• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Robertas Gaidilionis


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. rengia Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) planuojamų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų sąrašą; 5.2. organizuoja ir vykdo VDI viešuosius pirkimus (mažos vertės, derybų keliu, supaprastintus atvirus, atvirus); 5.3. rengia, derina ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia pirkimo procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie įvykdytas ar nutrauktas pirkimo sutartis; 5.4. rengia statistines ir kitokio pobūdžio ataskaitas bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos institucijoms; 5.5. teikia metodinę pagalbą VDI skyriams, konsultuoja juos viešųjų pirkimų klausimais; 5.6. teikia pasiūlymus VDI lokalinių teisės aktų tobulinimo klausimais viešųjų pirkimų srityje; 5.7. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugo pirkimo sutartis, paraiškas, pasiūlymus, pirkimo dokumentus, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentus, kitus su pirkimu susijusius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda šiuos dokumentus tolesniam saugojimui; 5.8. organizuoja ir prižiūri administracinių patalpų ir inventoriaus remonto ir profilaktikos darbus; 5.9. organizuoja VDI administracijos šildymo, karšto ir šalto vandentiekio sistemų priežiūrą ir remontą, prietaisų ir įrangos remontą, kontroliuoja ir fiksuoja elektros, vandens, šiluminės energijos skaitiklių parodymus ir perduoda duomenis šių paslaugų tiekimo įmonėms; 5.10. organizuoja apšvietimo, šildymo, kanalizacijos, vandentiekio ir kitų esančių sistemų gedimų šalinimą; 5.11. organizuoja VDI patalpose su priešgaisrine sauga susijusius klausimus; 5.12. vykdo darbo vietų sanitarinę priežiūrą, įrengimų aptarnavimą, inventoriaus remontą; 5.13. esant būtinybei aptarnauja VDI administracijai priklausantį tarnybinį transportą (organizuoja autotransporto profilaktiką ir remontą); 5.14. vykdo VDI administracinių patalpų priežiūrą; 5.15. vykdo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti VDI turto pardavimą viešuosiuose prekių aukcionuose; 5.16. rengia ūkinės veiklos įsakymų projektus ir raštus skyriaus kompetencijos ribose; 5.17. rengia tvarkos aprašų projektus materialinių vertybių, sutarčių ir viešųjų pirkimų klausimais; 5.18. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. _____________________

 

Kontaktai