• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Saulius Balčiūnas


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. organizuoja skyriaus darbą, teikia darbuotojams užduotis; 5.2. organizuoja pasiūlymų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai įgyvendinti, planavimą ir parengimą, dalyvauja ir kontroliuoja juos įgyvendinant; 5.3. organizuoja ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, reglamentuojančių saugą ir sveikatą darbe, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus parengtiems norminių teisės aktų projektams, taip pat siūlymus dėl galiojančių darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pakeitimo ar papildymo; 5.4. organizuoja Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymų ar kitų dokumentų projektų, darbuotojų saugos ir sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos klausimais rengimą; 5.5. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant VDI ūkio subjektų veiklos priežiūros politiką, organizuoja VDI atliekamą ūkio subjektų veiklos priežiūrą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais koordinavimą; 5.6. dalyvauja rengiant VDI ilgalaikius ir metinius veiklos planus, organizuoja skyriaus metinių darbo planų rengimą, jų įgyvendinimą bei kontrolę; 5.7. organizuoja teritorinių skyrių vedėjų, darbo inspektorių, darbdavių, įmonių darbuotojų konsultavimą įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo ir profesinių ligų priežasčių tyrimo bei jų prevencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais; 5.8. organizuoja įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo ir profesinių ligų priežasčių tyrimo priežiūrą, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymų projektų dėl papildomų tyrimų skyrimo parengimą; 5.9. organizuoja nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų registravimą, apskaitą ir analizę, jų aplinkybių ir priežasčių, kitų duomenų apibendrinimus; 5.10. skyriaus kompetencijos ribose vadovauja piliečių skundų ir prašymų tyrimui; 5.11. organizuoja metodinių rekomendacijų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų taikymo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų priežasčių tyrimo klausimais parengimą; 5.12. užtikrina nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybių ir priežasčių, analitinių apibendrinimų, nelaimingų atsitikimų darbe ir sergamumo profesinėmis ligomis būklės apžvalgų ir ataskaitų parengimą; 5.13. organizuoja, teisės aktais nustatytos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų, tinkamos nuolatinės priežiūros kontrolę; 5.14. užtikrina VDI atstovų dalyvavimą, tiriant potencialiai pavojingų įrenginių ir pavojingų objektų avarijas, avarijų priežasčių analizę, avarijų lokalizavimo ir likvidavimo pavojinguose objektuose planų vertinimą; 5.15. užtikrina potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro valdymą ir tvarkymą; 5.16. organizuoja VDI atstovų dalyvavimą Statybos užbaigimo procedūros komisijos darbe, statinyje įrengtų darbo vietų atitikties statinio projekte numatytiems sprendiniams darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais patikrinimus; 5.17. organizuoja ginčų tarp darbdavio ir darbuotojo dėl darbuotojo atsisakymo dirbti, motyvuojant, kad negarantuota darbuotojų sauga nagrinėjimą; 5.18. organizuoja VDI atstovų dalyvavimą standartizacijos technikos komitetų veikloje, rengiant Lietuvos standartų ir kitų leidinių projektus ir priimant juos, teikiant pastabas dėl parengtų projektų viešosios apklausos; 5.19. vadovauja administruojant Nelaimingų atsitikimų darbe duomenų banką ir konsultuojant vartotojus jo funkcionavimo klausimais; 5.20. organizuoja pasiūlymų programinei įrangai, reikalingai Nelaimingų atsitikimų darbe duomenų banko informacijos kaupimui ir apdorojimui, naujų ataskaitų formų paruošimui, įdiegti parengimą; 5.21. organizuoja statistinės informacijos apie nelaimingus atsitikimus darbe parengimą ir pateikimą Lietuvos statistikos departamentui, mikroduomenų bei metaduomenų apie nelaimingus atsitikimus darbe pateikimą Europos Sąjungos statistikos tarnybai; 5.22. organizuoja skyriaus veiklos ataskaitų rengimą; 5.23. esant teisminiams ginčams dėl vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus priimtų sprendimų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimų teisėtumo, užtikrina atsiliepimų teismams parengimą ir VDI atstovavimą teismuose; 5.24. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų prevenciją įmonėse, kontroliuoja jų reikalavimų laikymąsi, tikrina VDI kompetencijos ribose statybos techninių projektų, statybos darbų technologijos projektų atitiktį norminių teisės aktų bei normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams; 5.25. užtikrina efektyvų žmogiškųjų, taip pat skirtų materialinių ir finansinių resursų panaudojimą skyriuje, tarnybinės, darbo drausmės ir etikos normų laikymąsi; 5.26. organizuoja mirtinų, sunkių, lengvų nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų tyrimo dokumentų bylų parengimą saugojimui; 5.27. teikia pasiūlymus darbo inspektorių kvalifikacijai kelti, jų mokymo programoms tobulinti, taip pat aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentų, profesinio ir bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių mokymo darbų saugos klausimais programoms papildyti; 5.28. kontroliuoja, kaip vykdoma Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos ryšių punkto veikla; 5.29. vykdo skyriaus rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 5.30. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja VDI kitose institucijose bei įstaigose; 5.31. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus bei jo pavaduotojo pavedimus, siekiant įgyvendinti VDI strateginius tikslus. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui. ___________________

 

Kontaktai