• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Vesta Macė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. teikia pastabas bei pasiūlymus dėl rengiamų norminių teisės aktų projektų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo bei kitų šalių praktiką, teikia siūlymus juos pakeisti ar papildyti; 5.2. analizuoja norminius darbuotojų saugos ir sveikatos bei techninės teisės dokumentus, literatūrą, ir teikia siūlymus užtikrinančius darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimą, rengia metodinę medžiagą darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų taikymo klausimais; 5.3. konsultuoja teritorinių skyrių darbo inspektorius, darbdavius, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybas, įmonių darbuotojus, profesines sąjungas, profesinės rizikos vertinimo, tarp jų interaktyvių rizikos vertinimo priemonių diegimo, taikymo, propagavimo, darbo įrenginių naudojimo ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais; vykdo OiRA projekto administravimą ir socialinių partnerių parengtų OiRA priemonių propagavimą; 5.4. atnaujina VDI interneto svetainėje paskelbtą teisės aktų darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) klausimais sąrašą, peržiūri ir atnaujina teisės aktų, kuriais VDI vadovaujasi, vykdant kontrolės funkcijas, ar vadovaujasi tiriant n/a, profesinių ligų priežastis, avarijas ar vykdant kitas su VDI veikla susietas funkcijas, sąvadą; 5.5. rengia pasiūlymus, motyvacijas ir teikia rekomendacijas darbdaviams, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms, įmonių darbuotojams, profesinėms sąjungoms nelaimingiems atsitikimams darbe išvengti, vykdant darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentuojančių norminių teisės aktų pažeidimų prevenciją, saugos priemonių parinkimą ir naudojimą; 5.6. nelaimingų atitikimų darbe tyrimo kokybei gerinti ir vienodai tyrimo praktikai užtikrinti bei standartizuoti, rengia nelaimingų atsitikimų tyrimo metodines rekomendacijas; 5.7. analizuoja informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus, standartus susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata saugaus darbo priemonių naudojimo, aptarnavimo klausimais šalyje ir užsienyje; 5.8. analizuoja, peržiūri skyriaus kompetencijos apimtyje kontrolinius klausimynus, teikia pasiūlymus jų tobulinimui; 5.9. tikrina žemės gelmių naudojimo projektus bei teikti pastabas, pasiūlymus dėl DSS būklės juose gerinimo; 5.10. dalyvauja skyriaus veiklos metinių ir kitų planų sudaryme, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus; 5.11. bendradarbiauja su kitomis institucijomis įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus; 5.12. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. ________________

 

Kontaktai