• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Adas Baliukevičius


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. įgyvendina VDI kompetencijai priskiriamą nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos, norminių darbo teisės aktų pažeidimų prevenciją įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo. 5.2. užtikrina skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą; 5.3. atsižvelgiant į VDI nustatytus prioritetus planuoja ir organizuoja skyriaus veiklą, užtikrina materialinių ir finansinių resursų racionalų panaudojimą skyriuje; 5.4. skirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, kontroliuoja paskirtų užduočių ir skyriaus planų įvykdymą, 5.5. užtikrina tarnybinės, darbo drausmės ir etikos normų skyriuje laikymąsi; 5.6. vykdo darbo inspektoriaus funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatyme, nuostatuose bei darbo reglamente, kituose norminiuose teisės aktuose, naudojasi visomis darbo inspektoriams suteiktomis teisėmis; 5.7. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui tvirtinti skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) pareigybių aprašymus, vertina skyriaus valstybės tarnautojų veiklą, pareigybių aprašymais, veiklos vertinimo išvadomis, vidaus tvarkos taisyklėmis bei vidaus teisės aktais; 5.8. teikia pasiūlymus darbo inspektorių mokymui, jų kvalifikacijos kėlimui; 5.9. skyriuje įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, kontroliuoja, kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; 5.10. vykdo savo ir skyriaus darbuotojų veiklos analizę, teikia siūlymus dėl skyriaus veiklos ir jo administravimo tobulinimo; 5.11. nustatyta tvarka parengia ir atsakingam VDI darbuotojui pateikia informaciją reikalingą skelbti žiniasklaidos priemonėse, VDI internetiniame puslapyje; 5.12. pagal kompetenciją dalyvauja renginiuose ir teikia informaciją regiono, Lietuvos ir užsienio partneriams darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais; 5.13. organizuoja ir koordinuoja šviečiamuosius – konsultacinius seminarus, edukacinius projektus, kitus renginius darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, nelegalaus, nedeklaruoto darbo prevencijos temomis; 5.14. esant poreikiui nagrinėja skundus ir prašymus, rengia atsakymus pareiškėjams; 5.15. esant poreikiui konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais; 5.16. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja VDI įmonėse, įstaigose, organizacijose, teismuose, teisėsaugos ir kitose Lietuvos ir užsienio šalių institucijose; 5.17. vykdo skyriaus rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 5.18. vykdo kitus VDI vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui. ___________________

 

Kontaktai