• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Vidutis Skirmantas


5. Siekiant užtikrinti efektyvesnį VDI funkcionavimą, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. vadovaudamasis patvirtintu skyriaus veiklos planu, atlieka VDI veiklos procesų tikrinimus, ar VDI veikla atitinka Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ir kitiems įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, VDI nuostatams, reglamentui bei kitiems norminiams teisės aktams; 5.2. vertina vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą ir rizikos veiksnių valdymą; 5.3. atlieka korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos pasireiškimo tikimybės nustatymą; 5.4. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įpareigotas, tiria tarnybinius nusižengimus ir pateikia dėl to motyvuotas išvadas; 5.5. atlieka VDI vidaus kontrolės procedūrų veiklos vertinimą, siekiant nustatyti, ar VDI įdiegtos tinkamos vidaus kontrolės procedūros ir ar jos yra efektyvios. 5.6. atliekant VDI vidaus kontrolės veiklos procedūrų vertinimą, renka įrodymus apie nustatytų kontrolės procedūrų tinkamumą ir efektyvumą, apie kontrolės procedūrų pokyčius, kurie fiksuojami sudarant darbo dokumentus; įvertina, ar pasikeitusios kontrolės procedūros yra tinkamos ir efektyvios; 5.7. tikrina, kaip tinkamai VDI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdo Lietuvos Respublikos įstatymuose, Vyriausybės nutarimuose ir VDI lokaliniuose teisės aktuose nurodytų Inspekcijos veiklos procesų reikalavimus atlikti savo pareigas ir veikti juose nustatyta tvarka bei rengia ir Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui teikia tokių patikrinimų ataskaitas; 5.8. tikrina, kaip tinkamai VDI teritorinių skyrių vedėjai ir jų pavaduotojai bei administracijos skyriai pagal savo kompetenciją Inspekcijoje vykdo pirminę ir antrinę vidinę kontrolę. Esant pavedimui, vykdo VDI inspektorių atliktų inspektavimų, parengtų dokumentų kontrolę ir tuo tikslu atlieka atsakymų į prašymus ir skundus, Nelegalaus darbo tyrimo aktų, administracinių nusižengimų bylose priimtų nutarimų, Administracinių nusižengimų protokolų, Reikalavimų R 1 ir R 2 bei rekomendacijų surašymo kokybinės analizės patikrinimus; 5.9. tikrina, ar valstybinėje tarnyboje VDI dirbantys asmenys savo privačius interesus deklaruoja (teikia privačių interesų deklaracijas) teisės aktų nustatyta tvarka; 5.10. tikrina valstybinėje tarnyboje VDI dirbančių asmenų privačių interesų deklaracijose pateiktus duomenis; 5.11. vykdo administracinę procedūrą nagrinėjant skyriui nukreiptus skundus dėl VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnautojo (darbo) pareigų neatlikimo (nevykdymo) arba netinkamo atlikimo (vykdymo) ir nustato ar yra pagrindo tokius valstybės tarnautojus ar darbuotojus įtarti padarius tarnybinį nusižengimą (darbo drausmės pažeidimą); 5.12. esant pavedimui, atlieka inspektavimus įmonėse ir naudojasi inspektoriaus teisėmis VDI įstatymo nustatyta tvarka; 5.13. teikia siūlymus skyriaus vedėjui, kaip tobulinti skyriaus veiklą; 5.14. užtikrina tikrinimų metu paimtų dokumentų bei kopijų saugumą; 5.15. tikrinimų metu nustatęs pažeidimus, apie juos nedelsdamas praneša skyriaus vedėjui; 5.16. pagal poreikį atstovauja Inspekcijos interesus teismuose, arbitraže ir kitose ginčų sprendimo institucijose bei rengia su tuo susijusius procesinius dokumentus 5.17. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja darbdavius ir darbuotojus darbo teisės klausimais; 5.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas VDI strateginių tikslų įgyvendinimo. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ____________________________

 

Kontaktai