• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Virginija Gedvilienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. sandėliuoja, apskaito VDI materialines vertybes sandėlyje ir jas išduoda VDI darbuotojams; 5.2. kiekvieną mėnesį su Biudžeto ir veiklos planavimo skyriumi sutikrina VDI turimą turtą, priemonės ir medžiagas pagal sandėlio apskaitos ir buhalterijos duomenis; 5.3. užtikrina sandėlyje gaunamų materialinių vertybių saugojimą, pastebėjus įsilaužimą ar kitą bet kokios nusikalstamos veikos požymį nedelsiant informuoja vadovybę; 5.4. dalyvauja ir rengia dokumentus VDI administracijos turto ir materialinių vertybių inventorizacijai; 5.5. organizuoja administracijos ir teritorinių skyrių jų užsakytomis materialinėmis vertybėmis aprūpinimą; 5.6. dalyvauja pasirengime vykdant nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti VDI turto pardavimą viešuosiuose prekių aukcionuose; 5.7. atlieka elektros, šilumos energijos bei vandens sunaudojimo perskaičiavimą VDI ir kitiems pastato bendrasavininkiams pagal valdomą pastato plotą ar skaitiklių parodymus. Paskirstymo duomenis pateikia Biudžeto ir veiklos planavimo skyriaus atsakingam darbuotojui; 5.8. kas mėnesį rengia VDI kiekvieno skyriaus naudojamų tarnybinių lengvųjų automobilių degalų sunaudojimo ataskaitas, tarnybinio transporto eksploatavimo išlaidų analizę. Duomenis pateikia VDI vadovybei bei Biudžeto ir veiklos planavimo skyriui; 5.9. organizuoja VDI administracijos ir teritorinių skyrių darbuotojų aprūpinimą darbo priemonėmis ir inventoriumi; 5.10. pildo skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį; 5.11. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai. _______________

 

Kontaktai