• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
 • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

Klausimynai

Bendrinis ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas
Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas. Darbo teisė.
Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas. Darbuotojų sauga ir sveikata.
Garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimo ir tikrojo komandiravimo nustatymo kontrolinis klausimynas
Moterų ir vyrų lygių teisių įgyvendinimo darbo teisinių santykių srityje kontrolinis klausimynas
Laikinojo įdarbinimo įmonių ir laikino darbo naudotojų patikrinimo kontrolinis klausimynas
Paslaugų pagal kvitus teikimo ir gavimo patikrinimo kontrolinis klausimynas
Prevencinio statybviečių patikrinimo kontrolinis klausimynas
Saugaus darbų vykdymo autoservisuose patikrinimo kontrolinis klausimynas
Medienos apdirbimo saugaus darbų vykdymo kontrolinis klausimynas
Miško ruošos darbų vykdymo kontrolinis klausimynas
Darbų vykdymo šuliniuose, rezervuaruose ir kitose uždarose erdvėse kontrolinis klausimynas
Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimų įgyvendinimo kontrolinis klausimynas
Saugaus pakrovimo, iškrovimo ir krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis darbų vykdymo kontrolinis klausimynas
Saugaus žemės ūkio darbų vykdymo patikrinimo kontrolinis klausimynas
Saugaus žemės ūkio produkcijos sandėliavimo darbų vykdymo kontrolinis klausimynas
Statybviečių, kuriose atliekami statinių renovacijos darbai, patikrinimo kontrolinis klausimynas
Socialinės įmonės patikrinimo kontrolinis klausimynas
Elektroninio inspektavimo dėl kritimų / virtimų iš aukščio / į gylį, grunto užvirtimo rizikos klausimynas

PATVIRTINTA:
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio
darbo inspektoriaus
2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. EV-158
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ RENGIMO, PERŽIŪROS IR ATNAUJINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kontrolinių klausimynų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo tvarkos aprašas nustato Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) kontrolinių klausimynų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo tvarką.
 2. Kontroliniai klausimynai skirstomi į Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu patvirtintą Ūkio subjekto patikrinimo bendrinį kontrolinį klausimyną ir teminius klausimynus (toliau – Klausimynas).
 3. Klausimynas yra VDI atliekamų ūkio subjektų patikrinimų ir kitų inspekcinių veiksmų metu pildomas dokumentas, kuriame nurodyti esminiai darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės reikalavimai. Klausimynas ūkio subjektams suteikia galimybę iš anksto susipažinti su darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų (toliau – teisės aktai) pagrindiniais esminiais reikalavimais, kurių laikytis yra svarbu, kad jo vykdoma veikla būtų teisėta ir nekeltų realaus pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai.
 4. Sudarant Klausimyną turi būti atsižvelgiama į esminius darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės reikalavimus. Pagrindinis reikalavimas aktualiam įvertinimo kriterijui – reali grėsmė padidinti riziką nelaimingiems atsitikimams darbe įvykti arba (ir) padaryti reikšmingos žalos ar sukelti realų pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, visuomenei, kitų asmenų interesams, kurią gali sukelti teisės akto reikalavimo nesilaikymas.

