• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Danguolė Kerulienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. koordinuoja su dokumentų valdymo sritimi susijusias veiklas, sprendžia pagal kompetenciją priskirtus klausimus; 5.2. koordinuoja VDI veiklos dokumentų valdymą pagal teisės aktų reikalavimus, teikia siūlymus dėl dokumentų valdymo procedūrų tobulinimo; 5.3. koordinuoja interesantų, atvykstančių pas VDI vadovus, priėmimus; 5.4. koordinuoja VDI vadovybės pavedimų vykdymo kontrolę, teikia ataskaitas; 5.5. rengia teisės aktų projektus dokumentų valdymo klausimais ir nustatyta tvarka teikia juos tvirtinti; 5.6. išrašo VDI valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, įgaliojimus atstovauti teismuose; 5.7. dalyvauja Dokumentų ekspertizės komisijos veikloje; 5.8. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų valdymo klausimais VDI valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis; 5.9. koordinuoja VDI vadovybės posėdžius, jų protokolavimą, registravimą informacinėje sistemoje bei kontroliuoja protokolinių nutarimų vykdymą; 5.10. koordinuoja VDI archyvuojamų dokumentų apskaitą bei ilgai ir nuolat saugomų bylų priėmimo į VDI archyvą veiklą; 5.11. vizuoja ir registruoja Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymus veiklos klausimais bei pateikia struktūrinių padalinių vedėjams, kitiems atsakingiems asmenims, ir nustatyta tvarka skelbia Teisės aktų registre; 5.12. rengia ir registruoja VDI informacinėse sistemose Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, jo pavaduotojo ir VDI kanclerio pavedimus; 5.13. VDI vadovybės pavedimu VDI informacinėje sistemoje formuoja užduotis ir nukreipia vykdytojams, atsakingiems asmenims; 5.14. tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus; 5.15. dokumentų valdymo klausimais bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos naujuoju archyvu, kitomis valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis; 5.16. rengia oficialių VDI dokumentų įforminimo pavyzdžius pagal bendruosius dokumentų įforminimo ir rengimo reikalavimus; 5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. ____________________________

 

Kontaktai