• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Arūnas Lupeika


LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDI) kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PAREIGYBĖS PASKIRTIS 2. VDI kanclerio pareigybė yra reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktuose VDI nustatytų tikslų, uždavinių, veiklos ir vidaus administravimo planavimą, vykdymo ir įgyvendinimo organizavimą, koordinavimą ir kontrolę. III SKYRIUS VEIKLOS SRITYS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje VDI veiklos planavimo ir analizės ir bendrojoje įstaigos vidaus administravimo srityje. IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį bei ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį įstaigos vidaus administravimo ir/ar socialinės apsaugos ir darbo srityje; 4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigų organizavimo, veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, strateginį planavimą, biudžetinių įstaigų veiklą, viešuosius prikimus; 4.4. gebėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu; 4.5. išmanyti dokumentų rengimo bei teisės aktų rengimo taisykles; 4.6. turėti darbo planavimo ir organizavimo įgūdžių. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. koordinuoja ir kontroliuoja jam pavaldžių VDI administracijos skyrių veiklą; 5.2. kontroliuoja VDI administracinę ūkinę veiklą; 5.3. organizuoja VDI vidaus administravimo procesų įgyvendinimą; 5.4. koordinuoja žmogiškųjų išteklių strategijos ir politikos kūrimą bei įgyvendinimą; 5.5. koordinuoja ir kontroliuoja strateginių ir metinių planų rengimą bei jų įgyvendinimą, ataskaitų rengimo, įsakymų, nurodymų bei pavedimų vykdymą; 5.6. užtikrina, kad įgyvendinat VDI veiklos planus būtų optimaliai valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai; 5.7. užtikrina VDI informacinį, materialinį ir techninį aptarnavimą, koordinuoja viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą; 5.8. vykdo VDI skirtų asignavimų panaudojimo kontrolę; 5.9. organizuoja ir užtikrina VDI vidaus tvarką ir tinkamas darbo sąlygas; 5.10. kontroliuoja VDI skirtų valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą ir VDI turtinių įsipareigojimų vykdymą; 5.11. užtikrina informacijos apie VDI skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, finansų valdymą ir VDI poreikių biudžeto asignavimams pateikimą atsakingoms institucijoms; 5.12. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje; 5.13. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavedimu atstovauja VDI Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių institucijose, įstaigose ir organizacijose; 5.14. pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įgaliojimą atstovauja VDI teismuose; 5.15. organizuoja materialinių resursų efektyvaus naudojimo analizės atlikimą bei materialinių vertybių saugos priemonių VDI įgyvendinimą; 5.16. pagal kompetenciją vykdo kitus Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui. _______________________

 

Kontaktai