• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Saulė Vaitkevičienė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. vykdo suformuotos kontrolės ir įstatymų pažeidimų prevencijos bei suteiktų teisių realizavimo politikos įgyvendinimą įmonėse, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo; 5.2. atlieka darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevenciją; 5.3. tikrina, kaip įmonėse laikomasi norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, kaip darbdaviai organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę, darbuotojų profesinės rizikos vertinimą įmonėje, kaip planuojamos ir įgyvendinamos darbo sąlygų gerinimo priemonės; 5.4. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmenų, kurie patys atlieka įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, arba darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimą; 5.5. nustatęs įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant būtinybei, surašo nustatytos formos administracinių teisės pažeidimų protokolus, Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracines bylas ir skiria administracines nuobaudas; 5.6. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbo higienos reikalavimų, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų vykdymo klausimais; 5.7. sprendžia ginčus tarp darbdavio ir darbuotojo dėl darbuotojo atsisakymo dirbti motyvuojant, kad negarantuota darbų sauga; 5.8. VDI kompetencijos klausimais priima ir konsultuoja lankytojus, tiria piliečių skundus ir pranešimus; 5.9. veda šviečiamuosius – konsultacinius seminarus, edukacinius, kitus renginius darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencijos temomis; 5.10. tiria profesinių ligų priežastis; 5.11. konsultuoja skyriaus darbo inspektorius darbo higienos klausimais; 5.12. vykdo nelegalaus darbo reiškinių kontrolę; 5.13. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams. Atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų taikymo praktiką, teikia pasiūlymus juos pakeisti ir/ar papildyti; 5.14. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui

 

Kontaktai