II SKYRIUS
KONTROLINIO KLAUSIMYNO TURINYS

 1. Klausimai formuluojami ne atkartojant teisės aktų konkrečias formuluotes, bet kuo paprasčiau ir suprantamiau, kad ūkio subjektui būtų aišku, kaip jis turi elgtis, kad nepažeistų nurodytų teisės aktų reikalavimų. Klausimynai sudaromi remiantis VDI vykdomos priežiūros veikloje taikomų teisės aktų analize.
 2. Įžanginėje Klausimyno dalyje nurodomi šie duomenys:
 3. 6.1. Klausimyno pavadinimas;
  6.2. VDI skyrius;
  6.3. patikrinimą atlikusio inspektoriaus (-ių) pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, telefono numeris;
  6.4. patikrinime dalyvavusio (-ių) įmonės atstovo (-ų) ar įrenginio savininko pareigos, vardas, pavardė;
  6.5. inspektavimo data;
  6.6. bendra informacija apie tikrinamą ūkio subjektą:
      6.6.1. pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra ar fizinis asmuo);
      6.6.2. įmonės kodas;
      6.6.3. kontaktai (el. paštas; telefono numeris);
      6.6.4. centrinė būstinė;
      6.6.5. įmonės veikla;
      6.6.6. inspektavimo vieta (adresas);
      6.6.7. darbdavį atstovaujantis asmuo (pareigos, vardas, pavardė);
  6.7. gali būti nurodoma kita tikslinė informacija, kaip:
      6.7.1. užsakovo (statytojo) kontaktai (el. paštas, telefono numeris);
      6.7.2. tikrinamas objektas (objekto pavadinimas, tipas ir adresas);
      6.7.3. tikrinamas įrenginys (pvz., lifto tipas, lifto gamyklinis numeris (-iai), gamintojo ar importuotojo pavadinimas ir adresas, bei surinkėjo (montuotojo) pavadinimas, kodas ir adresas);
      6.7.4. kita aktuali informacija atspindinti Klausimyno specifiką.
 4. Kontroliniai klausimai, kuriuos užduodami VDI darbo inspektoriai tikrina ūkio subjekto darbuotojų saugos ir sveikatos būklės bei darbo teisės vykdymo atitiktį esminiams darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės aktų reikalavimams, yra dėstomi lentelėje, sudarytoje iš 3 skilčių, kurios suformuoja Klausimyno struktūrą:
 5. 7.1. klausimo eilės numeris;
  7.2. klausimas (reikalavimas) dėl konkrečios darbuotojų saugos ir sveikatos ar darbo teisės normos. Šioje skiltyje nurodomas šią normą reglamentuojantis teisės aktas, konkretus(ūs) straipsnis(iai), dalis(ys), punktas(ai);
  7.3. atsakymai į klausimus (atsakoma teigiamai - „Taip“, atsakoma neigiamai - „Ne“, neatsakoma, kai tikrinamajame ūkio subjekte reikalavimas neaktualus - „N/N“). Galimų atsakymų į klausimus variantai skirstomi į atskiras skiltis ir numatomos VDI darbo inspektoriaus atsakymo žymos („?“) vietos.
 6. Atsakymas „Taip“ reiškia, kad teisės aktų pažeidimų nerasta arba pastebėtas tam tikro aspekto neatitikimas (kelių aspektų), tačiau tai nėra pakankamas pagrindas daryti išvadą, jog reikalavimo nesilaikyta iš esmės. Atsakymas „Ne“ reiškia, kad nesilaikyta esminio reikalavimo aspekto arba kelių reikalavimo aspektų, todėl konstatuotas pažeidimas. „N/N“  reiškia, kad klausimas yra neaktualus tikrinamajam ūkio subjektui.
 7. Siekiant supaprastinti Klausimyno naudojimą, kontroliniai klausimai gali būti grupuojami pagal panašias sritis pvz., Darbo sutartis, darbo laikas, Poilsio laikas, Profesinės rizikos vertinimas, Įgūdžiai ir mokymas, Darbuotojų aprūpinimas saugos ir sveikatos priemonėmis ir pan.
 8. Klausimyno pabaigoje, po kontroliniais klausimais VDI darbo inspektoriui suformuojama vieta pateikti ūkio subjektui rekomendacijas ir pasiūlymus.
 9. Klausimyno pabaigoje nurodomi teisės aktai, kuriais remiantis yra suformuluoti kontroliniai klausimai.

III SKYRIUS
KONTROLINIŲ KLAUSIMŲ FORMULAVIMAS

 1. Klausimynas sudaromas tikslu patikrinti ar ūkio subjektas laikosi esminių teisės aktų reikalavimų. Atsisakant įtraukti į Klausimyną visus teisės aktų reikalavimus, siekiama ūkio subjektui akcentuoti, kurių reikalavimų laikytis yra itin svarbu, kad jo vykdoma veikla būtų teisėta ir nekeltų realaus pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai.
 2. Kontroliniams klausimams keliami du pagrindiniai reikalavimai: aiškumo – ūkio subjektui turi būti aišku, ko iš jo yra reikalaujama, ir svarbos – įtraukiami klausimai tik apie esminius teisės aktų reikalavimus šią veiklą vykdantiems ūkio subjektams, nesiekiant aprėpti visų teisės aktų nuostatų.
 3. Kontroliniai klausimai formuluojami vengiant abstraktaus pobūdžio ir dviprasmių formuluočių, prireikus, galiojančiuose teisės aktuose vartojamos formuluotės, nekeičiant turinio, gali būti performuluojamos aiškiau, atskleidžiant konkrečią juose įtvirtintą taisyklę;
 4. Formuluojant kontrolinius klausimus, vengti juose nuorodų į teisės aktus. Šalia suformuluoto klausimo dėl konkrečios darbuotojų saugos ir sveikatos ar darbo teisės normos, tikslinga nurodyti šią normą reglamentuojančio teisės akto pavadinimą ar Klausimyno pabaigoje nurodytą šio teisės akto eilės numerį, pateikiant interaktyviąją nuorodą į šį teisės aktą, bei nurodyti konkretų(čius) straipsnį(ius), jų dalį(is), punktą(us).

