• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DSS mokymas ir žinių tikrinimas DUK

Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-60 „Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo“ pakeitimo

Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Ką reikia žinoti apie darbuotojų, atliekančių potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkančių, ir darbų su tokiais įrenginiais vadovų mokymą ir žinių tikrinimą

Klausimai ir atsakymai:
Ar galioja darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) žinių tikrinimo pažymėjimai, išduoti iki 2017 m. birželio 30 d?  

Iki 2017 birželio 30 d. profesinio mokymo teikėjų išduoti formaliojo bei neformaliojo profesinio mokymo pažymėjimai, patvirtinantys darbdaviui atstovaujančių asmenų, tarp jų atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kompetencijas, yra laikomi galiojančiais ir jais suteikiama teisė atlikti atitinkamai darbdaviui atstovaujančio asmens arba darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.
Ar teisingai suprantu, kad padalinių vadovų nereikia mokyti pagal įmonės vadovo nustatytą mokymų ir žinių tikrinimo tvarką ir periodiškumą?  

Padalinių vadovų, įmonės, įstaigos ar organizacijos (toliau – įmonė) vadovo sprendimu paskirtų atsakingais už darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) padalinyje, mokymo ir žinių iš DSS srities tvarka nuo 2017 m. liepos 1 d. nepasikeitė. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo savarankiškai nustato darbdavio įgaliotų asmenų, išskyrus darbdavio įgaliotą asmenį, kuriam pavesta atlikti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, ir įmonės atskiro struktūrinio padalinio, esančio kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovo, DSS mokymo ir žinių iš DSS srities patikrinimo poreikį. Vadinasi, taip pat, kaip ir iki 2017 m. liepos 1 d., taip ir po šios datos padalinių vadovų, įmonės vadovo sprendimu paskirtų atsakingais už DSS padalinyje, mokymo ir žinių iš DSS srities tvarką savo tvarkomuoju dokumentu turi nustatyti būtent įmonės vadovas.
Įmonės atskiro struktūrinio padalinio, esančio kitoje negu įmonė teritorijoje ar vietovėje, vadovo, kuris darbdaviui atstovaujančio asmens pavedimu ir jo kontroliuojamas įgyvendina reikiamas priemones, kad tokiame įmonės padalinyje sudarytų saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, žinios iš DSS srities tikrinamos tokia pat tvarka kaip darbdaviui atstovaujančio asmens.
Noriu paklausti, kokius dokumentus reikia pildyti (ir kur juos rasti), norintiems vykdyti mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais (anksčiau šių mokymų nevykdėme)?  

Pirmiausiai yra svarbu susipažinti su DSS mokymu ir žinių tikrinimu susijusiais teisės aktais: Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. EV-77, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programomis iš darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) srities (toliau – švietimo programa), patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. EV-84.
Jūsų paklausime nurodyta, kad Jūs niekada nevykdėte mokymų iš DSS srities. Tad įvertinius švietimo programų reikalavimus ir tinkamai pasiruošus vykdyti šį mokymą, VDI reikia pateikti švietimo teikėjo vadovo pasirašytą prašymą, nurodant švietimo teikėjo pavadinimą, buveinės adresą ir kontaktus (privalu – elektroninis paštas). Šį prašymą galima pateikti adresu Algirdo g. 19, LT-03607, Vilnius, faksu (8 5) 213 9751 arba elektroniniu paštu info@vdi.lt). Tada VDI švietimo teikėjui suteiks leidimą VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS) užpildyti Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną.  Šiam kontroliniam klausimynui užpildyti nenustatytas joks terminas.
Užpildydami Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS) Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną, pateiksite VDI informaciją apie pasirengimą mokyti DSS klausimais pagal pasirinktas švietimo programas.
Švietimo teikėjas užpildo vieną Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną, nepaisant to, kad turi švietimo padalinių kitais adresais skirtinguose šalies regionuose, išskyrus padalinius, kurie patys turi juridinio asmens statusą, tad registruoti Juridinių asmenų registre. Švietimo teikėjų padaliniai, kurie turi juridinio asmens statusą, patys užpildo ir pateikia VDI Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną per EPDS. Švietimo teikėjas, kurio padaliniai neturi juridinio asmens statuso, prisiima pasirengimo atsakomybę ir už šiuos padalinius.
Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinis  klausimynas yra Aprašo 1 priede.
Prisijungti prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos galima per Elektroninius valdžios vartus (toliau - EVV), pasirenkant EVV portale vieną iš šių prisijungimo būdų:
Bankas; Elektroninio parašo naudotojams; Asmens tapatybės kortelė (kompiuteryje turi būti įdiegtas lustinių kortelių skaitytuvas).
Baigus vykdyti mokymą pagal atitinkamą švietimo programą iš DSS srities, per 2 (dvi) darbo dienas reikės VDI pateikti informaciją apie privalomus mokymus baigusius asmenis.
Kiek kainuoja pasitikrinti DSS žinias VDI?

