• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

DSS mokymas ir žinių tikrinimas DUK

Klausimų, iš kurių sudaromi žinių tikrinimo testai, pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, darbdavio įgalioto asmens atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymo programas, pavyzdžiai

 1. Maisto produktų gamybos įmonėje dirba 20 darbuotojų. Ar darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas gali vykdyti pats darbdavys?
 2. Ką apibrėžia sąvoka „neseniai pagimdžiusi moteris“?
 3. Ką reiškia sąvoka “darbo sąlygos“?
 4. Kam pavaldūs darbdavio paskirti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai?
 5. Kur nustatomi papildomų ir specialių pertraukų skaičius, trukmė, poilsio vieta šių pertraukų metu?
 6. Kokios trukmės darbdavys, darbdaviui atstovaujantis asmuo privalo suteikti papildomas pertraukas krūtimi maitinančiai moteriai?
 7. Ką kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija?
 8. Koks teisės aktas reglamentuoja krovinių kėlimą ir pernešimą rankomis?
 9. Kur gali būti vykdomas darbuotojų, kurių veikla yra susijusi su gamyba ar darbo priemonių naudojimu, priežiūra ir remontu, mokymas?
 10. Įmonėje, kurios ekonominės veiklos rūšis, nurodyta Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų 3 priede, dirba 25 darbuotojai. Ar gali darbdavys pats atlikti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas?
 11. Kaip turi būti ženklinamos įmonėje vietos, kur darbuotojams kyla susidūrimo su kliūtimis, griuvimo ir daiktų kritimo pavojus?
 12. Kokie reikalavimai keliami evakavimo išėjimui, jeigu jis specialiai numatytas kaip atsarginis išėjimas?
 13. Ar galima atlikti įrenginio techninį aptarnavimą arba einamąjį remontą jo neišjungus?
 14. Kokia kalba turi būti pateikta darbuotojams informacija apie darbo įrenginio saugų naudojimą ar parengta rašytinė darbo įrenginio naudojimo instrukcija?
 15. Kas turi teisę siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo?
 16. Ar privalu darbuotojų atstovams saugai ir sveikatai gerai susipažinti su evakavimo planais, įmonės avarijų prevencijos ir likvidavimo planais?
 17. Kokiu laiku atliekami privalomi sveikatos patikrinimai?
 18. Ar turi būti nustatyta darbuotojų instruktavimo tvarka įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje?
 19. Kokia yra Darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatuose nustatyta darbuotojo sveikatos tikrinimo rezultatų apibendrinimo tvarka?
 20.  Ar potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra yra privaloma?
 21. Kokie reikalavimai keliami apsaugai ir apsauginiams įtaisams, apsaugantiems darbuotojus nuo galimo sąlyčio su darbo įrenginio judančiomis dalimis?
 22.  Kokie gaisrinės saugos reikalavimai keliami įrenginiams, įrankiams naudojamiems potencialiai sprogioje aplinkoje?
 23.  Su kuo reikia derinti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatus?
 24. Kas turėtų finansuoti darbuotojų, kurie patiria arba gali patirti asbesto dulkių veikimą, mokymą?
 25. Kuo būtina vadovautis naudojant pavojingą cheminę medžiagą darbo vietose, kad būtų užtikrinta darbuotojų sauga ir sveikata?
 26. Ką reiškia sąvoka “pavojingas veiksnys“?
 27. Kas gali būti darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto pirmininku?
 28. Kokių gaisrinės saugos priemonių reikia imtis, dirbant vietose, kuriose gali susidaryti ypač degios, labai degios ir degios medžiagos ir preparatai (garai, degios dujos, aerozoliai, dulkės)?
 29. Kaip turi būti žymimi judėjimo keliai įrengiant ir naudojant patalpas bei įrenginius, kai tai yra svarbu darbuotojų saugai užtikrinti?
 30. Ar reikia profesinę riziką vertinti projektuojant ir įrengiant darbo vietas?
 31. Ką reiškia sąvoka "rankas veikianti vibracija"?
 32. Darbuotojas turi kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą. Ar šiuo atveju priimant darbuotoją į darbą reikia jį instruktuoti?
 33. Kokiame teisės akte yra surašytos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, profesinės sveikatos specialistų ir įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijos?
 34. Ar gali būti darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos tekste naudojamos nuorodos į kitus teisės aktus?
 35. Jei darbai susiję su pavojingų cheminių medžiagų ar preparatų naudojimu, kuo vadovaujantis darbdavys turi parinkti tinkamas plovimo, kenksmingumo pašalinimo priemones darbuotojams?
