• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Aras Petrevičius


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. įgyvendina Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugos ir sveikatos, kitų norminių teisės aktų bei kolektyvinių sutarčių normatyvinių nuostatų kontrolės ir jų pažeidimų prevencijos, realizavimo politiką, atsižvelgiant į VDI tikslus, uždavinius ir funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę, darbo įstatymų vykdymą įmonėse; 5.2. esant poreikiui tiria skundus ir prašymus, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą; 5.3. esant poreikiui konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo, kolektyvinių susitarimų ir sutarčių sudarymo klausimais; 5.4. pagal įgaliojimą dalyvauja teismuose, teisėsaugos ir kituose institucijose atstovaujant VDI teises ir teisinius interesus; 5.5. teikia išvadas ginčuose darbo įstatymų taikymo klausimais; 5.6. vykdo savo veiklos analizę; 5.7. teikia pasiūlymus dėl darbo įstatymų tobulinimo, rengia pastabas ir pasiūlymus darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų projektams; 5.8. vykdo ryšių su kitų valstybių ir Lietuvos institucijomis palaikymą darbuotojų komandiravimo klausimais, užsieniečių darbo analizę, rengia ataskaitas, teikia išvadas bei rekomendacijas šiais klausimais; 5.9. konsultuoja ir teikia metodinę paramą kitų skyrių darbuotojams darbo teisės darbuotojų komandiravimo, užsieniečių darbo, nelegalaus ir nedeklaruoto darbo, Administracinių nusižengimų kodekso ir Užimtumo įstatymo taikymo klausimais; 5.10. dalyvauja darbdavių ir darbuotojų mokyme darbo įstatymų klausimais; 5.11. rengia metodines rekomendacijas teisės ir su ja susijusių teisės aktų taikymo ir kontrolės klausimais; 5.12. organizuoja ir koordinuoja šviečiamuosius – konsultacinius seminarus, edukacinius projektus, kitus renginius darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, nelegalaus, nedeklaruoto darbo prevencijos temomis; 5.13. konsultuoja ir teikia metodinę paramą už migraciją atsakingoms institucijoms dėl trečiųjų šalių piliečiams išduodamų daugkartinių nacionalinių vizų; 5.14. nustatyta tvarka vykdo VDI pasitikėjimo telefonu, elektroniniu paštu dėl nelegalaus darbo gautų pranešimų priėmimą, įvertinimą, registravimą užduoties kortelėse ir perdavimą tirti; 5.15. atstovauja VDI Europos Komisijos Komandiruojamų darbuotojų ekspertų grupės veikloje; 5.16. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _____________________________

 

Kontaktai