DSS žinių tikrinimo administracinė paslauga VDI yra nemokama.
Kokius dokumentus reikia turėti ateinant tikrintis DSS žinias į VDI?

Reikia turėti asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus. Išsilavinimo dokumento nereikia tikrinantis DSS žinias pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais švietimo programą.
Ką daryti, jeigu asmuo, norėdamas pasitikrinti DSS žinias kaip darbdavys, nemoka lietuvių kalbos?

Teisės aktuose numatyta galimybė tiems asmenims, kurie nemoka lietuvių kalbos, DSS žinių tikrinimo metu pasinaudoti kvalifikuotų vertėjų paslaugomis savo lėšomis.
Ar į DSS žinių tikrinimą pamiršus atsinešti asmens tapatybės kortelę galima bus pateikti vairuotojo teises?

Taip, taip pat kitą dokumentą, kuris, teisės aktų nustatyta tvarka gali patvirtinti asmens tapatybę.
Ar tikrinantis DSS žinias bus galima naudotis teisės aktais?

Ne. DSS žinių tikrinimo metu naudojimasis teisės aktais, literatūra, mobiliojo ryšio ar kitomis informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis, kalbėjimas su kitais asmenimis yra laikomas neleistina pagalba.
Kaip užsiregistruoti DSS žinių tikrinimui VDI, pasirengus savarankiškai pagal Darbdavio, jam atstovaujančio asmens švietimo programą?
VDI interneto svetainės puslapyje ,,DSS mokymas ir žinių tikrinimas“, skiltyje ,,Asmenų, pasirengusių savarankiškai, pirma registracija“.
Ar būtinai darbdaviui reikia mokytis švietimo įstaigoje?

Pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais švietimo programą galima pasirengti savarankiškai, ir pasirengus užsiregistruoti DSS žinių tikrinimui VDI interneto svetainės puslapyje ,,DSS mokymas ir žinių tikrinimas“, skiltyje ,,Asmenų, pasirengusių savarankiškai, pirma registracija“.
Ruošiantis DSS žinių tikrinimui savarankiškai, siūlome naudotis VDI parengta mokymosi medžiaga. Spausti čia.
Kaip pasirengti darbdaviui DSS žinių tikrinimui savarankiškai?

