• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Audronė Guigaitė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. teikia siūlymus dėl VDI reprezentuojančios informacinės medžiagos, atributikos, dovanų bei kitų reprezentacinių priemonių sukūrimo, įsigijimo, leidybos bei naudojimo; 5.2. pagal poreikį rengia, redaguoja kitų skyrių pateiktą apibendrintą informaciją apie VDI funkcijas, uždavinius, veiklos rezultatus, darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei darbo santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų vykdymą ir dalyvauja įvairiomis formomis ją teikiant visuomenei, socialiniams partneriams, valstybinėms ir kitoms institucijoms; 5.3. organizuoja mokymus VDI valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijai kelti; 5.4. organizuoja bei koordinuoja skyrių kassavaitinės informacijos apie renginius, seminarus, pasitarimus ir pan., taip pat apie kitų institucijų, socialinių partnerių ir pan. renginius, kuriuose numato dalyvauti skyrių atstovai / VDI vadovybė, teikimą ir jos viešinimą VDI svetainėje; 5.5. rengia patvirtintų VDI vidaus administravimo teisės aktų suvestines redakcijas ir perduoda jas atsakingo skyriaus darbuotojui paskelbti VDI vidinėje svetainėje; 5.6. pagal poreikį dalyvauja organizuojant šviečiamuosius-konsultacinius seminarus ar koordinuoja jų rengimą; 5.7. analizuoja visuomenės grįžtamąjį ryšį dėl VDI šviečiamosios-konsultacinės veiklos; 5.8. dalyvauja organizuojant ir vykdant VDI vidinę komunikaciją; 5.9. pagal poreikį vykdo VDI siunčiamų raštų peržiūrą, vertina, ar parengtų dokumentų projektai atitinka lietuvių valstybinės kalbos vartojimo reikalavimus, bei juos redaguoja; 5.10. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant vidaus ar kitus su VDI veikla susijusius dokumentus; 5.11. teikia pasiūlymus dėl VDI veiklos viešinimo, įvaizdžio kūrimo, visuomenės informavimo ir švietimo tobulinimo; 5.12. vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant VDI strateginių tikslų įgyvendinimo. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. ________________

 

Kontaktai