• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Virginija Khojasteh Baghdar


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. rengia priemones skyriaus veiklos planui; 5.2. dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant kokybišką skyriui nukreiptų pavedimų vykdymą, tvarko skyriaus reikalus; 5.3. savo kompetencijos ribose pasirašo, vizuoja raštus, kitus dokumentus; 5.4. atstovauja VDI Europos Sąjungos ir tarptautinėse organizacijose, kitose institucijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais; 5.5. dalyvauja sprendžiant ginčus teismuose darbo teisės bei darbuotojų saugos klausimais; 5.6. pataria skyriaus vedėjui skyriaus darbo organizavimo klausimais; 5.7. teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl kitų skyrių darbo inspektorių veiklos darbo teisės ir asmenų aptarnavimo srityse vertinimo; 5.8. rengia galiojančių teisės aktų darbo teisės srityje praktinio taikymo analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl teisės aktų papildymo, pakeitimo, taip pat pasiūlymus dėl atskiromis nuostatomis nesureguliuotų teisės sričių, jeigu tai pažeidžia darbuotojų darbinius interesus ir garantijas, trukdo efektyviam VDI vykdomų darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų kontrolės bei jų pažeidimų prevencijos įgyvendinimui; rengia teisės aktų projektus skyriaus kompetencijos klausimais; 5.9. koordinuoja VDI teritorinių skyrių veiklą darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų kontrolės klausimais, atlieka šios kontrolės vykdymo stebėseną ir rengia rezultatų apibendrinimą; 5.10. dalyvauja rengiant ir organizuojant metodinės medžiagos darbo įstatymų ir kitų norminių aktų darbo santykių klausimais ruošimą; 5.11. organizuoja ir koordinuoja šviečiamuosius – konsultacinius seminarus/paskaitas, edukacinius projektus, kitus renginius, susijusius su darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų taikymu, pažeidimų prevencija; 5.12. teikia pasiūlymus, pastabas, metodinę medžiagą tiriant ūkio subjektų darbo teisės pažeidimus; 5.13. organizuoja asmenų prašymų darbo teisės ir kitais klausimais, susijusiais su skyriaus veiklos kompetencija, nagrinėjimą, o sudėtingais atvejais nagrinėja šiuos prašymus arba dalyvauja juos nagrinėjant; 5.14. teikia konsultacijas darbo teisės taikymo klausimais raštu, žodžiu, naudojantis socialinės žiniasklaidos, vaizdinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojams, darbdaviams, jų atstovams bei kitiems asmenims; 5.15. teikia metodinę pagalbą VDI teritoriniams skyriams dėl darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų taikymo, asmenų aptarnavimo kokybės ir jos gerinimo klausimais; 5.16. dalyvauja organizuojant skyriaus darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą; 5.17. atskiru pavedimu teikia informaciją apie VDI veiklą bei konsultacijas darbo teisės klausimais žiniasklaidos atstovams; 5.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _____________________

 

Kontaktai