Mokymo temos, pagal kurias tikrinamos darbdavių DSS žinios yra nustatytos Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų 1 priede.
Ruošiantis DSS žinių tikrinimui savarankiškai, siūlome naudotis VDI parengta mokymosi medžiaga. Spausti čia.
Norėčiau sužinoti kokia tvarka bus atliekamas DSS žinių tikrinimas VDI, kur turėčiau kreiptis?
Kaip ir iki šiol, darbdaviai bei jų įgalioti asmenys (atskirų, esančių ne įmonės teritorijoje, struktūrinių padalinių vadovai) žinių tikrinimui galės pasirengti savarankiškai. VDI interneto svetainėje registruotis DSS žinių tikrinimui galima DSS mokymas ir žinių tikrinimas skiltyje Asmenų, pasirengusiųjų savarankiškai, pirma registracija pasirenkant vietą viename iš dešimties VDI teritorinių skyrių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių, Tauragės), ir patogų laiką, pasirenkant iš tų variantų, kurie siūlomi žinių tikrinimo tvarkaraštyje.
Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, mažų įmonių darbdaviai bei jų įgalioti asmenys, vykdantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, DSS žinių tikrinimui VDI galės registruotis rubrikoje DSS mokymas ir žinių tikrinimas skiltyje Asmenų, baigusių DSS mokymus, prisijungimas tik tada, kai jie baigs atitinkamą mokymą švietimo įstaigoje, o švietimo įstaiga per dvi darbo dienas pateiks duomenis apie baigusius mokymus asmenis VDI informacinėje sistemoje.
Atidariau maisto gamybos kioską. Ketinu įdarbinti du darbuotojus. Kokio darbų saugos pažymėjimo man  reikia?
Tapus darbdaviu, turint bent vieną samdomą darbuotoją, privalu jam užtikrinti saugą ir sveikatą. Teisės aktais nustatyta, kad prieš pradedant veiklą ar teikti paslaugas darbdavys turi pasitikrinti žinias darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimais VDI. Teisės aktais nustatyta, kad mažose įmonėse darbdavys gali pats vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas. Taigi, jeigu Jūs nuspręstumėte iš karto pats vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, Jūs turite kreiptis į švietimo įstaigą, mokytis pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio DSS tarnybos funkcijas II-III grupių ekonominių veiklos rūšių įmonėse, švietimo programą (reikalavimas turėti vidurinį išsilavinimą), ją baigti ir registruotis žinių tikrinimui bet kuriame iš teritorinių VDI skyrių. Darbų saugos pažymėjimai neprivalomi (jie išduodami tik asmeniui pageidaujant, o duomenys apie žinias pasitikrinusius  asmenis saugomi VDI), būtina tik mokytis ir pasitikrinti DSS žinias.
Kada galima perlaikyti testą pakartotinai?
Ne anksčiau kaip po penkių darbo dienų, registruojantis DSS žinių tikrinimui iš naujo.
Mano vyras nori laikyti egzaminą VDI kaip darbdavys, bet nemoka lietuvių kalbos. Ar galiu aš jam vertėjauti?
Galėtumėte tuo atveju, jeigu turėtumėte vertėjo kvalifikaciją bei leidimą verstis vertėjo veikla patvirtinančius dokumentus.
Kiek klausimų yra darbdavio teste ir kiek galima padaryti klaidų?
Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens žinių tikrinimo teste yra 30 klausimų, iš kurių reikia teisingai atsakyti į 22 klausimus. Taigi, galite padaryti ne daugiau kaip 8 klaidas.
Turiu aukštąjį išsilavinimą. Planuoju užsiimti nedideliu statybos verslu. Žinau, kad reikia darbų saugos pažymėjimo. Patikslinkite kokio?
Viskas priklauso nuo kiek Jūsų nedideliame versle bus įdarbinta darbuotojų. DSS teisės aktai reglamentuoja, kad darbdavys, atsižvelgiant į ekonominės veiklos rūšį ir darbuotojų skaičių (Jūsų atveju iki 9 darbuotojų) pats gali vykdyti DSS tarnybos funkcijas, t. y. nereikia samdyti darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto. Taigi, jeigu neplanuojate turėti daugiau kaip 9 darbuotojų ir pasinaudosite suteikta teise pats įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones įmonėje, reikėtų mokytis pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, švietimo programą. Šios programos trukmė 40 val. (1 savaitė). Pabaigus privalomą mokymą švietimo įstaigoje, galėsite registruotis VDI ir laikyti DSS žinių patikrinimo testą.
Jeigu planuojate įdarbinti daugiau kaip 9 darbuotojus, Jums reikia pasitikrinti DSS žinias VDI pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo DSS klausimais programą. DSS žinių tikrinimui galite pasirengti savarankiškai, t. y. nebūtina eiti mokytis į švietimo įstaigą (kaip tai padaryti skaitykite kituose DUK klausimuose). Tačiau šiuo atveju Jums bus privalu spręsti klausimą kam pavesti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymą.
Pažymėjimai yra neprivalomi (išduodami tik asmeniui pageidaujant per tris darbo dienas), asmenys pasitikrinę DSS žinias, registruojami VDI informacinėje sistemoje.
Turiu darbdavio pažymėjimą, įgytą 2010 metais. Ar pažymėjimas galioja?
Taip, pažymėjimas galiojantis. Tačiau juo suteikiama teisė atlikti tik pažymėjime nurodytas funkcijas nurodytose ekonominės veiklos rūšių įmonėse.
Kaip registruotis žinių tikrinimui VDI? Ar galima tai padaryti telefonu?
Žinių tikrinimui VDI registruotis galima internetu.Telefonu žinių tikrinimui VDI užsiregistruoti galimybės nėra.

