• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Irena Mikelionienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. rengia Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos planuojamų įsigyti prekių, paslaugų ir darbų sąrašą bei poreikio analizę; 5.2. vykdo VDI ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto priežiūrą; 5.3. organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti VDI turto pardavimą viešuosiuose prekių aukcionuose; 5.4. dalyvauja planuojant Viešuosius pirkimus; 5.5. koordinuoja VDI pastatų, patalpų, teritorijos, materialiojo ir nematerialiojo turto, ūkinio inventoriaus tinkamą eksploatavimą, naudojimą, priežiūrą, saugojimą ir apsaugą; 5.6. organizuoja VDI patalpų remontą, sąmatų sudarymą; 5.7. kas mėnesį organizuoja, o esant poreikiui, rengia, VDI administracijai ir teritoriniams skyriams priklausančio tarnybinio transporto degalų sunaudojimo ataskaitas, apskaičiuoja ir analizuoja transporto eksploatavimo išlaidas, vertina lėšų kurui įsigyti tikslingą panaudojimą. Duomenis pateikia VDI vadovybei bei Biudžeto ir veiklos planavimo skyriui; 5.8. administruoja GPS/GSM telemetrinės automobilių kontrolės įrangos programą, suformuoja ir rengia VDI administracijai ir teritoriniams skyriams priklausančio tarnybinio transporto degalų sunaudojimo ataskaitas, apskaičiuoja ir analizuoja transporto eksploatavimo išlaidas; 5.9. organizuoja ir vykdo VDI turto draudimą ir apsaugą; 5.10. administruoja draudiminius įvykius, susijusius su VDI priklausančiu tarnybiniu transportu, patalpomis ar kitu turtu; 5.11. organizuoja administracijos teritorinių skyrių aprūpinimą materialinėmis vertybėmis; 5.12. organizuoja VDI administracinių patalpų priežiūrą, dokumentų jų teisinei registracijai tvarkymą; 5.13. rengia statistines ir kitokio pobūdžio ataskaitas bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos institucijoms skyriaus kompetencijos ribose ir jas pateikia; 5.14. dalyvauja inventorizuojant VDI administracijos (esant būtinybei – teritorinių skyrių) materialines vertybes; 5.15. rengia ūkinės veiklos įsakymų projektus ir raštus skyriaus kompetencijos ribose; 5.16. skyriaus vedėjui teikia siūlymus VDI vidaus administravimo klausimais; 5.17. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. ____________________________

 

Kontaktai