• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Andrius Jankauskas


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. vykdo Valstybinės darbo inspekcijos kompetencijai priskiriamą nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos, norminių darbo teisės aktų pažeidimų prevenciją ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų kontrolę įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo. 5.2. tiria skundus ir pranešimus, tikrina, kaip įgyvendinami darbo įstatymų reikalavimai, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą, kai šie klausimai susiję su piliečių prašymais ir jų teisėtų interesų tenkinimu; 5.3. vykdo visas kitas darbo inspektoriaus funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymu, nuostatais ir darbo reglamentu, kitais norminiais teisės aktais, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis; 5.4. nustatęs įstatymų ir/ar kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja administracinių nusižengimų ir pažeidimų bylas, skiria administracines nuobaudas ir baudas; 5.5. vykdo nelegalaus, nedeklaruoto darbo reiškinių kontrolę; 5.6. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais; 5.7. dalyvauja ir veda šviečiamuosius – konsultacinius seminarus, edukacinius projektus, kitus renginius darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, nelegalaus, nedeklaruoto darbo prevencijos temomis; 5.8. pagal įgaliojimą atstovauja VDI teismuose; 5.9. skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja VDI įmonėse, įstaigose, organizacijose, teisėsaugos ir kitose Lietuvos ir užsienio šalių institucijose; 5.10. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti; 5.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _________________________

 

Kontaktai