• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Apie DGK

Darbo ginčų komisijų aptarnavimo teritorijos

Kas yra darbo ginčų komisija? Darbo ginčų komisija – privaloma ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, sprendžianti individualius darbo ginčus bei kolektyvinius darbo ginčus dėl teisės. Lietuvoje veikia 23 darbo ginčų komisijos: 7 – Vilniuje, 5 – Kaune, 4 – Klaipėdoje, 2 – Šiauliuose, 2 - Panevėžyje, 2 – Alytuje ir 1 Telšiuose. Panevėžio darbo ginčų komisija aptarnauja Utenos apskritį; Šiaulių ir Telšių darbo ginčų komisijos - Tauragės apskritį; Alytaus darbo ginčų komisija - Marijampolės apskritį ir Kauno apskrities Birštono ir Prienų savivaldybes.“

Kas yra individualus darbo ginčas? Individualiu darbo ginču laikomas darbuotojo ir darbdavio nesutarimas tarp darbuotojo ir darbdavio, kylantis sudarant, keičiant, vykdant ar nutraukiant darbo sutartį, taip pat dėl darbo teisės normų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo. Pavyzdžiui, ginčai gali kilti dėl neišmokėto darbo užmokesčio, neatlygintos materialinės žalos, nesuteiktų atostogų ir pan. Pabrėžtina, jog nuo 2017 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujam Darbo kodeksui, darbo ginčų komisijos taip pat nagrinėja ginčus dėl darbuotojo atleidimo iš darbo, nušalinimo nuo darbo teisėtumo nustatymo, dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurie anksčiau buvo sprendžiami teismuose.

Kas yra kolektyvinis darbo ginčas dėl teisės? Kolektyvinis darbo ginčas dėl teisės – nesutarimas tarp darbuotojų atstovų, iš vienos pusės, ir darbdavio ar darbdavių organizacijų, iš kitos pusės, dėl darbo teisės normų ar abipusių susitarimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

Kas gali kreiptis į darbo ginčų komisijas? Į darbo ginčų komisijas gali kreiptis tiek darbuotojai, tiek darbdaviai, tiek darbuotojų atstovai ar darbdavių organizacijos, jei jų teisės pažeidžiamos.

Kokius dokumentus reikia pateikti prašant išnagrinėti darbo ginčą? Svarbiausia – pateikti išsamiai situaciją apibūdinantį nustatytos formos prašymą (  .pdf ). Komisijai taip pat pateikiami kiti dokumentai: darbo sutartys, algalapiai ir pan.

Kaip nagrinėjami darbo ginčai ir priimami sprendimai? Darbuotojo ar darbdavio prašymą gavusi komisija su juo susipažins, esant reikalui, apklaus įmonės darbuotojus, susirinks kitą reikiamą informaciją. Paskirtą dieną į komisijos posėdį bus kviečiamos abi darbo ginčo šalys – darbdavys ir darbuotojas. Posėdžio tikslas – sutaikinti abi šalis. Jei tai nepavyksta, komisija balsuoja dėl sprendimo priėmimo. Visų komisijos narių balsai – lygiateisiai, t. y. nė vienas jų neturi lemiamo balso. Komisija sprendimą gali priimti ir šalims nedalyvaujant posėdyje.

Per kiek laiko darbo ginčų komisija išspręs darbo ginčą? Komisija privalo darbo ginčą išspręsti per vieną mėnesį nuo prašymo priėmimo. Atskirais atvejais šis terminas gali būti pratęstas dar vienam mėnesiui.

Ar už darbo ginčų sprendimą reikia mokėti? Ne, ši valstybės teikiama procedūra yra nemokama.

Kaip atstovaujami darbuotojų ir darbdavių interesai? Siekiant, kad darbo ginčai būtų sprendžiami efektyviai ir skaidriai, darbo ginčų komisijose dirba tiek darbdavių, tiek darbuotojų (profesinių sąjungų) atstovai. Jie skiriami rotacijos būdu iš Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtinto sąrašo.

Ką daryti, jei darbo ginčo komisijos sprendimas netenkina? Darbo ginčų komisijų sprendimai yra privalomi šalims ir vykdytini pagal civilinio proceso taisykles. Tačiau, jei darbuotojas ar darbdavys nesutinka su darbo ginčų komisijos sprendimu, jie gali kreiptis į teismą, kur darbo ginčas bus nagrinėjamas iš naujo.

