• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Artūras Verikovskis


5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 5.1. rengia Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planų ir jų pakeitimų projektus, prižiūri ir koordinuoja VDI viešųjų pirkimų planų vykdymą, kad VDI laiku įsigytų reikalingų prekių, paslaugų ar darbų; 5.2. organizuoja ir vykdo mažos vertės VDI viešuosius pirkimus; 5.3. atlieka viešųjų pirkimų verčių apskaitą tam, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus; 5.4. registruoja pirkimų iniciatorių pateiktus dokumentus, reikalingus pirkimų procedūroms pradėti; 5.5. kartu su kitais VDI valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, rengia pirkimo dokumentus (konkurso sąlygų skelbimus, kvietimus, technines specifikacijas, aprašomuosius ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus, patikslinimus, sutarčių projektus); 5.6. prižiūri ir koordinuoja VDI viešųjų pirkimų vykdymo procedūras; 5.7. tvarko Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP–IS) duomenis apie VDI kaip perkančiąją organizaciją ir jos vykdomus pirkimus; 5.8. nagrinėja, vertina tiekėjų pasiūlymus ir teikia jiems išvadas dėl jų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams; 5.9. teikia viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų ataskaitas bei rengia paklausimus ir kitus dokumentus Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų klausimais; 5.10. pavedus skyriaus vedėjui, rengia medžiagą VDI viešųjų pirkimų komisijos posėdžiams, juos protokoluoja; 5.11. kaupia informaciją apie įvykdytus ir vykdomus VDI viešuosius pirkimus, jų metu sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis, viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo ir įvykdymo terminus, faktines vertes, siekiant kontroliuoti sudarytų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymą bei teikti Viešųjų pirkimų tarnybai metines ataskaitas apie per kalendorinius metus atliktus mažos vertės viešuosius pirkimus; 5.12. teikia informaciją, susijusią su viešųjų pirkimų vykdymu, skyriaus vedėjui, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitiems kompetentingiems asmenims; 5.13. atsakingam VDI administracijos padaliniui teikia skelbti informaciją VDI interneto svetainėje apie viešųjų pirkimų konkurso sąlygas, konkurso laimėtojus ir sudarytas viešojo pirkimo–pardavimo sutartis; 5.14. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimu; 5.15. nagrinėja arba dalyvauja nagrinėjant pretenzijas, susijusias su viešaisiais pirkimais; 5.16. dalyvauja rengiant teismams dokumentus, susijusius su VDI vykdomais viešaisiais pirkimais; 5.17. rengia, derina ir Viešųjų pirkimų tarnybai teikia pirkimo procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie įvykdytas ar nutrauktas pirkimo sutartis; 5.18. rengia statistines ir kitokio pobūdžio ataskaitas bei kitą informaciją Lietuvos Respublikos institucijoms; 5.19. teikia metodinę pagalbą VDI skyriams, konsultuoja juos viešųjų pirkimų klausimais; 5.20. teikia pasiūlymus VDI lokalinių teisės aktų tobulinimo klausimais viešųjų pirkimų srityje; 5.21. rengia viešųjų pirkimų sutartis ir teikia jas derinti VDI administracijos skyriaus (-ių) darbuotojui (-jams) pagal kompetenciją; 5.22. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugo pirkimo sutartis, paraiškas, pasiūlymus, pirkimo dokumentus, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentus, kitus su pirkimu susijusius dokumentus, nustatyta tvarka perduoda šiuos dokumentus tolesniam saugojimui; 5.23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. _____________________

 

Kontaktai