja ir prižiūri naujų IRT priemonių diegimo darbus; 5.10. dalyvauja, sprendžiant IRT priemonių gerinimo klausimus, rengia pasiūlymus dėl jų funkcionavimo gerinimo; 5.11. saugo VDI programinę įrangą, inicijuoja jos naujinimą ir tvarko VDI programinės įrangos registrą; 5.12. organizuoja naudotojų mokymus dirbti su IRT priemonėmis ir juos moko, konsultuoja IRT priemonių naudotojus; 5.13. dalyvauja rengiant duomenų teikimo sutartis ir jų pakeitimus ir jas įgyvendina dalyvauja rengiant IRT priemonių likvidavimą, nurašymą, aukcionus, inventorizaciją; 5.14. bendradarbiauja su VDI valdomų bei naudojamų duomenų teikėjais ir gavėjais ir prižiūri duomenų teikimo bei gavimo procesus; 5.15. rengia ir dalyvauja rengiant IRT priemonių taikymą reglamentuojančius dokumentus; 5.16. periodiškai rengia ataskaitas ir (ar) rodiklius apie IRT priemonių darbą bei sutrikimus; 5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. ____________________

 

Kontaktai