Darbdaviai bei jų įgalioti asmenys (atskirų, esančių ne įmonės teritorijoje, struktūrinių padalinių vadovai) žinių tikrinimui registruojasi VDI interneto svetainėje www.vdi.lt rubrikoje DSS mokymas ir žinių tikrinimas skiltyje Asmenų, pasirengusiųjų savarankiškai, pirma registracija pasirenkant vietą viename iš dešimties VDI teritorinių skyrių (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Telšių, Tauragės), ir patogų laiką, pasirenkant iš tų variantų, kurie siūlomi žinių tikrinimo tvarkaraštyje.

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, mažų įmonių darbdaviai bei jų įgalioti asmenys, vykdantys darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos žinių tikrinimui VDI registruojasi rubrikoje DSS mokymas ir žinių tikrinimas skiltyje Asmenų, baigusių DSS mokymus, prisijungimas tik tada, kai pabaigia atitinkamą švietimo programą  švietimo įstaigoje, o švietimo įstaiga per dvi darbo dienas pateikia duomenis apie baigusius mokymus asmenis VDI informacinėje sistemoje.
Domina tokia informacija:
1. Ar turint Visuomenės sveikatos bakalauro bei magistro (Vilniaus universitetas) išsilavinimą galima dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu?
2. Ar pakanka studijas patvirtinančio dokumento, ar reikalingi papildomi mokymai?
3. Kokia darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pažymėjimo gavimo tvarka šiuo atveju?
Kvalifikaciniuose reikalavimuose darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatyta, kad darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) specialistu gali dirbti asmuo, turintis aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą, kuris papildomai užbaigė specialiuosius mokymus DSS klausimais pagal atitinkamą DSS specialisto neformaliojo profesinio mokymo (nuo 2019-03-21 – neformaliojo suaugusiųjų švietimo) programą.  
Mokymus DSS klausimais vykdo švietimo įstaigos, kurių sąrašą galima rasti VDI interneto (www.vdi.lt) svetainės rubrikoje „DSS mokymas ir žinių tikrinimas“. Šioje rubrikoje taip pat paskelbtos visos neformaliojo suaugusiųjų švietimo DSS klausimais programos. Po šių programų užbaigimo žinių DSS klausimais tikrinimą vykdo VDI.
Daugiau informacijos nurodytais klausimais -  VDI interneto (www.vdi.lt) svetainės rubrikoje „DSS mokymas ir žinių tikrinimas“.
Turiu 2010 metais išduotą darbų saugos pažymėjimą, bet jame parašyta, kad galiu dirbti DSS specialistu statybos sektoriaus įmonėse. Gal dabar galiu dirbti visų ekonominių veiklų įmonėse?

