• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Tadas Marcinkevičius


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. teikia metodinę pagalbą teritoriniams skyriams, tiriant nelaimingus atsitikimus ir avarijas, susijusias su pavojingų cheminių medžiagų gamyba ir naudojimu, naftos gavyba, perdirbimu, bei technologiniais procesais, kuriems vykstant galimi sprogimo, gaisro ar apsinuodijimo atvejai; 5.2. analizuoja ir apibendrina nelaimingų atsitikimų darbe, pavojingų objektų avarijų priežastis. Siūlo prevencines priemones darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimams, nelaimingiems atsitikimams bei profesinėms ligoms, susijusiomis su pavojingų cheminių medžiagų gamyba ir naudojimu, bei technologiniais procesais, kuriems vykstant galimi sprogimo, gaisro ar apsinuodijimo atvejai, išvengti. Vertina avarijų lokalizavimo ir likvidavimo pavojinguose objektuose planus; 5.3. tikrina pavojinguosius objektus ir kitas įmones, kurių veikla susijusi su pavojingų cheminių medžiagų gamyba ir naudojimu. Kontroliuoja vidinės darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolės organizavimą įmonėse, ar eksploatuojamos darbo priemonės, darbo vietos, technologiniai procesai, darbo sąlygos atitinka norminių aktų reikalavimus; 5.4. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms, teritorinių skyrių vedėjams ir darbo inspektoriams nelaimingų atsitikimų tyrimo ir jų prevencijos, darbuotojų saugos reikalavimų vykdymo klausimais; 5.5. dalyvauja rengiant norminių aktų, reglamentuojančių saugą ir sveikatą darbe, projektus. Teikia pastabas ir pasiūlymus parengtiems norminių aktų projektams, taip pat siūlymus dėl galiojančių saugos ir sveikatos darbe norminių aktų pakeitimo ar papildymo; 5.6. skyriaus kompetencijos klausimais tiria piliečių skundus ir prašymus, teikia raštiškus išaiškinimus; 5.7. sprendžia ginčus tarp darbdavio ir darbuotojo dėl darbuotojo atsisakymo dirbti, motyvuojant, kad negarantuota darbuotojų sauga, tiria pareiškimus bei skundus Valstybinės darbo inspekcijos kompetencijos klausimais, užtikrina pareiškėjų konfidencialumą; 5.8. Lietuvos Respublikos valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu tiria atskirus nelaimingus atsitikimus darbe; 5.9. nelaimingų atitikimų darbe tyrimo kokybei gerinti ir vienodai tyrimo praktikai užtikrinti bei standartizuoti, rengia nelaimingų atsitikimų tyrimo metodines rekomendacijas; 5.10. nustatęs įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus, užpildo nustatytos formos dokumentus pažeidimų pašalinimui, esant reikalui, surašo nustatytos formos administracinių nusižengimų protokolus, Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka nagrinėja administracines bylas ir skiria administracines nuobaudas; 5.11. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja Valstybinei darbo inspekcijai kitose institucijose, įstaigose ar organizacijose bei teismuose; 5.12. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Valstybinės darbo inspekcijos strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. __________________

 

Kontaktai