• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Irina Janukevičienė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. koordinuoja ir organizuoja darbo ginčų komisijų darbą; 5.2. planuoja skyriaus darbą, nurodo darbuotojams užduotis, darbo turinį; 5.3. organizuoja ir kontroliuoja kokybišką skyriui nukreiptų pavedimų vykdymą; 5.4. savo kompetencijos ribose pasirašo, vizuoja raštus, kitus dokumentus; 5.5. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja VDI kitose institucijose, teisme; 5.6. rengia priemones VDI veiklos planui darbo ginčų nagrinėjimo srityje, atsižvelgdamas į VDI veiklos strategiją, tikslus bei funkcijas; organizuoja priemonių, susijusių su darbo ginčų nagrinėjimu, įgyvendinimą; 5.7. organizuoja ir koordinuoja galiojančių teisės aktų darbo ginčų nagrinėjimo srityje praktinio taikymo analizę; 5.8. organizuoja metodinės medžiagos darbo ginčų nagrinėjimo klausimais parengimą ir pateikimą darbo ginčų komisijoms; 5.9. organizuoja metodinės paramos darbo ginčų nagrinėjimo klausimais teikimą inspekcijos struktūriniams padaliniams; 5.10. dalyvauja rengiant seminarus teisiniais klausimais, susijusiais su darbo teisės taikymu bei darbo ginčų nagrinėjimu VDI valstybės tarnautojams, darbdaviams, darbuotojams ar jų organizacijoms, kitiems asmenims; 5.11. organizuoja ir vykdo komisijų priimtų sprendimų stebėseną bei jų kokybės vertinimą, rengia šių sprendimų apžvalgas; 5.12. organizuoja teismų praktikos dėl komisijose ikiteismine tvarka nagrinėtų darbo ginčo bylų analizę ir apibendrinimus; 5.13. rengia siūlymus dėl VDI lokalinių norminių teisės aktų, susijusių su darbo ginčų komisijų veikla ir darbo ginčų nagrinėjimo procedūromis, tobulinimo ir teikia juos VDI vadovybei; 5.14. esant nurodymui, teikia išvadas dėl darbo ginčų komisijų pirmininkų ir sekretorių veiksmų, analizuoja jų parengtus dokumentus (sprendimus, raštus) ir teikia teisinį įvertinimą; 5.15. nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinę veiklą ir teikia motyvuotas išvadas, teikia rekomendacijas dėl veiklos gerinimo, numato priemones ir būdus darbo rezultatams gerinti; 5.16. užtikrina efektyvų žmogiškųjų, taip pat skirtų materialinių ir finansinių resursų panaudojimą skyriuje, tarnybinės drausmės ir etikos normų laikymąsi; 5.17. organizuoja skyriaus darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą; 5.18. dalyvauja bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, organizuojant susitikimus, seminarus darbo ginčų nagrinėjimo bei komisijų veiklos klausimais; 5.19. dalyvauja teikiant informaciją per žiniasklaidos priemones, VDI internetinį puslapį, kitas masinės informacijos priemones VDI ir skyriaus kompetencijos klausimais; 5.20. vykdo skyriaus rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 5.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VDI vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui. _______________

 

Kontaktai