• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Liuda Mauzienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. priima, registruoja gautą, siunčiamą ir vidinę korespondenciją Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) informacinėje sistemoje bei pateikia VDI atsakingiems vykdytojams ar išsiunčia adresatams; 5.2. peržiūri, paskirsto bei registruoja informaciją, gautą prisijungus prie Lietuvos teismų informacinės sistemos viešųjų elektroninių paslaugų portalo (EPP); 5.3. tikrina gautų dokumentų atitikimą lydintiems apyrašams; 5.4. skirsto gautą korespondenciją atsakingiems asmenims; 5.5. priima, registruoja piliečių ir kt. asmenų prašymus ir/ar skundus į VDI informacinę sistemą; 5.6. pateikia registruotus dokumentus Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui, jo pavaduotojams ar skyrių vedėjams rezoliucijoms, parašui; 5.7. po vadovų rezoliucijų skenuoja piliečių ir kt. asmenų prašymus, skundus, gautus dokumentus į VDI informacinę sistemą ir nukreipia vykdytojams, atsakingiems asmenims; 5.8. skenuoja pasirašytus siunčiamus raštus į VDI informacinę sistemą, susieja su gauta korespondencija; 5.9. ruošia siunčiamą korespondenciją išsiuntimui: tikrina teisingą dokumentų įforminimą, ruošia bei markiruoja vokus siunčiamiems dokumentams, pildo siunčiamos korespondencijos sąrašus ir išsiunčia laiškus (paprasti, pirmenybiniai, registruoti laiškai); 5.10. išrašo įgaliojimus inspektoriams atstovauti teismuose; 5.11. tvirtina įstaigos parengtų ir VDI gautų dokumentų kopijas; 5.12. kopijuoja, skenuoja dokumentus; 5.13. pildo skyriaus ir vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraščius; 5.14. suteikia pirminę informaciją asmenims besikreipiantiems telefonu skyriaus kompetencijos klausimais; 5.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. __________________

 

Kontaktai