• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Jonas Gricius


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. organizuoja VDI darbą, valdo įstaigos išteklius, iš valstybės biudžeto gautų asignavimų naudojimą, nustato vidinio audito vykdymo tvarką; 5.2. steigia VDI struktūrinius padalinius ir tvirtina struktūrą, darbo reglamentą, struktūrinių padalinių nuostatus bei valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, VDI veikloje naudojamų dokumentų formas (reikalavimai, protokolai, aktai, nutarimai ir kt.); 5.3. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina ir skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas; 5.4. nustato VDI padaliniams darbo laiko režimus, atsižvelgiant į jų veiklos specifiką; 5.5. nagrinėja piliečių ir asmenų prašymus ir skundus dėl darbo inspektorių veiksmų ir jų priimtų sprendimų teisėtumo; 5.6. leidžia įsakymus, pagal suteiktus įgaliojimus tvirtina norminius teisės aktus darbuotojų saugos ir sveikatos srityje; 5.7. nustato draudimo naudoti darbo ir asmenines apsaugines priemones, jeigu jos neatitinka darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, tvarką; 5.8. nustato pakartotino darbdaviui atstovaujančio asmens ar darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai žinių patikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos srityje tvarką; 5.9. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos, taip pat darbo inspektoriams suteiktų teisių realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse bei įstaigai skirtus finansinius resursus; 5.10. nustato VDI veiklos kriterijus, vadovauja strateginių ir metinių įstaigos planų (programų) parengimui bei organizuoja jų įgyvendinimą, numatant priemones, metodus ir tvarką bei paskirstant išteklius; 5.11. organizuoja skundų ir prašymų nagrinėjimą, nelaimingų atsitikimų, profesinių ligų, avarijų (kai sužalojami darbuotojai) tyrimą ir asmeniškai vadovauja nelaimingo atsitikimo, profesinės ligos ar avarijos, kai žūsta trys ir daugiau darbuotojų, tyrimui, vadovauja išvadų bei priemonių darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti parengimui, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis; 5.12. vadovauja Centrinei nelegalaus darbo kontrolės koordinavimo grupei, organizuoja nelegalaus (neteisėto) darbo apraiškų atsiradimo sąlygų šalyje nagrinėjimą, problemų šioje srityje apibendrinimą, priemonių ir siūlymų kontrolės įstaigoms, ministerijoms, Vyriausybei nelegalaus (neteisėto) darbo mastams šalyje mažinti rengimą; 5.13. rengia siūlymus socialinės apsaugos ir darbo ministrui dėl norminių teisės aktų, kuriais būtų sustabdyti ir/ar panaikinti valstybės institucijų ar įstaigų sprendimai, prieštaraujantys darbo įstatymams, kitiems darbo santykius reglamentuojantiems norminiams teisės aktams, projektų pateikimo Vyriausybei; 5.14. dalyvauja: 5.14.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais bei jų vykdymu; 5.14.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos posėdžiuose ir teikia savo nuomonę, kai svarstomi klausimai yra susiję su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifais, draudėjų priskyrimo atitinkamai šio draudimo įmokos tarifo grupei ir lėšomis, skirtomis nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai; 5.15. įgalioja VDI inspektorius atstovauti VDI kitose institucijose, įstaigose ar organizacijose bei teismuose; 5.16. nustato VDI vykdomos visuomenės informavimo ir informacijos teikimo pagal visuomenės paklausimus tvarką; 5.17. pasibaigus kalendoriniams metams, organizuoja darbo inspektorių veiklos, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės bei darbo įstatymų vykdymo analizę, taip pat metinės ataskaitos parengimą, pateikiant ją kasmet iki birželio 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijai su pasiūlymais darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti; 5.18. organizuoja kasmetinių TDO konvencijos Nr. 81 „Dėl darbo inspekcijos pramonėje ir prekyboje“ įgyvendinimo Lietuvos Respublikoje ataskaitų bei informacijų, kaip laikomasi kitų šalyje ratifikuotų šios organizacijos konvencijų, susijusių su darbuotojų sauga ir sveikata bei darbo santykiais, parengimą ir jų pateikimą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai; 5.19. tvirtina planuojamų tikrinti darbdavių sąrašų sudarymo kriterijus, planinių patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę nustatančias taisykles, nustatytu laikotarpiu planuojamų tikrinti darbdavių sąrašą, neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką ir trukmę bei tikrinamų darbdavių atrankos kriterijus nustatančias taisykles; 5.20. įsakymu, nutarimu nurodo įgaliotiems asmenims pašalinti nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymų ar kitų norminių teisės aktų pažeidimus bei nurodo įgyvendinti prevencines priemones darbuotojų saugos ir sveikatos būklei bei darbo įstatymų laikymuisi gerinti; 5.21. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją; 5.22. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos; VDI ES šalių vyriausiųjų darbo inspektorių komitete, jo darbo grupėse, Tarptautinės darbo inspekcijų asociacijos bei ES darbuotojų saugos ir sveikatos Agentūros renginiuose, kitų šalių atitinkamose institucijose; 5.23. rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų; 5.24. užtikrina VDI metinio veiklos plano projekto rengimą ir teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrui jį tvirtinti; 5.25. organizuoja iš valstybės biudžeto gautų asignavimų naudojimą, nustato vidinio audito vykdymo tvarką; 5.26. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą VDI vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; 5.27. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi; 5.28. atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis; 5.29. valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams; 5.30. vykdo kitas įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais nustatytas funkcijas bei socialinės apsaugos ir darbo ministro pavedimus. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus socialinės apsaugos ir darbo ministrui. _______________

 

Kontaktai