Kaip galima susipažinti su darbo bylos medžiaga?
Darbo bylos šalys ar jų atstovai su bylos medžiaga gali susipažinti  kiekvieną darbo dieną, išskyrus bylos nagrinėjimo dieną. Susipažinti su bylos medžiaga galima atvykus į VDI patalpas, iš anksto su darbo ginčų komisijos pirmininku arba darbo ginčų komisijos sekretoriumi (jiems nesant – su VDI Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus vedėju arba kitu įgaliotu asmeniu) suderintu laiku. 

Bylą išsinešti iš VDI patalpų draudžiama. Asmuo, norintis susipažinti su bylos medžiaga, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o atstovai – ir dokumentą, įrodantį jo teisę susipažinti su bylos medžiaga, pasirašyti ant paskutinio bylos viršelio, nurodyti susipažinimo datą ir laiką. Susipažįstančiam su bylos medžiaga asmeniui draudžiama lankstyti lapus, rašyti pastabas, braukyti, plėšyti ar kaip kitaip gadinti bylos medžiagą.

Jei asmuo, turintis teisę susipažinti su byla, pageidauja gauti byloje esančių dokumentų kopijas, jis turi pateikti rašytinį prašymą ir gauti darbo ginčų komisijos pirmininko leidimą daryti bylos medžiagos kopijas. Gavus leidimą daryti bylos medžiagos kopijas, kopijos padaromos ne vėliau kaip per tris darbo dienas.

Paminėtina, jog už VDI pateiktų (žinomų) duomenų saugumą, jų konfidencialumą, neplatinimą ir/ar panaudojimą neteisėtiems tikslams, atsako tokius duomenis gavęs subjektas teisės aktų nustatyta tvarka.

Ar teismas, nagrinėdamas darbo ginčą, vadovaujasi darbo ginčų komisijos sprendimu? Niekas negali daryti įtakos teismams priimant sprendimus, teisme byla bus nagrinėjama iš esmės. Tačiau priimdamas sprendimą teisėjas galės remtis darbo ginčų komisijos surinkta medžiaga ginčo klausimu ir darbo ginčų komisijos sprendimu.

 

Bendras DGK puslapis

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO GINČŲ KOMISIJŲ DARBO BYLŲ NAGRINĖJIMO METU NUSTATYTOS INFORMACIJOS APIE GALIMUS DARBO ĮSTATYMŲ AR DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PAŽEIDIMUS PATEIKIMO VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS TERITORINIAMS SKYRIAMS TVARKOS APRAŠAS  

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) darbo ginčų komisijų darbo bylų nagrinėjimo metu nustatytos informacijos apie galimus darbo įstatymų ar darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus pateikimo VDI teritoriniams skyriams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja VDI darbo ginčų komisijų ir VDI teritorinių skyrių bendradarbiavimo bei informacijos apie darbo bylos nagrinėjimo metu nustatytus galimus darbo įstatymų ar darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių norminių teisės aktų pažeidimus pateikimo tvarką.
2. Vadovaujantis Darbo ginčų komisijų darbo organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius)  Darbo ginčų komisijos pirmininko pareigybės aprašymo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. EV-99, 5.2. papunkčiu, darbo ginčų komisijos pirmininkai darbo ginčų nagrinėjimo metu nustatę galimus nelegalaus darbo ar kitų darbo įstatymų pažeidimų požymius, teikia informaciją VDI teritoriniam skyriui dėl nelegalaus darbo ar/ir kitų galimų pažeidimų identifikavimo ir administracinių poveikio priemonių taikymo šio Aprašo nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
 INFORMACIJOS APIE DARBO BYLOS NAGRINĖJIMO METU NUSTATYTUS GALIMUS DARBO ĮSTATYMŲ AR DARBUOTOJŲ SAUGĄ IR SVEIKATĄ REGLAMENTUOJANČIŲ NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS PATEIKIMO TVARKA

