• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Virginija Leškauskienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. teikia konsultacijas skyriaus darbo inspektoriams suformuotų kontrolės ir įstatymų pažeidimų prevencijos bei suteiktų teisių realizavimo politikos įgyvendinimo įmonėse, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, klausimais; 5.2. teikia konsultacijas skyriaus darbo inspektoriams tiriant įvykius darbe ir atliekant inspektavimus; 5.3. organizuoja ir koordinuoja šviečiamuosius – konsultacinius seminarus, edukacinius projektus, kitus renginius darbo teisinius santykius bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų, nelegalaus, nedeklaruoto darbo prevencijos temomis; 5.4. sistemina duomenis, rengia ataskaitas bei nustatyta tvarka jas teikia VDI administracijai ir kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms; 5.5. esant poreikiui konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo įstatymų vykdymo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtinais klausimais; 5.6. teikia pasiūlymus rengiamiems teisės aktų projektams darbuotojų saugos ir sveikatos būklei įmonėse gerinti; 5.7. rengia skyriaus veiklos plano projektą, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo; 5.8. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmenų, kurie patys atlieka įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, arba darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo organizavimą; 5.9. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. _________________________

 

Kontaktai