IV SKYRIUS
klausimynų peržiūros organizavimas

 1. VDI darbo inspektorius arba VDI administracijos skyriaus specialistas pastebėjęs (nustatęs) esminius teisės aktų reikalavimų pažeidimus, kurių nesilaikymas kelia realią reikšmingos žalos ar pavojaus darbuotojams atsiradimo grėsmę, tačiau tokio reikalavimo nėra įtraukto į Klausimyną, ar pastebėjęs, kad Klausimynuose yra įtraukti klausimai, kurių tikrinimas susietas su mažareikšmiais teisės aktų reikalavimų pažeidimais, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus Klausimynus papildyti ar taisyti.
 2. VDI darbo inspektorių arba administracijos skyriaus specialistų nustatytus Klausimynų netikslumus, įvardintus 16 punkte, ar kitus pasiūlymus dėl Klausimynų, VDI skyrių vedėjai apsvarsto su skyriaus specialistais ir raštu teikia pasiūlymus atitinkamo pagal kompetenciją VDI administracijos skyriaus vedėjui.
 3. Ūkio subjektai savo pasiūlymus/pastebėjimus dėl Klausimynų teikia VDI interneto svetainėje www.vdi.lt rubrikoje Apklausos – Anketa apie Valstybinės darbo inspekcijos kontrolinius klausimynus.
 4. Pasikeitus teisės aktams, kurių įsigaliojimas numatytas nuo gegužės 1 d., atitinkamo pagal kompetenciją VDI administracijos skyriaus vedėjas vertina ar teisės akto pakeitimas įtakojo būtinybę keisti klausimą(us) ir Klausimynų peržiūrėjimą organizuoja nuo vasario 1 d. iki gegužės 1 d., o teisės aktams, kurių įsigaliojimas numatytas nuo lapkričio 1 d. – atitinkamai nuo rugpjūčio 1 d. iki lapkričio 1 d. Teisės aktams, kurių įsigaliojimas numatytas nuo kitų datų, ar esant žymiems neatitikimams galiojantiems teisės aktams Klausimynai turi būti peržiūrimi ir keičiami iki teisės akto įsigaliojimo, neatsižvelgiant į aukščiau nurodytas datas.
 5. VDI administracijos skyrių vedėjai pagal kompetenciją apibendrina ūkio subjektų ir VDI teritorinių skyrių pateiktus pasiūlymus ir įvertinęs juos, teikia Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį siūlymą dėl tikslingumo peržiūrėti Klausimyną.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Naujai parengtų ar atlikus esminius Klausimynų pakeitimus, projektus VDI  atitinkamo pagal kompetenciją VDI administracijos skyriaus vedėjas derina su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.
 2. Patvirtinus Klausimyną, visi VDI darbo inspektoriai įgyja pareigą taikyti teisės aktų reikalavimus taip, kaip nurodyta Klausimyne. Atliekant patikrinimą užpildytas Klausimynas yra įrodymas, kad inspektorius patikrino visus esminius konkrečios srities teisės aktų reikalavimus ir tinkamai atliko nustatytas savo pareigas.
 3. VDI Komunikacijos skyriaus vedėjas organizuoja naujai parengtų ar atitinkamai pakoreguotų ir Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintų Klausimynų paskelbimą VDI interneto išorės svetainės www.vdi.lt rubrikoje „Ūkio subjektų priežiūra“ ir VšĮ „Versli Lietuva“ interneto svetainėje www.verslilietuva.lt.

___________________