3. Siekiant kuo geresnių darbo ginčo nagrinėjimo rezultatų, taip pat siekiant išvengti administracinės naštos padidinimo įmonėms prieš nagrinėjant darbo ginčą iš esmės, VDI darbo ginčų komisijos (toliau – DGK) pirmininkas turi peržiūrėti įmonės atliktų tikrinimų istoriją ir rezultatus VDI Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinėje sistemoje. Pasiruošimo bylai nagrinėti metu turi būti nustatyta, ar buvo tikrinama konkreti įmonė, kiek kartų tikrinta, kokie patikrinimo rezultatai ir pasekmės. Esant būtinumui, dėl papildomos informacijos gavimo, DGK pirmininkas turi susisiekti su atitinkamo VDI teritorinio skyriaus vedėju ar darbo inspektoriumi, atlikusiu patikrinimus įmonėje.
4. DGK pirmininkai turi nuosekliai ir atsakingai vykdyti bendradarbiavimo su VDI teritoriniais skyriais darbo įstatymų pažeidimų identifikavimo srityje funkciją, t. y. pagal nustatytą kompetenciją, nagrinėjant darbo ginčus bei nustačius galimus darbo įstatymų pažeidimų požymius, esant objektyviam pagrindui, teikti išsamią informaciją VDI teritoriniam skyriui dėl galimų pažeidimų identifikavimo ir administracinių poveikio priemonių taikymo, ypatingai kreipiant dėmesį į įmones, kuriose vyksta pasikartojantys darbo ginčai.   
5. Nustačius ar įtarus darbo įstatymų pažeidimų požymius (naujus arba pasikartojančius), vertinant atliktų patikrinimų rezultatus, esant būtinumui, DGK pirmininkas Dokumentų valdymo sistemoje rengia tarnybinį pranešimą, kurį suderinęs su Skyriaus vedėju, nukreipia atitinkamo VDI teritorinio skyriaus vedėjui. Tarnybiniame pranešime turi būti nurodyta:
5.1. Nagrinėjamos bylos (tuo atveju, jei bylų daugiau – visų ar paskutinės nagrinėjamos bylos) numeris, šalys;
5.2. Įtariami pažeidimai, nurodant konkrečius jų požymius ir padarymo aplinkybes, turimus įrodymus;
5.3. Laikas ar laikotarpis (jei pažeidimai tęstiniai), kada įtariami pažeidimai buvo ar galėjo būti  padaryti;
5.4. Pažeidimo padarymo vieta (jei žinoma konkreti vieta ar objektai);
5.5. Asmenys, galimai padarę pažeidimą (jei tokia informacija yra);
5.6. Kita turima svarbi informacija įtariamiems pažeidimams identifikuoti.
6. Darbo byloje surinkti dokumentai ar kiti įrodymai (jų kopijos), esant būtinumui ir teisėtam pagrindui, gali būti laikinai perduoti VDI teritoriniam skyriui įtariamų pažeidimų identifikavimo ir administracinio poveikio priemonių taikymo tikslais.
7. DGK pirmininkai kas mėnesį teikia informaciją Skyriaus vedėjui apie pateiktus pranešimus VDI teritoriniam skyriui dėl galimų darbo įstatymų pažeidimų.

III SKYRIUS  
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. VDI darbo ginčų komisijų darbo bylų nagrinėjimo metu nustatytos informacijos apie galimus darbo įstatymų ar darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimus pateikimo VDI teritoriniams skyriams tvarka skirta DGK pirmininkams, kurie atsakingi už jos laikymąsi.
9. DGK pirmininkai pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo ginčų komisijų nuotolinių posėdžių organizavimo ir dalyvavimo juose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) darbo ginčų komisijų ir darbo bylos šalių bei jų atstovų nuotolinių posėdžių organizavimo, bei dalyvavimo juose tvarką nagrinėjant darbo bylas.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-344  „Dėl darbo ginčų komisijos nuostatų, darbo ginčų komisijos darbo reglamento, darbo ginčų komisijos narių atlygio mokėjimo ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir šių išlaidų dydžio nustatymo“ patvirtintais Darbo ginčų komisijos nuostatais (toliau – Nuostatai) bei Darbo ginčų komisijos darbo reglamentu (toliau – Reglamentas) ir Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) 2021 m. birželio 30 d. gairėmis dėl vaizdo konferencijų teismo procese.
3. Nuotolinis darbo ginčų komisijos posėdis – darbo ginčų komisijos posėdis, vykstantis žodinio proceso tvarka naudojant vaizdo konferencijų ar telekonferencijų įrangą (toliau – vaizdo konferencijų technologijas), kai bylą nagrinėjanti VDI darbo ginčų komisija, darbo ginčų komisijos administratorius sekretorius ir darbo bylos šalys ir jų atstovai darbo ginčo bylos posėdyje dalyvauja naudodami vaizdo konferencijų technologijas, t. y. nebūdami fiziškai tose pačiose VDI patalpose.
3.1. Nuotolinis darbo ginčų komisijos posėdis gali būti organizuojamas kaip:
3.1.1. visiškai nuotolinis, kai bylą nagrinėjanti darbo ginčų komisija, darbo ginčų komisijos administratorius sekretorius ir visos darbo bylos šalys ir jų atstovai procesines teises ir pareigas įgyvendina naudodami vaizdo konferencijų technologijas;
3.1.2. mišrus nuotolinis, kai bylą nagrinėjančios darbo ginčų komisijos narių dalis, darbo ginčų komisijos administratorius sekretorius ir dalis darbo bylos šalių ir jų atstovų dalyvauja darbo ginčo bylos posėdyje fiziškai būdami darbo ginčų komisijos posėdžių salėje, o kiti darbo ginčo bylos proceso dalyviai ir (arba) darbo ginčų komisijos nariai posėdyje dalyvauja naudodami vaizdo konferencijų technologijas. Organizuojant ir vedant mišrius nuotolinius posėdžius ir atliekant procesinius veiksmus šio Aprašo nuostatos mutatis mutandis taikomos tai proceso daliai (elementams), kuri vyksta nuotoliniu būdu.

