• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Svetlana Černuševič


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų funkcijų ir užduočių atlikimą, atsiskaito už jų vykdymą; 5.2. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant VDI ūkio subjektų veiklos priežiūros politiką, analizuoja ūkio subjektų priežiūros eigą ir teikia pasiūlymus šiai priežiūrai gerinti ir optimizuoti; 5.3. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant VDI finansų priežiūros politiką, finansų planavimo, stebėsenos ir analizės bei atskaitomybės proceso organizavimą; 5.4. koordinuoja VDI uždavinių ir funkcijų įgyvendinimui reikalingų lėšų poreikio analizę, biudžeto išlaidų sąmatos parengimą; 5.5. organizuoja ir koordinuoja VDI veiklos planavimą, VDI ilgalaikių ir metinių veiklos planų bei VDI teritorinių skyrių metinių veiklos planų parengimo klausimus; 5.6. koordinuoja VDI teritorinių skyrių vykdomos ūkių subjektų priežiūros tvarkos organizavimą arba pagal poreikį ją organizuoja; 5.7. organizuoja ir koordinuoja VDI veiklos ataskaitų parengimą bei VDI teritorinių skyrių planinių užduočių vykdymo stebėseną; 5.8. koordinuoja įvairių neplaninių prevencinių akcijų, kitų specialiųjų inspektavimo kampanijų organizavimą bei teikia metodinę pagalbą VDI teritoriniams skyriams šiais klausimais; 5.9. lankosi VDI teritoriniuose skyriuose, analizuoja jų darbo ir inspektavimo dokumentų praktiką, teikia pasiūlymus šių skyrių veiklai gerinti; 5.10. organizuoja dokumentų ūkio subjektų priežiūros principams, metodams ir būdams tobulinti ir optimizuoti parengimą; 5.11. dalyvauja darbdavių ir darbuotojų organizuojamuose seminaruose, skaito pranešimus ūkio subjektų priežiūros organizavimo klausimais VDI inspektorių mokymuose; 5.12. rengia skyriaus metinius veiklos planus, skyriaus nuostatų, skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus ir nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti; 5.13. koordinuoja skundų, pranešimų ir paklausimų nagrinėjimą Skyriaus kompetencijos klausimais; 5.14. vertina Skyriaus darbuotojų veiklą; 5.15. nustatyta tvarka rengia vidaus dokumentų projektus bei teikia pastabas ir pasiūlymus parengtiems teisės aktų projektams bei galiojančių teisės aktų pakeitimams ir papildymams; 5.16. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, jo pavaduotojo ar VDI kanclerio nurodymu atstovauja VDI kitose valstybės institucijose ir įstaigose; 5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VDI vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus VDI kancleriui. __________________________________

 

Kontaktai