• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Gediminas Noreika


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. vadovauja skyriaus darbui, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), įgyvendindamas skyriui priskirtas funkcijas; 5.2. organizuoja VDI gaunamų teisės aktų projektų, susijusių su darbo teise, nelegalaus, nedeklaruoto darbo kontrole, laikinuoju įdarbinimu ir kitu skyriaus kompetencijai priskirtinu reglamentavimu, nagrinėjimą, išvadų ir pasiūlymų dėl jų atitikimo Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, TDO bei kitiems tarptautinių teisės aktų reikalavimams parengimą; 5.3. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant VDI ilgalaikį ir metinį veiklos planą (programas), užtikrina jo įgyvendinimą skyriui priskirtos kompetencijos klausimais; 5.4. organizuoja metodinę ir praktinę paramą bei konsultavimą administracijos ir teritorinių skyrių inspektoriams skyriaus kompetencijai priskirtinos teisės taikymo klausimais; 5.5. užtikrina įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų projektų VDI veiklos klausimais rengimą, koordinuoja šią veiklą VDI; 5.6. teikia išvadas ir siūlymus dėl VDI nustatyta tvarka leidžiamų teisės aktų projektų atitikimo galiojantiems įstatymams, teikia siūlymus dėl lokalinių norminių teisės aktų, neatitinkančių galiojantiems įstatymams, pakeitimo ir atšaukimo; 5.7. organizuoja VDI vykdomos darbo įstatymų pažeidimų prevencinės politikos įgyvendinimo praktikos apibendrinimą, pasiūlymų jos tobulinimui parengimą, ataskaitų, pranešimų, informacijos pateikimą; 5.8. užtikrina bendradarbiavimą su kitų valstybių institucijomis dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje; 5.9. koordinuoja VDI teritorinių skyrių veiklą nelegalaus (neteisėto) darbo kontrolės klausimais, organizuoja šios kontrolės vykdymo stebėseną ir nelegalaus (neteisėto) darbo kontrolės veiklos rezultatų apibendrinimą, užtikrina VDI Lietuvos Respublikos Vyriausybės priskirtą tarpinstitucinio nelegalaus darbo reiškinių kontrolės koordinavimo funkcijos organizavimą; 5.10. organizuoja ir koordinuoja galiojančių teisės aktų darbo teisės srityje praktinio taikymo analizę, rengia siūlymus dėl jų tobulinimo ir teikia juos VDI vadovybei; 5.11. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu organizuoja vidaus teisės aktų projektų rengimą; 5.12. nustatyta tvarka (pagal įgaliojimą) atstovauja VDI teises ir teisėtus interesus teisėsaugos ir kitose valstybės institucijose; 5.13. užtikrina efektyvų žmogiškųjų, taip pat skirtų materialinių ir finansinių resursų panaudojimą skyriuje, tarnybinės, darbo drausmės ir etikos normų laikymąsi; 5.14. vertina kiekvieno skyriaus valstybės tarnautojo ir darbuotojo darbą, aptardamas su juo veiklos rezultatus, numatydamas jos gerinimo poreikį, priemones ir būdus rezultatams gerinti; 5.15. turi teisę pateikti siūlymus dėl kitų skyrių inspektorių veiklos darbo teisės srityje vertinimo; 5.16. dalyvauja organizuojant seminarus, pasitarimus, bendradarbiauja su administracijos ir teritoriniais skyriais, socialiniais partneriais; 5.17. organizuoja ir koordinuoja šviečiamuosius–konsultacinius seminarus, edukacinius projektus, kitus renginius darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, nelegalaus, nedeklaruoto darbo prevencijos temomis; 5.18. rengia pasiūlymus valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymui, jų kvalifikacijos kėlimui teisės klausimais, vadovybei pavedus dalyvauja seminaruose, konferencijose ir kt.; 5.19. organizuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą; 5.20. organizuoja VDI inspektorių parengtų dokumentų (tyrimų, patikrinimų, baudų skyrimo ir kt.) analizę; 5.21. užtikrina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimą darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose pagal skyriaus kompetenciją; 5.22. vykdo kitus VDI vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui. _______________

 

Kontaktai