• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Vesta Macė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. padeda skyriaus vedėjui organizuoti skyriaus darbą, siekiant užtikrinti sklandžią skyriaus veiklą, nesant skyriaus vedėjo, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas; 5.2. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja rengiant ir formuojant VDI darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų rengimo ir jų praktinio taikymo politiką; 5.3. skyriaus vedėjo pavedimu įvertina ir vizuoja skyriaus darbuotojų parengtus dokumentų projektus prieš juos teikiant vizuoti skyriaus vedėjui; 5.4. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, taip pat pasiūlymus dėl skyriaus veiklos ir funkcijų; 5.5. nustatyta tvarka teikia pastabas bei pasiūlymus dėl rengiamų norminių teisės aktų projektų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia siūlymus juos pakeisti ar papildyti; 5.6. analizuoja norminius darbuotojų saugos ir sveikatos bei techninės teisės dokumentus, literatūrą, nelaimingus atsitikimus darbe, metodinę medžiagą ir teikia siūlymus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo užtikrinimo. Rengia metodinę medžiagą darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų taikymo klausimais; 5.7. skyriaus kompetencijos klausimais tiria piliečių skundus ir prašymus, teikia raštiškus išaiškinimus; 5.8. konsultuoja VDI teritorinių skyrių darbo inspektorius, darbdavius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas, įmonių darbuotojus, profesines sąjungas darbo įrenginių, tarp jų potencialiai pavojingų įrenginių, saugaus naudojimo, pavojingų medžiagų gamybos ir naudojimo, darbų saugos valdymo ir kontrolės sistemų diegimo, darbo aplinkos rizikos įvertinimo, įmonės darbuotojų ir avarinių gelbėjimo tarnybų pasirengimo veikti avarijos atveju, apsaugos priemonių bei sistemų techninės būklės ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais; 5.9. teikia metodinę pagalbą teritoriniams skyriams, tiriant nelaimingus atsitikimus ir avarijas, susijusias su potencialiai pavojingų įrenginių naudojimu, pavojingų cheminių medžiagų gamyba ir naudojimu bei technologiniais procesais, kuriems vykstant galimi sprogimo, gaisro ar apsinuodijimo atvejai; 5.10. analizuoja ir apibendrina nelaimingų atsitikimų darbe priežastis, siūlo prevencines priemones saugos darbe pažeidimams, nelaimingiems atsitikimams bei profesinėms ligoms, susijusiomis su pavojingų cheminių medžiagų gamyba ir naudojimu, bei technologiniais procesais, kuriems vykstant galimi sprogimo, gaisro ar apsinuodijimo atvejai, išvengti; 5.11. skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja tikrinant pavojingus objektus, atlieka kitų įmonių inspektavimus. Atlikdamas inspektavimus kontroliuoja vidinės darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolės organizavimą įmonėse, saugos darbe ir darbo medicinos tarnybų steigimą, tikrina, ar įmonėse eksploatuojamos darbo priemonės, darbo vietos, technologiniai procesai, darbo sąlygos atitinka norminių aktų reikalavimus; 5.12. sprendžia ginčus tarp darbdavio ir darbuotojo dėl darbuotojo atsisakymo dirbti, motyvuojant, kad negarantuota darbuotojų sauga, tiria pareiškimus bei skundus skyriaus kompetencijos klausimais, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą; 5.13. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų ir pažeidimų bylas, skiria administracines nuobaudas ir baudas; 5.14. teikia pasiūlymus ir dalyvauja organizuojant priemones VDI darbo inspektorių kvalifikacijai kelti; 5.15. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu tiria atskirus nelaimingus atsitikimus darbe; 5.16. esant teisminiams ginčams dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus priimtų sprendimų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimų teisėtumo, rengia atsiliepimų teismams projektus; 5.17. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja VDI kitose institucijose, įstaigose ar organizacijose bei teismuose; 5.18. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _______________________

 

Kontaktai