Iki 2017 m. birželio 30 d. profesinio mokymo teikėjų išduoti formaliojo bei neformaliojo profesinio mokymo pažymėjimai, patvirtinantys darbdaviui atstovaujančių asmenų, tarp jų atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių DSS tarnybos funkcijas, DSS specialistų kompetencijas, yra laikomi galiojančiais neterminuotai, bet jais suteikiama teisė atlikti tik pažymėjimuose nurodytas funkcijas nurodytų ekonominės veiklos rūšių įmonėse. Tad turint darbų saugos pažymėjimą, kuriame nurodyta, kad galima dirbti DSS specialistu tik statybos sektoriaus įmonėse, teikti DSS paslaugas kitų ekonominių veiklų įmonėse nėra pagrindo.
Gal dabar jau galima mokyti darbuotojus, dirbančius pavojingus darbus, įmonėje? Ar vis tiek siųsti į švietimo įstaigą?
Darbuotojai, prieš pradėdami dirbti pavojingus darbus, mokomi ir jų žinios DSS klausimais tikrinamos darbdavio nustatyta tvarka. Prievolės minėtus darbuotojus siųsti mokytis švietimo įstaigoje teisės aktai nenustatė ir nenustato. Darbdavys (įmonės vadovas) pats sprendžia, kur mokyti darbuotojus prieš jiems pradedant dirbti pavojingus darbus.
Jeigu įmonė pati turi pakankamai kvalifikuotų specialistų ir resursų, kad kvalifikuotai apmokyti savo darbuotojus prieš jiems pradedant dirbti pavojingus darbus, tai galima padaryti įmonėje.
Kvalifikuotas darbuotojas, kurį darbdaviui atstovaujantis asmuo paskirs pradedantiesiems dirbti pavojingus darbus, nebūtinai turi turėti kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, tačiau tokiam darbuotojui (mentoriui) būtina darbinė patirtis vykdyti tokius darbus bei gebėjimas perteikti žinias ir gebėjimą saugiai dirbti.
Jeigu darbdavys neturi galimybių užtikrinti kokybišką mokymą (neturi kvalifikuotų asmenų, kurie gali pasirengti mokymui ir vykdyti mokymą), jis gali samdyti kvalifikuotus specialistus apmokyti darbuotojus savo ar kitoje įmonėje ar siųsti darbuotojus mokyti pas švietimo teikėją.
Jeigu darbdavys (įmonės vadovas) nusprendžia siųsti juos mokytis švietimo įstaigoje, tai mokymas vyksta pagal švietimo įstaigos atsižvelgiant į įmonėje atliekamus darbus, kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius parengtą ir su darbdaviui atstovaujančiu asmeniu suderintą neformaliojo suaugusiųjų švietimo programą.
Taip pat šie darbuotojai turi būti mokomi praktinių gebėjimų saugiai atlikti jiems pavestus pavojingus darbus, t. y. privaloma praktinė mokymo dalis.
Iki šiol nevykdėme pavojingų darbų. O dabar pradėsime vykdyti ir šiuos darbus. Ar dėl darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, reikia rengti atskirą jų mokymo saugiai atlikti pavestus darbus tvarką? Ar užteks bendros?
Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymo saugiai atlikti pavestus darbus tvarka nebūtinai turi būti atskiras dokumentas – tai gali būti dalis įmonės vadovo patvirtintos Įmonės darbuotojų mokymo ir instruktavimo tvarkos.
Šiuo metu gavau pasiūlymą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu (turiu prieš 10 metų gautą biochemijos bakalauro diplomą) vienoje iš didžiausių šalies įmonių. Tačiau ilgainiui planuoju kurti savo verslą. Kokio darbų saugos pažymėjimo man reikia, kad vėliau vėl papildomai nereikėtų kito pažymėjimo?
Kadangi Jūs nenurodėte įmonės ekonominės veiklos, patartume Jums mokytis pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse,  švietimo programą, ir ją baigus (kai švietimo įstaiga pateiks VDI duomenis apie baigtą mokymą), registruotis DSS žinių tikrinimui VDI svetainėje rubrikoje „DSS mokymas ir žinių tikrinimas“. Pasitikrinus DSS žinias pagal šią švietimo programą, vėliau, tapus darbdaviu, papildomai DSS žinių tikrintis nereikės ir nereikės kito pažymėjimo. Šios programos užbaigimas taip pat suteiks Jums galimybę pačiam atlikti DSS tarnybos funkcijas, jeigu darbuotojų skaičius Jūsų įmonėje neviršys 9, 19 ar 49 žmonių (priklausomai nuo įmonės ekonominės veiklos). Pasitikrinus DSS žinias VDI, neprivaloma turėti pažymėjimą, nes duomenys apie DSS žinias pasitikrinusius asmenis, saugomi VDI informacinėje sistemoje. Informuojame, kad darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams teisės aktais nustatytas reikalavimas tobulinti kompetenciją – lankyti seminarus, kursus, kurių trukmė per 5 metus turi būti ne mažesnė kaip 50 valandų.
Pamečiau darbų saugos pažymėjimą, išduotą 2014 metais. Ką daryti?
Jūs turite kreiptis į švietimo įstaigą, kurioje mokėtės.
Atidarėme struktūrinį padalinį kitame mieste. Ar skiriamam jo vadovui yra reikalingas darbų saugos pažymėjimas?
Viskas priklauso nuo to, kaip šio struktūrinio padalinio statusas apibrėžtas įmonės, įstaigos ar organizacijos dokumentuose ir organizacinėje schemoje.
Jeigu įmonė, įstaiga ar organizacija nustatė, kad tai atskiras struktūrinis padalinis, tai jo vadovo DSS žinios turi būti patikrintos kaip darbdavio VDI pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo DSS klausimais švietimo programą.  Žinių tikrinimui galima pasirengti savarankiškai pagal mokymo temas, nurodytas Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų 1 priede.
Jeigu įmonė, įstaiga ar organizacija nustatė, kad tai nėra atskiras struktūrinis padalinis, tai tokių padalinių vadovo DSS žinios tikrinamos darbdavio nustatyta tvarka.
Ar direktoriaus pavaduotojui, pavaduojančiam direktorių atostogų metu, reikia taip pat būti atestuotam darbuotojų saugos klausimais kaip darbdaviui?
Nereikia, teisės aktuose tokia prievolė nenustatyta.  
Ar švietimo įstaiga, kuri turi padalinius visoje šalies teritorijoje, bet šie padaliniai neturi juridinio asmens statuso, turi užpildyti vieną Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną, ar tiek, kiek yra padalinių?
Švietimo teikėjas užpildo vieną Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną, nepaisant to, kad turi švietimo padalinių kitais adresais skirtinguose šalies regionuose, išskyrus padalinius, kurie patys turi juridinio asmens statusą, tad registruoti Juridinių asmenų registre. Švietimo teikėjų padaliniai, kurie turi juridinio asmens statusą, patys užpildo ir pateikia VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS)  Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną. Švietimo teikėjas, kurio padaliniai neturi juridinio asmens statuso, turi prisiimti atsakomybę už šių padalinių pasirengimą vykdyti mokymus DSS klausimais pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintas neformaliojo suaugusiųjų švietimo DSS klausimais programas.
Ar gali švietimo įstaigos padaliniai savarankiškai teikti VDI informaciją apie mokinius, baigusius mokymus?
Švietimo teikėjas, turintis mokymo padalinių kitais adresais skirtinguose šalies regionuose (išskyrus padalinius, kurie patys turi juridinio asmens statusą), pasirengęs vykdyti mokymą pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. EV-84, užpildo ir pateikia VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje (EPDS)  tik vieną Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną, prisiimdamas pasirengimo mokyti atsakomybę ir už šiuos padalinius.  Švietimo teikėjų padaliniai, kurie turi juridinio asmens statusą, patys užpildo Reikalavimų mokymui darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais vykdyti kontrolinį klausimyną.  
Švietimo teikėjo padaliniai – nepaisant to, ar jie turi juridinio asmens statusą, ar jo neturi - gali pateikti informaciją apie mokinius, baigusius atitinkamą švietimo programą, naudodami jau turimus prisijungimo prie VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos atestavimo sistemos (DSS AS) kodus, kuriuos naudojo iki 2017 m. birželio 30 d. prieigai prie VDI publikuojamų DSS žinių tikrinimo testų.