 36. Kokios darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pareigos įmonėje?
 37. Kokie gaisrinės saugos reikalavimai keliami automatiniams įvažiavimo į teritoriją vartams, užkardoms ir kitiems įrenginiams?
 38.  Kaip įvardinama vieta, kurioje esant normaliai darbo eigai negali susidaryti sprogios aplinkos, kurią sudaro oro ir lengvai užsiliepsnojančių dujų, garų arba rūko pavidalo medžiagų mišinys, tačiau jei tokia aplinka susidaro, ji būna labai trumpai?
 39. Kas užtikrina, kad darbuotojai įsidarbindami ir darbo metu įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje gautų visapusę informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą joje, esančią ar galimą profesinę riziką parengtas priemones rizikai šalinti ir (ar) sumažinti?
 40. Su kuo darbdavys privalo suderinti parengtą Darbuotojams nemokamai išduodamų asmeninių apsaugos priemonių sąrašą?
 41. Vykdant apleistų statinių likvidavimo darbus, buvo naudojamas betono trupintuvas. Įrenginį aptarnavo du operatoriai. Vienam iš operatorių einant šalia trupintuvo (apie 2 m atstumu nuo jo), iš jo išlėkusi akmens skeveldra pataikė jam į galvą. Tyrimo metu nustatyta, kad betono trupintuvas buvo be apsauginio gaubto (buvo nuimtas). Kokia teisės akto nuostata neįgyvendinta, lėmusi akmens skeveldros išlėkimą iš įrenginio ir darbuotojo sužeidimą?
 42. Kokius reikalavimus turi atitikti permatomos ir šviesą praleidžiančios sienos bei stiklinės pertvaros, esančios patalpose arti darbo vietų ir judėjimo kelių steigiamose darbovietėse?
 43. Kas, vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, organizuoja profesinės rizikos vertinimą įmonėje?
 44. Kokią informaciją darbdavys turi pateikti Valstybinei darbo inspekcijai paprašius, jeigu rizikos įvertinimo duomenys rodo, kad, dirbant su kancerogenais arba mutagenais, yra rizika darbuotojų saugai ir sveikatai?
 45. Kam turi teisę pranešti darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai, jeigu padalinio vadovas nesiima reikiamų priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai užtikrinti?
 46. Kokia darbdavio pareiga darbuotojų saugos ir sveikatos srityje?
 47. Kiek leidžiama dirbti viršvalandinių darbų per 7 paeiliui einančias kalendorines dienas?
 48. Kokių atsargumo priemonių būtina imtis, norint apsisaugoti nuo nešiojamų kopėčių galimo slydimo?
 49. Kas kontroliuoja ar laikomasi potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo tvarkos ir terminų?
 50. Ar turi būti paženklintos permatomos durys?
 51. Kokia saugos spalva naudojama paženklinti pirmosios pagalbos ir gelbėjimo priemones?
 52. Kokią teisę turi darbuotojas tuo atveju, kai darbuotojo sveikata nepatikrinama grafike nustatytu laiku dėl ne nuo darbuotojo priklausančių priežasčių?
 53. Įmonės gamybinėse patalpose naudojamas savaeigis mobilus vežimėlis pervežti pusgaminiams iš vienos darbo vietos į kitą. Darbo patalpos plotas didesnis negu 1000 m2 ir joje dirba daugiau kaip 30 darbuotojų. Ar reikia parengti eismo taisykles ir jų laikytis?
 54. Kurioms darbuotojų grupėms turi būti teikiama pirmenybė įgyvendinant prevencines priemones darbuotojų apsaugai nuo vibracijos keliamos rizikos, tose darbo vietose, kur jie gali būti veikiami vibracijos?
 55. Ar nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo, kai sunkiai sužalojamas darbuotojas, tiria darbdaviui atstovaujančio asmens įsakymu patvirtinta dvišalė komisija?
 56. Kokią teisę turi įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, jeigu darbdaviui atstovaujantis asmuo atsisako vykdyti šio komiteto reikalavimą stabdyti darbus kai darbo aplinka kenksminga ir (ar) pavojinga sveikatai, gyvybei?
 57.  Kokia gali būti minimali specialių pertraukų trukmė per 8 valandų darbo dieną (pamainą)?
 58. Kas turi užtikrinti, kad dirbti sulygtą darbą, atlikti pavestą užduotį būtų leidžiama tik darbuotojui, žinančiam ir gebančiam taikyti saugius darbo metodus?
 59. Kokiais atvejais darbuotojas (darbuotojai) turi teisę atsisakyti dirbti, darbai taip pat privalo būti sustabdyti, jeigu darbdavio įgaliotas asmuo, darbdaviui atstovaujantis asmuo nesiima reikiamų priemonių pašalinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus ir apsaugoti darbuotoją (darbuotojus) nuo galimo pavojaus saugai ir sveikatai?
 60. Sugedus darbo įrenginiui darbuotojas atsisakė dirbti. Ar pagrįstas darbuotojo atsisakymas dirbti?

