• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Vitalija Juraitytė


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. vykdydamas individualių darbo ginčų nagrinėjimo procesą: 5.1.1. priima prašymus nagrinėti individualų darbo ginčą ir paveda darbo ginčų komisijos sekretoriui (toliau - sekretorius) išreikalauti iš atitinkamų tarnybų ir asmenų, prašymui išnagrinėti individualų darbo ginčą reikalingus dokumentus; 5.1.2. teikia nurodymus Komisijos sekretoriui dėl tinkamo Komisijos posėdžių organizavimo, dokumentų įforminimo ir registravimo VDI darbuotojų saugos ir sveikatos informacinėje sistemoje, kontroliuoja nurodymų vykdymą; 5.1.3. sprendžia, ar prašymui nagrinėti būtina papildoma medžiaga bei kuriuos asmenis kviesti į posėdį; 5.1.4. atideda posėdį; 5.1.5. nustato Komisijos posėdžio laiką ir terminą, per kurį atsakovas turi pranešti, ar jis pripažįsta ieškovo reikalavimus, ar jų nepripažįsta, taip pat pateikia įrodymus; 5.1.6. pirmininkauja Komisijos posėdžiui; 5.1.7. sprendžia, ar pašalinti iš posėdžio Komisijos narį, kuris posėdžio metu nesilaiko Darbo ginčų komisijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-12-05 įsakymu Nr. A1-556, 8.4-8.8 punktuose nurodytų reikalavimų. Tokiu atveju, sprendimą priima pirmininkas, kartu su likusiu Komisijos nariu; 5.1.8. įstatymo nustatytais atvejais priima sprendimą savo nuožiūra; 5.1.9. priima rezoliucinius sprendimus darbo ginčo nagrinėjimo sėkmei užtikrinti; 5.1.10. surašo Komisijos sprendimą; 5.2. pagal nustatytą kompetenciją, nagrinėjant darbo ginčus bei nustačius galimus nelegalaus darbo ar kitų darbo įstatymų pažeidimų požymius, teikia informaciją VDI teritoriniam skyriui dėl nelegalaus darbo ar/ir kitų galimų pažeidimų identifikavimo ir administracinių poveikio priemonių taikymo; 5.3. atlieka konsultavimo funkciją, t. y. pagal nustatytą kompetenciją, nagrinėjant darbo ginčus, esant būtinumui, darbo ginčų nagrinėjimo procesą reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytose ribose, teikia darbo ginčo šalims išaiškinimus darbo teisės klausimais žodžiu (proceso metu) ir raštu (Komisijos sprendimuose); 5.4. kelia kvalifikaciją, dalyvaujant VDI organizuojamuose seminaruose ir mokymuose individualių darbo ginčų ikiteisminio nagrinėjimo klausimais bei savišvietos būdu; 5.5. sistemingai vykdo savo veiklos analizę, teikia pasiūlymus dėl darbo bei jų veiklą reglamentuojančių norminių teisės aktų tobulinimo ar/ir naujų teisės aktų priėmimo; 5.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti VDI strateginiai tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. _____________________________

 

Kontaktai