Kas pasikeitė DSS mokymo ir DSS žinių patikros klausimais po 2019 m. kovo 21 d.?

Nuo 2019 m. kovo 21 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. A1-158 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo įsakymu Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai (toliau – Nuostatai) buvo išdėstyti nauja redakcija.

Nuostatuose atlikti pakeitimai nebuvo esminiai.

Neformaliojo profesinio mokymo programos darbdaviams atstovaujantiems asmenims, darbdaviams atstovaujantiems asmenims ir darbdavių įgaliotiems asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, t. y. tos mokymo programos, pagal kurias DSS žinių patikrą vykdo VDI, pervadintos į neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Mokymus pagal nurodytas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas vykdys ne profesinio mokymo teikėjai – jie dabar įvardyti, kaip švietimo teikėjai.

Tačiau – atkreiptinas dėmesys. Darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgalioto asmens, kuriam pavesta atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kompetencijos tobulinimo trukmė sutrumpinta 10 val. (nuo 60 val. iki 50 val.). Dabar jų kompetencijos tobulinimo trukmė per 5 metus turi būti ne trumpesnė kaip 50 valandų.

Be to, dėl asmens duomenų saugos nustatyta, kad VDI savo DSS žinių patikros dokumentuose fiksuoja tik asmens gimimo metus, bet ne gimimo datą.

