• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Egidijus Brazauskas


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. dalyvauja rengiant VDI ilgalaikių ir metinių planų projektus šiam tikslui statistinės analizės būdu nustatant būsimųjų kalendorinių metų VDI siektinus veiklos rodiklius; 5.2. dalyvauja rengiant VDI veiklos metines ir ketvirtines, DSS būklės bei darbo įstatymų vykdymo, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos Nr.81 „Dėl darbo inspekcijos pramonėje ir prekyboje“ įgyvendinimo ataskaitas šiam tikslui parengiant VDI veiklos bei darbuotojų saugos ir sveikatos ir darbo teisės pažeidimų ataskaitas už pastarųjų 5-7 kalendorinių metų laikotarpį; 5.3. VDI informacinėje sistemoje (DSS IS) sukauptų duomenų pagrindu rengia VDI priežiūros funkcijų vykdymo statistinių rezultatų ataskaitas ir pateikia jas atsakingoms institucijoms bei inicijuoja jų paskelbimą VDI interneto svetainėje; 5.4. analizuoja ūkio subjektų patikrinimų ir darbo ginčų nagrinėjimo duomenų, įvestų į VDI informacinę sistemą (DSS IS), kokybę, apibendrina daromas klaidas bei perduoda šių klaidų suvestines kitiems VDI administracijos skyriams klaidų taisymui organizuoti; 5.5. teikia skyriaus vedėjui siūlymus nustatant statistinės apskaitos rodiklius, naudojamus VDI priežiūros funkcijų rezultatų ketvirtinėms ir metinėms bei ES Vyresniųjų darbo inspektorių komitetui (SLIC) ataskaitoms parengti, taip pat rūpinasi jų tobulinimu; 5.6. tobulina VDI veiklos statistinių rodiklių ataskaitas ir jų formas pagal pakitusį teisinį reglamentavimą, praktikoje kylančius papildomų statistinių rodiklių poreikius bei VDI administracijos ir teritorinių skyrių išsakytus pageidavimus papildomiems statistiniams rodikliams gauti; 5.7. rengia informaciją apie VDI veiklos rezultatų statistinius rodiklius Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai bei kitoms suinteresuotoms institucijoms ir, ją patvirtinus VDI vadovybei, teikia šioms institucijoms; 5.8. konsultuoja VDI teritorinius skyrius planinių patikrinimų iš darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės srities sąrašų sudarymo klausimais bei pagal šių skyrių vedėjų pateiktus pasiūlymus formuoja VDI ketvirtinius planinių patikrinimų sąrašus; 5.9. organizuoja ir koordinuoja VDI teritorinių skyrių darbą su VDI Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo sistema, planinių patikrinimų darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimais formavimą šioje sistemoje; 5.10. rengia specialiųjų inspektavimo kampanijų (akcijų) ir ūkio subjektų teminių patikrinimų rezultatų statistinių rodiklių ataskaitas ir teikia jas kitiems VDI administracijos skyriams; 5.11. rengia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai įvairaus pobūdžio ataskaitas ūkio subjektų priežiūros optimizavimo statistinės analizės klausimais; 5.12. rūpinasi pagal priskirtą kompetenciją VDI Ūkio subjektų rizikingumo vertinimo sistema, jos tobulinimu ir plėtra, šios sistemos klasifikatorių ir kriterijų duomenų atnaujinimu, ūkio subjektų rizikingumo apskaičiavimu, teikia pasiūlymus dėl VDI ūkio subjektų rizikos vertinimo sistemos tobulinimo; 5.13. teikia pasiūlymus, formuoja paraiškas duomenų analizės modulio IBM COGNOS duomenų modelių atnaujinimo ir ataskaitų kūrimo darbams atlikti; 5.14. rengia Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymų bei kitų dokumentų projektus ūkio subjektų priežiūros srityje; 5.15. rengia įvairaus pobūdžio pažymas, pranešimus ir atsakymus atskiriems ūkio subjektams bei kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms, kontrolės ir teisėsaugos įstaigoms VDI ūkio subjektų priežiūros ir VDI veiklos rezultatų klausimais; 5.16. bendradarbiauja, nustatytos kompetencijos apimtyje, su kitais VDI skyriais bei kitomis institucijomis ir įstaigomis ūkio subjektų priežiūros bei VDI veiklos planavimo ir šios veiklos rezultatų klausimais; 5.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus VDI strateginiams veiklos tikslams pasiekti. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ______________________

 

Kontaktai