 

II SKYRIUS
NUOTOLINIO DARBO GINČŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO ORGANIZAVIMO IR DALYVAVIMO PRINCIPAI

4. Nuotolinio darbo ginčų komisijos posėdžio organizavimas grindžiamas asmens duomenų tvarkymo, sąžiningumo, efektyvumo, proceso operatyvumo, bendradarbiavimo, saugumo ir teisėtumo principais.
5. Nuotolinis darbo ginčų komisijos posėdis organizuojamas įsitikinus, kad tokiu būdu bus užtikrintos visos būtinos proceso garantijos ir bus užtikrinta kiekvieno darbo ginčo byloje dalyvaujančio asmens teisė į teisingą bylos nagrinėjimą.
6. Nuotolinis darbo ginčų komisijos posėdis vyksta darbo ginčų komisijos nustatytu laiku, užtikrinant, kad vaizdas ir garsas (naudojant vaizdo konferencijos įrangą) ar garsas (naudojant telekonferencijų įrangą) viso posėdžio metu yra perduodamas sinchroniškai.
Darbo ginčų komisija turi užtikrinti, kad visi darbo ginčo proceso dalyviai galėtų girdėti ir matyti visus kitus proceso dalyvius (vaizdo konferencijos atveju) arba girdėti kitus dalyvius (telekonferencijos atveju).
7. Nuotolinis darbo ginčų komisijos posėdis vykdomas mutatis mutandis taikant žodinio proceso tvarka taikomas procesines taisykles. Nuotolinio darbo ginčų komisijos posėdžio metu taikomi DK 226 straipsnyje nustatyti šalių bei komisijos narių dalyvavimo darbo ginčų komisijos posėdyje reikalavimai, laikomasi bendrųjų etikos reikalavimų.

III SKYRIUS
DARBO GINČŲ KOMISIJOS PASIRENGIMAS NUOTOLINIAM DARBO BYLOS NAGRINĖJIMUI

8. Nuotolinis darbo ginčų komisijos posėdis organizuojamas naudojantinformacines ar elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas). Darbo procesą organizuoja bei jam vadovauja bylą nagrinėjantis darbo ginčų komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes.
9. Atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti nuotolinio darbo ginčų komisijos darbo bylos nagrinėjimo metu pateikiamų duomenų saugumą elektroninėje erdvėje, rekomenduojama naudoti Nacionalinio kibernetinio saugumo centro įvertintas ir saugiomis pripažintas vaizdo konferencijų technologijas.
10. Gavus darbo bylos šalies ar jo atstovo prašymą nagrinėti darbo bylą nuotoliniu būdu arba darbo ginčų komisijai planuojant nuotolinį darbo ginčo bylos posėdį savo iniciatyva, būtina informuoti, kad darbo ginčo bylos dalyviams draudžiama darbo ginčų komisijos posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso bei vaizdo įrašus, transliuoti posėdį ir naudoti kitas technines priemones, kartu išaiškinant šalims Reglamento 16 p. nuostatas dėl posėdžio eigos fiksavimo, darant garso įrašą, kuris yra laikomas darbo ginčų komisijos posėdžio protokolu ir yra sudedamoji darbo ginčo bylos dalis.
11. Jeigu darbo ginčo bylos proceso dalyvis informuoja, kad nesutinka dėl bylos nagrinėjimo nuotoliniame posėdyje ar neturi techninių galimybių dalyvauti naudodamas darbo ginčų komisijos nustatytą vaizdo konferencijų technologiją, darbo ginčų komisija gali organizuoti mišrų nuotolinį posėdį ir kviesti šį asmenį dalyvauti darbo ginčų komisijos posėdyje fiziškai.
12. Iki nuotolinio posėdžio dienos, darbo ginčų komisijos administratorius sekretorius pateikia darbo bylos šalims ir jų atstovams prisijungimo prie nuotolinio posėdžio duomenis bei nurodo darbo ginčų komisijos kontaktinį telefoną ir (ar) el. paštą, kuriuo asmuo galėtų susisiekti nuotolinio posėdžio organizavimo ir dalyvavimo klausimais.
13. Jeigu darbo ginčų komisijai nagrinėjant darbo bylą nuotoliniame posėdyje ne visi darbo ginčų komisijos nariai dėl svarbių priežasčių gali būti toje pačioje posėdžių salėje, turi būti užtikrinamas komisijos narių pasitarimo konfidencialumas darbo ginčų komisijos posėdžio metu (pavyzdžiui, sukuriamas darbo ginčų komisijos nariams atskiras virtualus pokalbių kambarys).

