• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Jolita Urbanavičienė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. administruoja žinių tikrinimo VDI administracinės paslaugos teikimo procesą, vykdo jo įgyvendinimą ir priežiūrą; 5.2. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms, teritorinių skyrių vedėjams ir darbo inspektoriams nelaimingų atsitikimų prevencijos, darbuotojų saugos reikalavimų vykdymo klausimais; 5.3. analizuoja DSS srities mokymo programas, teikia pasiūlymus dėl jų atnaujinimo, rengia programų atnaujinimo projektus; 5.4. vykdo švietimo teikėjų mokymo, pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas neformaliojo švietimo programas, įgyvendinimo stebėseną, analizuoja ir apibendrina duomenis apie švietimo teikėjų, įmonių veiklos DSS mokymo, instruktavimo organizavimo ir kontrolės srityje priežiūrą, teikia išvadas bei pasiūlymus mokymo DSS srityje kokybei užtikrinti; 5.5. koordinuoja VDI specialistų dalyvavimą DSS žinių tikrinimo procese, kaupia ir apibendrina informaciją apie žinių tikrinimo rezultatus, teikia pasiūlymus, siekiant žinių tikrinimo proceso bei vertinimo kokybės DSS srityje veiklos gerinimo; 5.6. skyriaus kompetencijos klausimais tiria piliečių skundus ir prašymus, teikia raštiškus išaiškinimus; 5.7. dalyvauja rengiant norminių aktų, reglamentuojančių saugą ir sveikatą darbe, projektus. Teikia pastabas ir pasiūlymus parengtiems norminių aktų projektams, taip pat siūlymus dėl galiojančių saugos ir sveikatos darbe norminių aktų pakeitimo ar papildymo; 5.8. rengia Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymų ar kitų dokumentų DSS bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos klausimais projektus; 5.9. rengia apibendrintas nelaimingų atsitikimų darbe bei jais susijusių pažeidimų DSS srityje sergamumo profesinėmis ligomis būklės apžvalgas ir ataskaitas, teikia jas skelbti informacinėse priemonėse; 5.10. rengia metodines rekomendacijas DSS bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos klausimais; 5.11. teikia pasiūlymus ir dalyvauja organizuojant priemones VDI inspektorių kvalifikacijai kelti; 5.12. pagal kompetenciją vykdo DSS teisės aktų pažeidimų, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją, esant poreikiui atlieka ūkio subjektų kontrolę; darbo 5.13. skyriaus funkcijų ribose atstovauja VDI kitose institucijose bei įstaigose; 5.14. Lietuvos Respublikos valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu tiria atskirus nelaimingus atsitikimus darbe; 5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių VDI tikslų įgyvendinimo. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _________________________

 

Kontaktai