Klausimų, iš kurių sudaromi žinių tikrinimo testai, pagal ,,Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo programą“, pavyzdžiai

 1. Kas, vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, yra „darbdavio įgaliotas asmuo“?
 2. Ar gali atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonėse, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, darbdaviui atstovaujantis asmuo atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas?
 3. Ar darbdavys, darbdaviui atstovaujantis asmuo, prieš pradėdamas vykdyti veiklą ar teikti paslaugas ir norėdamas pasirengti žinių tikrinimui pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais programą, privalo mokytis pas švietimo teikėją?
 4. Kaip tikrinamos žinios iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities atskirų padalinių (esančių ne įmonės teritorijoje) vadovų?
 5. Ar sveikatos priežiūros įstaigos išvada dėl neįgaliojo galimybės dirbti konkretų darbą privaloma darbdaviui?
 1. Kas yra įvykis darbe, dėl kurio darbuotojas patiria žalą sveikatai?
 2. Kam nukentėjęs darbuotojas, jo įgaliotas asmuo arba šeimos atstovas ar darbdavys, jei nesutinka su dvišalės komisijos ar Valstybinės darbo inspekcijos inspektoriaus atlikto įvykio darbe, nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą ar iš darbo tyrimu, pateikia skundą?
 3. Kokie reikalavimai keliami darbo aplinkai, kai darbo vietose naudojamos pavojingos cheminės medžiagos bei preparatai?
 4. Kaip skirstomi nelaimingi atsitikimai darbe pagal nukentėjusiųjų skaičių?
 5. Ar už darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus taikoma administracinė  atsakomybė?
 6. Kieno pareiga yra užtikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą įmonėje?
 7. Kokia darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų pareiga įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje?
 8. Kokią teisę turi darbuotojai pavojaus įmonėje atveju?
 9. Ar gali būti išduodamos asmeninės apsaugos priemonės neįvertinus darbuotoją veikiančius profesinės rizikos veiksnius?
 10. Darbuotojas siunčiamas laikinam darbui į kitą įmonę. Kurios įmonės darbdavys turi paskirti savo įgaliotą asmenį abiejų darbdavių veiklai koordinuoti dėl siunčiamo darbuotojo saugos ir sveikatos užtikrinimo?
 11. Ar darbdavys, darbuotojui įsidarbinant ir darbo metu, turi pateikti informaciją apie esančią ar galimą profesinę riziką, parengtas priemones rizikai šalinti ar išvengti?
 12. Kur turi kreiptis darbuotojas, įtaręs profesinę ligą?
 13. Kas tiria įvykį darbe, dėl kurio sunkiai pakenkiama darbuotojo sveikatai?
 14. Kas suteikia darbuotojų atstovams saugai ir sveikatai reikalingą informaciją, aprūpina juos reikiamomis priemonėmis ir skiria pakankamai laiko jų darbo laiku jiems pavestoms funkcijoms atlikti?
 15. Ar privaloma darbuotojui, dirbančiam įmonėje pagal darbo sutartį tik vieną valandą per dieną, sudaryti saugias ir sveikas darbo sąlygas?
 16. Kas įmonėje organizuoja rizikos vertinimą?
 17. Kas, vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, organizuoja darbuotojų instruktavimą užtikrinant, kad darbuotojai būtų instruktuojami priimant į darbą, perkeliant į kitą darbą, pakeitus darbo organizavimą, pradėjus naudoti naujas ar modernizuotas darbo priemones, pradėjus naudoti naujas technologijas?
 1. Darbuotojai dirba lauke, kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip –10 ?. Kaip turi būti suteikiamos pertraukos darbuotojams sušilti?
 2. Ar darbdaviui atstovaujantis asmuo, nustatydamas darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinę kontrolę ir numatydamas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai gerinti, turi vertinti darbuotojo galimybes atlikti pavestą darbą?
 3. Ar už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus taikoma drausminė nuobauda - įspėjimas?
 4. Kas atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimus?
 5. Ką privalo daryti darbdavys, jeigu darbuotojui išduota asmeninė apsaugos priemonė susidėvėjo pirma nustatyto laiko, sugedo ar dingo?
 6. Kur yra nustatomi konkrečios darbo priemonės saugaus naudojimo reikalavimai?
 7. Su kuo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje aptariamos numatomos profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės ir nustatomas taikomų priemonių veiksmingumas bei tinkamumas?
 8. Ar darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti?
 9. Ar darbuotoją, prieš pradedant jam dirbti su autokrautuvu, reikia apmokyti?
 10. Kokiais atvejais darbo, ekonominius, socialinius klausimus darbdavys privalo spręsti, suderinęs su profesinės sąjungos organais?
 11. Ar gali būti teismo sprendimu profesinės sąjungos veikla sustabdyta?
 12. Kokią teisę turi darbdavio lygmeniu veikiantys darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys?
 13. Kas turi informuoti darbuotoją apie jo pareigą nedelsiant pranešti apie nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą ar iš darbo?
 14. Kokios išlaidos kompensuojamos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu apdraustiesiems asmenims?
 15. Ar gali atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonėse, atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, darbdaviui atstovaujantis asmuo atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas?
 16. Ar yra patvirtinti darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašai?
 17. Koks mažiausias nepertraukiamojo poilsio laikas privalo būti suteikiamas paaugliams per bet kurį dvidešimt keturių valandų laikotarpį?
 18. Ar fiziologinės pertraukos ir specialios pertraukos įtraukiamos į darbo laiką?