IV SKYRIUS
DARBO GINČŲ KOMISIJOS NUOTOLINIS DARBO BYLOS NAGRINĖJIMAS

14. Į nuotolinį darbo ginčų komisijos posėdį jungiamasi darbo ginčų komisijos administratoriaus sekretoriaus atsiųstais prisijungimo duomenimis ne vėliau nei 5-10 minučių prieš paskirtą posėdžio laiką arba darbo ginčų komisijos administratorius sekretorius asmeniui skambina tiesiogiai (telekonferencijos būdu).
15. Prisijungus į nuotolinį darbo ginčų komisijos posėdį, nustatoma darbo bylos šalių bei jų atstovų tapatybė. Jei posėdis vyksta per vaizdo konferenciją, asmuo darbo ginčų komisijai prisistato, paprašius parodo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nukreiptą į vaizdo kamerą. Nukreipiant asmens dokumentą į kamerą, rekomenduojama asmeniui uždengti asmens dokumente esančius asmens kodą, dokumento numerį ir kitus duomenis, išskyrus vardą, pavardę bei nuotrauką. Jei posėdis vyksta telefonu (telekonferencija), asmuo prisistato ir padiktuoja darbo ginčų komisijos pirmininko prašomus nurodyti duomenis, pavyzdžiui, asmens kodą. Prasidėjus posėdžiui, pranešama, kad prisijungusių prie posėdžio asmenų asmens tapatybė buvo patikrinta ir nustatyta.
16. Darbo ginčų komisijos administratorius sekretorius turi įsitikinti, kad prie nuotolinio darbo bylos nagrinėjimo posėdžio aplinkos nėra neteisėtai prisijungusių (neautorizuotų) asmenų, peržvelgti prisijungusių asmenų sąrašą ir patikrinti ar jis atitinka darbo ginčų proceso dalyvių ir asmenų, kuriems leista stebėti teismo posėdį sąrašą ir skaičių.  
17. Prieš prasidedant nuotoliniam posėdžiui darbo ginčų komisijos sekretorius administratorius informuoja prisijungusias darbo bylos šalis bei jų atstovus, kokiu būdu jie turi pranešti ir į ką konkrečiai kreiptis tuo atveju, jeigu nuotolinio darbo ginčo bylos nagrinėjimo posėdžio metu jiems iškiltų nenumatytų techninių kliūčių. Darbo bylos šaliai ar jos atstovui informavus apie tokį atvejį, atsižvelgiant į techninės kliūties pobūdį, posėdis yra sustabdomas (pavyzdžiui skelbiant pertrauką) iki kol kliūtys bus pašalintos ir apie bylos sustabdymą pažymima  nuotolinio posėdžio protokole.
18. Nuotolinio darbo ginčo nagrinėjimo posėdžio metu visiems proceso dalyviams taikomi bendrieji procesiniai reikalavimai.
19. Nuotolinio darbo ginčo nagrinėjimo posėdžio metu, darbo ginčų komisijos administratorius sekretorius daro garso įrašą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintomis Darbo ginčų komisijos posėdžių garso įrašymo, įrašų saugojimo, susipažinimo su garso įrašais ir jų skaitmeninių kopijų darymo bei išdavimo taisyklių nuostatomis.