Atnaujinti ir DSS mokymo, DSS žinių patikros organizavimo bei vykdymo dokumentai. Minėtų Nuostatų pakeitimams įgyvendinti nauja redakcija buvo išdėstyti ankstesni Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymais patvirtinti DSS mokymo ir DSS žinių patikros organizavimo ir vykdymo dokumentai. Juose iš esmės tik atkartojami Nuostatų pakeitimai. Iš naujo patvirtintos darbdaviams atstovaujančių asmenų, darbdaviams atstovaujančių asmenų ir darbdavių įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos. Jų skaičius nepasikeitė.

Dėl tolesnio DSS mokymo ir DSS žinių patikros organizavimo ir vykdymo. Profesinio mokymo teikėjai, kurie per Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą (EPDS) jau yra pateikę informaciją apie jų pasirengimą mokyti DSS klausimais pagal jų pasirinktas mokymo programas, kurios buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. EV-78 „Dėl Darbdavių, jų įgaliotų asmenų bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programų patvirtinimo“ (toliau – senos neformaliojo profesinio mokymo programos), šios informacijos iš naujo neteikia ir tęsia mokymus DSS klausimais pagal atitinkamas naujai patvirtintas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Asmenys, kurie pradėjo mokytis pagal jų pasirinktas senas neformaliojo profesinio mokymo programas, užbaigia mokymus DSS klausimais pagal šias mokymo programas.

VDI vykdo DSS žinių patikrą neatsižvelgdama į tai, ar atvykęs šias žinias pasitikrinti asmuo (įskaitant ir tuos asmenis, kurie atvyko pasitikrinti žinias pakartotinai) mokėsi ir baigė mokymus pagal senas neformaliojo profesinio mokymo programas, ar pagal atitinkamas naujai patvirtintas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas.

Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų pakeitimams įgyvendinti nauja redakcija buvo išdėstyti ankstesni šie Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymais patvirtinti dokumentai:
1. Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (patvirtintas 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. EV-77);
2. Administracinės paslaugos Nr. 07 „DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų teikimas“ aprašymas ir šios administracinės paslaugos teikimo schema (patvirtinti 2017 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-132);

3. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programos.

Klausimų, iš kurių sudaromi žinių tikrinimo testai, pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymo programas, pavyzdžiai

1. Kokia yra Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatuose nustatyta darbuotojo sveikatos tikrinimo rezultatų apibendrinimo tvarka?

2. Ar potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra yra privaloma?

3. Kokie reikalavimai keliami apsaugai ir apsauginiams įtaisams, apsaugantiems darbuotojus nuo galimo sąlyčio su darbo įrenginio judančiomis dalimis?

4. Kokie gaisrinės saugos reikalavimai keliami įrenginiams, įrankiams naudojamiems potencialiai sprogioje aplinkoje?

5. Su kuo reikia derinti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatus?

6. Kas turėtų finansuoti darbuotojų, kurie patiria arba gali patirti asbesto dulkių veikimą, mokymą?

7. Kuo būtina vadovautis naudojant pavojingą cheminę medžiagą darbo vietose, kad būtų užtikrinta darbuotojų sauga ir sveikata?

8. Ką reiškia sąvoka “pavojingas veiksnys“?

9. Kas gali būti darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto pirmininku?

10. Kokių gaisrinės saugos priemonių reikia imtis, dirbant vietose, kuriose gali susidaryti ypač degios, labai degios ir degios medžiagos ir preparatai (garai, degios dujos, aerozoliai, dulkės)?

11. Kaip turi būti žymimi judėjimo keliai įrengiant ir naudojant patalpas bei įrenginius, kai tai yra svarbu darbuotojų saugai užtikrinti?

12. Ar reikia profesinę riziką vertinti projektuojant ir įrengiant darbo vietas?

13. Ką reiškia sąvoka "rankas veikianti vibracija"?

14. Kokiais atvejais priimant darbuotoją į darbą nereikia jo instruktuoti?

15. Kokiame teisės akte yra surašytos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, profesinės sveikatos specialistų ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijos?

16. Ar gali būti darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos tekste naudojamos nuorodos į kitus teisės aktus?

17. Jei darbai susiję su pavojingų cheminių medžiagų ar preparatų naudojimu, kuo vadovaujantis darbdavys turi parinkti tinkamas plovimo, kenksmingumo pašalinimo priemones darbuotojams?

