• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Ramutė Vieraitienė


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. teikia konsultacijas skyriaus darbo inspektoriams suformuotų kontrolės ir įstatymų pažeidimų prevencijos bei suteiktų teisių realizavimo politikos įgyvendinimo įmonėse, nepaisant jų nuosavybės formos, rūšies, veiklos pobūdžio, klausimais; 5.2. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmenų, kurie patys atlieka įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, arba darbdavio įgalioto asmens darbuotojų saugai ir sveikatai, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo organizavimą; 5.3. konsultuoja ir teikia informaciją darbdaviams ir darbuotojams bei jų organizacijoms darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų vykdymo klausimais; 5.4. teikia konsultacijas skyriaus darbo inspektoriams tiriant įvykius darbe. Tikrina, koduoja ir registruoja skyriuje iš įmonių gautus lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktus. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe atvejais surinktą tyrimo medžiagą apie nelaimingą atsitikimą įteikia (išsiunčia) atitinkamoms institucijoms ir asmenims teisės aktų nustatyta tvarka; 5.5. vykdo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro registratoriaus funkcijas skyriuje; 5.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. _________________________

 

Kontaktai