20. Jei nuotolinio posėdžio metu iškyla poreikis pateikti į darbo bylą dokumentus, įrodymus, kurie negalėjo būti pateikti iki darbo ginčų komisijos posėdžio pradžios, darbo ginčų komisija dėl jų pateikimo ir priėmimo sprendžia vadovaudamasis DK 226 straipsnio 7 dalimi.
21. Apklausiant liudytoją (-us) ar kitą darbo ginčo proceso dalyvį nuotoliniu būdu, darbo ginčų komisija pagal esamas galimybes turi įsitikinti, kad dalyviui nėra daromas neteisėtas poveikis ir nesinaudojama neleistinomis priemonėmis. Darbo ginčų komisija turi imtis priemonių ir užtikrinti, kad neapklaustas liudytojas nebūtų tose patalpose kuriose per vaizdo konferencijų technologijas vyksta nuotolinis bylos nagrinėjimas.
22. Siekiant objektyvios ir nešališkos liudytojo (-ų) apklausos, darbo ginčų komisijos pirmininkas pagal esamas galimybes turi įsitikinti, kad neapklaustas (-i) liudytojas (-ai) nedalyvauja vykstančiame posėdyje. Nuotolinio posėdžio metu rekomenduojama liudytoją (-us) apklausti pirmiausiai, t. y. prieš supažindinant su ginčo esme ir suteikiant žodį ginčo šalims.
23. Darbo ginčų komisija priima sprendimą nuotolinio posėdžio metu šalims nedalyvaujant (pavyzdžiui, sukuriamas darbo ginčų komisijos nariams atskiras virtualus pokalbių kambarys).

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Darbo ginčų komisijų nuotolinių posėdžių organizavimo ir dalyvavimo juose tvarka skirta darbo ginčų komisijos nariams, administratoriams sekretoriams bei darbo bylos šalims ir jų atstovams.
25. Darbo ginčų komisijos nariai, administratoriai sekretoriai bei darbo bylos šalys ir jų atstovai pažeidę šios tvarkos Aprašo nuostatas, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. pasikeitė DGK sprendimų pateikimo antstoliams tvarka
Aktualu esant piniginio pobūdžio išieškojimams
Pagal naują tvarką įsigaliojo dvi naujovės, aktualios DGK (darbo ginčų komisijos) kreditoriams (ieškovams, t. y. tai ginčo šaliai, kuri siekia piniginės sumos išieškojimo pagal DGK sprendimą): 

  • vykdomieji dokumentai (DGK sprendimas) teikiami ne tiesiogiai kreditoriaus (ieškovo) pasirinktam konkrečiam antstoliui, bet Lietuvos antstolių rūmams, prisijungiant prie Antstolių informacinės sistemos Elektroninės vykdomosios bylos portalo https://www.antstoliai.lt/vbp/public arba (jei tai originalus popierinis vykdomasis dokumentas) – Lietuvos antstolių rūmams, adresu: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius;
  • kreditorius (ieškovas), norėdamas pateikti DGK sprendimą Antstolių informacinės sistemos Elektroninės vykdomosios bylos portale https://www.antstoliai.lt/vbp/public, turi pateikti prašymą priimti DGK sprendimą vykdymui pasirašytą savo elektroniniu parašu (su ADOC plėtiniu). Nesant elektroninio parašo galimybės, ieškovas turi pateikti originalų rašytinį vykdomąjį dokumentą (DGK sprendimą) Lietuvos antstolių rūmams, adresu: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius.

Atkreipiame dėmesį

  • Darbo ginčų komisijos neatlieka piniginių sumų išieškojimo. Tai yra Lietuvos antstolių rūmų funkcija.  
  • Nepiniginio pobūdžio vykdomuosius dokumentus, kurių kategorijos išvardintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 120 punkte, išieškotojai savarankiškai pateikia pasirinktiems antstoliams.
  • Darbo ginčų komisijos sprendimas yra vykdomasis dokumentas, vykdomas CPK nustatyta tvarka (DK 230 str. 2 d.). Jeigu darbdavys (atsakovas) nevykdo įsiteisėjusio darbo ginčų komisijos sprendimo, darbuotojas dėl priverstinio sprendimo įvykdymo gali kreiptis į antstolį. Detalius paaiškinimus, kaip pateikti antstoliui darbo ginčų komisijos sprendimą galite rasite Lietuvos antstolių rūmų interneto svetainėje: https://www.antstoliurumai.lt/antstoliu-funkcijos

Daugiau informacijos:
Vykdomojo dokumento (DGK sprendimo) pateikimas antstoliui
Lietuvos antstolių rūmų el. svetainėje www.antstoliurumai.lt