18. Kokia pagrindinė darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pareiga įmonėje?

19. Kokie gaisrinės saugos reikalavimai keliami automatiniams įvažiavimo į teritoriją vartams, užkardoms ir kitiems įrenginiams?

20. Kaip įvardinama vieta, kurioje esant normaliai darbo eigai negali susidaryti sprogios aplinkos, kurią sudaro oro ir lengvai užsiliepsnojančių dujų, garų arba rūko pavidalo medžiagų mišinys, tačiau jei tokia aplinka susidaro, ji būna labai trumpai?

21. Kas užtikrina, kad darbuotojai įsidarbindami ir darbo metu įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje gautų visapusę informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą joje, esančią ar galimą profesinę riziką parengtas priemones rizikai šalinti ir (ar) sumažinti?

22. Su kuo darbdavys privalo suderinti parengtą Darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašą?

23. Vykdant apleistų statinių likvidavimo darbus, buvo naudojamas betono trupintuvas. Įrenginį aptarnavo du operatoriai. Vienam iš operatorių einant šalia trupintuvo (apie 2 m atstumu nuo jo), iš jo išlėkusi akmens skeveldra pataikė jam į galvą. Tyrimo metu nustatyta, kad betono trupintuvas buvo be apsauginio gaubto (buvo nuimtas). Kokia teisės akto nuostata neįgyvendinta, lėmusi akmens skeveldros išlėkimą iš įrenginio ir darbuotojo sužeidimą?

24. Ar gali tuo pačiu persirengiamuoju kambariu naudotis ir moterys ir vyrai?

25. Kokius reikalavimus turi atitikti permatomos ir šviesą praleidžiančios sienos bei stiklinės pertvaros, esančios patalpose arti darbo vietų ir judėjimo kelių steigiamose darbovietėse?

26. Kas, vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, organizuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje?

Klausimų, iš kurių sudaromi žinių tikrinimo testai, pagal ,,Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo programą“, pavyzdžiai

1. Kas yra įvykis darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai?

2. Kam nukentėjęs darbuotojas, jo įgaliotas asmuo arba šeimos atstovas ar darbdavys, jei nesutinka su dvišalės komisijos ar Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus atlikto įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimu, pateikia skundą?

3. Kokie reikalavimai keliami darbo aplinkai, kai darbo vietose naudojamos pavojingos cheminės medžiagos bei preparatai?

4. Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai darbe pagal nukentėjusiųjų skaičių?

5. Ar už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus taikoma administracinė  atsakomybė?

6. Kieno pareiga yra užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą įmonėje?

7. Kokia darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų pareiga įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje (toliau - įmonė)?
8.  Kokią teisę turi darbuotojai pavojaus įmonėje atveju?

9. Ar gali būti išduodamos asmeninės apsaugos priemonės neįvertinus darbuotoją veikiančius profesinės rizikos veiksnius?

10. Darbuotojas siunčiamas laikinam darbui į kitą įmonę. Kurios įmonės darbdavys turi paskirti savo įgaliotą asmenį abiejų darbdavių veiklai koordinuoti dėl siunčiamo darbuotojo saugos ir sveikatos užtikrinimo?

11. Ar darbdavys, darbuotojui įsidarbinant ir darbo metu, turi pateikti informaciją apie esančią ar galimą profesinę riziką, parengtas priemones rizikai šalinti ar išvengti?

12.  Kur turi kreiptis darbuotojas, įtaręs profesinę ligą?

13. Kas tiria įvykį darbe, dėl kurio sunkiai pakenkiama darbuotojo sveikatai?

14. Kas suteikia darbuotojų atstovams saugai ir sveikatai reikalingą informaciją, aprūpina juos reikiamomis priemonėmis ir skiria pakankamai laiko jų darbo laiku jiems pavestoms funkcijoms atlikti?

15. Ar privaloma darbuotojui, dirbančiam įmonėje pagal darbo sutartį tik vieną valandą per dieną, sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas?

16. Kas įmonėje organizuoja rizikos vertinimą?

17.Kas, vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, organizuoja darbuotojų instruktavimą užtikrinant, kad darbuotojai būtų instruktuojami priimant į darbą, perkeliant į kitą darbą, pakeitus darbo organizavimą, pradėjus naudoti naujas ar modernizuotas darbo priemones, pradėjus naudoti naujas technologijas?