• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Stasys Joneikis


ŠIAULIŲ TERITORINIO SKYRIAUS PATARĖJO – VYRIAUSIOJO DARBO INSPEKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Šiaulių teritorinio skyriaus patarėjas – vyriausiasis darbo inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Patarėjo – vyriausiojo darbo inspektoriaus pareigybė reikalinga kartu su skyriaus vedėju organizuoti skyriaus darbą vykdant norminių teisės aktų, reglamentuojančių nelegalaus (neteisėto) darbo, darbo santykių bei darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimų prevenciją įmonėse, įstaigose ar kitose organizacinėse struktūrose nepaisant nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo, įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatyme bei kituose teisės aktuose Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) numatytas funkcijas ir uždavinius. III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje skyriaus vidaus administravimo ir specialiosiose darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės srityse. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti technologijos mokslų studijų srities ar socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos ar darbo teisės srityje; 4.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymą, nuostatus ir darbo reglamentą, Baudžiamojo, Civilinio, Administracinių nusižengimų kodeksų nuostatas, susijusias su darbo įstatymais, darbuotojų sauga ir sveikata, tarptautinių teisės aktų, kurie nustatyta tvarka ratifikuoti Lietuvos Respublikoje, pagrindines nuostatas, kitus Lietuvos Respublikos darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančius įstatymus bei poįstatyminius norminius teisės aktus, VDI uždavinius ir funkcijas, atsakomybę už tarnybinius veiksmus ir sprendimus; 4.4. gebėti dirbti “Microsoft Office“ programiniu paketu; 4.5. sugebėti savarankiškai planuoti savo ir skyriaus veiklą; 4.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. vykdo VDI kompetencijai priskiriamą nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos, norminių darbo teisės aktų pažeidimų prevenciją ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų kontrolę įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo. 5.2. kartu su skyriaus vedėju užtikrina skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą; 5.3. padeda skyriaus vedėjui organizuoti ir metodiškai vadovauti skyriaus inspektoriams vykdant įmonių inspektavimus; 5.4. rengia skyriaus veiklos plano projektą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo; 5.5. sistemina duomenis, rengia ataskaitas bei nustatyta tvarka jas teikia VDI administracijai ir kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms; 5.6. esant poreikiui atlieka inspektavimus įmonėse, įstaigose, organizacijose ar kitose organizacinėse struktūrose, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, taip pat tais atvejais, kai darbdavys yra fizinis asmuo; 5.7. esant poreikiui konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtinais klausimais; 5.8. organizuoja ir koordinuoja šviečiamuosius – konsultacinius seminarus, edukacinius projektus, kitus renginius darbo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, nelegalaus, nedeklaruoto darbo prevencijos temomis; 5.9. teikia pasiūlymus rengiamiems teisės aktų projektams, darbuotojų saugos ir sveikatos būklei įmonėse gerinti; 5.10. nustatyta tvarka dalyvauja tiriant potencialiai pavojingų įrenginių ir pavojingų objektų avarijas, sudarant avarijų likvidavimo pavojinguose objektuose planus, analizuoja avarijų priežastis; 5.11. teisės aktų nustatyta tvarka tiria įvykius darbe. Tikrina ar darbdaviai diegia prevencines priemones, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų darbe, susirgimų profesine liga, tikrina lengvų nelaimingų atsitikimų tyrimo kokybę ir objektyvumą, kontroliuoja Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų vykdymą įmonėse; 5.12. nustatyta tvarka tiria pareiškimus, skundus VDI kompetencijos klausimais, atsako į paklausimus; 5.13. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja nustatant darboviečių, jų padalinių ar naujų darbo vietų tinkamumą naudoti; 5.14. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja VDI kitose institucijose, įstaigose ar organizacijose bei teismuose; 5.15. vykdo skyriaus rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą; 5.16. nesant skyriaus vedėjo, vykdo jo funkcijas; 5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _____________________________

 

Kontaktai