• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Komandiruojami darbuotojai

PRIEVOLĖ TEIKTI PRANEŠIMĄ APIE LIETUVOJE DIRBANČIUS UŽSIENIEČIUS

Įmonė, priimanti į Lietuvos Respubliką komandiruojamus kitos ES valstybės narės ir (ar) trečiosios šalies piliečius, turi pareigą pateikti pranešimą apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius (LDU pranešimas). LDU pranešimą privaloma pateikti per Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinę sistemą (EDAS) (prisijungus per asmeninę „Sodros“ paskyrą draudėjui) ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios.

Atkreiptinas dėmesys, kad LDU pranešimas teikiamas, kai kitos ES valstybės narės ir (ar) trečiosios šalies pilietis komandiruojamas laikinai dirbti priimančioje įmonėje Lietuvos Respublikos teritorijoje (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 1 dalis):
1) pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, užsienio darbdavio sudarytą su Lietuvos Respublikoje veikiančiu užsakovu (priimančia įmone);
2) dirbti užsienio darbdavio – juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar kitoje darbovietėje;
3) dirbti kaip laikinasis darbuotojas.
LDU pranešimas neteikiamas tuo atveju, kai kitos ES valstybės narės ir (ar) trečiosios šalies piliečio komandiruotė nepatenka į Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 1 dalyje nurodytą apibrėžimą (pvz., seminarai, mokymai, konferencijos, susitikimai ir pan.).

Papildomai atkreiptinas dėmesys, jog įmonė, priimanti į Lietuvos Respubliką komandiruojamus kitos ES valstybės narės ir (ar) trečiosios šalies piliečius, turi pareigą pateikti patikslintą LDU pranešimą tais atvejais, kai pasikeičia:

 • komandiruotam darbuotojui taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 2 dalies nuostatos ir (ar) komandiruotės trukmė, kitos komandiruotės sąlygos ar kai komandiruotės atsisakoma – patikslintas LDU pranešimas teikiamas per vieną darbo dieną nuo komandiruotės sąlygų pasikeitimo;
 • užsieniečio teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje pagrindas – patikslintas LDU pranešimas teikiamas per vieną darbo dieną nuo informacijos apie užsieniečio teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje pagrindo pasikeitimo gavimo dienos.

LDU pranešimo formą bei jos pildymo instrukciją galite rasti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame tinklapyje.

Darbdavius dėl LDU pranešimo pildymo ir teikimo konsultuoja:

 • Užimtumo tarnyba – apie užsieniečius, įdarbintus pagal darbo sutartį

tel. 1883 / (+370) 5 250 0883 arba el. paštu [email protected]

 • Valstybinė darbo inspekcija – apie komandiruotus užsieniečius

tel. (+370) 5 213 9772 arba el. paštu [email protected]

 • „Sodra“ – informacijos teikimo techniniais klausimais

tel. 1883 / (+370) 5 250 0883 arba el. paštu [email protected]

KOMANDIRUOTŲ DARBUOTOJŲ DARBO LIETUVOJE TEISĖTUMAS

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 straipsnio nuostatos numato, kad Lietuvos Respublikoje veikiančios įmonės, priėmusios laikinai dirbti trečiųjų šalių piliečius, komandiruotus iš užsienio įmonių, yra atsakingos už šių darbuotojų darbo Lietuvoje teisėtumą. Siunčiančioji užsienio įmonė ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki trečiosios šalies piliečio darbo Lietuvos Respublikoje pradžios raštu turi informuoti priimančiąją Lietuvos įmonę apie trečiosios šalies piliečio darbo Lietuvos Respublikoje pradžią, nurodydami šio trečiosios šalies piliečio vardą, pavardę ir darbo Lietuvos Respublikoje pradžios datą. Priimančiosios Lietuvos įmonės, gavusios iš siunčiančiosios užsienio įmonės informaciją apie trečiosios šalies piliečio darbo Lietuvos Respublikoje pradžią, reikalavimu siunčiančioji užsienio įmonė turi pateikti priimančiajai Lietuvos įmonei turimus dokumentus, susijusius su darbuotojo darbo teisėtumu.

Jeigu pagal paslaugų sutartį tarp įmonių komandiruojamas trečiosios šalies pilietis (taip pat ir dirbti kaip laikinasis darbuotojas) iš kitos Europos Sąjungos valstybės, turintis Europos Sąjungos valstybės išduotą leidimą gyventi ar nacionalinę vizą:

 • gali būti komandiruojamas iki 90 k. d. (Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – UTPĮ) 11 straipsnio 5 dalis);
 • nereikia leidimo dirbti, jei yra A1 pažymėjimas (UTPĮ 58 straipsnio 6 punktas);
 • būtinas siunčiančiosios (Europos Sąjungos valstybės narės) įmonės pranešimas VDI (jei komandiruotės laikotarpis viršija 30 dienų arba dirbami statybos darbai);
 • būtinas priimančiosios Lietuvos įmonės pranešimas (LDU forma);
 • komandiruoto darbuotojo darbo vietoje būtini dokumentai – darbo sutartis, paslaugų sutartis, A1 pažymėjimas, įsakymas ar siuntimas komandiruotei, teisėtą buvimą Lietuvoje patvirtinantis dokumentas;
 • jei komandiravimas viršija 90 k. d. – būtina Lietuvos nacionalinė viza, leidimas laikinai gyventi Lietuvoje.

Tuo atveju, jeigu trečiosios šalies pilietis komandiruojamas iš trečiosios šalies, jis privalo įsigyti leidimą dirbti (UTPĮ 57 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

Nelegalaus darbo kontrolę vykdančioms institucijoms nustačius, jog į Lietuvos įmonę komandiruotas užsienietis dirba nelegaliai, darbuotojus priimančiai Lietuvos įmonei skiriama nuo 868 iki 2 896 Eur bauda už kiekvieną nelegaliai dirbusį trečiosios šalies pilietį, išskyrus atvejį, kai priimančioji Lietuvos įmonė raštu iš siunčiančiosios užsienio įmonės pareikalavo pateikti trečiųjų šalių piliečių įdarbinimo dokumentus. Be to, nustačius, kad komandiruotas trečiosios šalies pilietis dirba nelegaliai, jį priėmusi įmonė yra subsidiariai atsakinga už nelegaliai dirbusiam užsieniečiui sumokėtino darbo užmokesčio ir užsieniečio grąžinimo išlaidas.

REIKALAVIMAS TURĖTI A1 FORMĄ

Akcentuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo reikalavimas į Lietuvos Respubliką komandiruotam užsieniečiui (trečiosios šalies piliečiui) turėti A1 pažymėjimą. UTPĮ 58 straipsnio 6 punktas nustato, jog užsienietis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, jeigu jis yra Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje narėje įsteigtos įmonės darbuotojas, šios įmonės komandiruojamas laikinai dirbti į Lietuvos Respubliką ir turintis dokumentą (A1 pažymėjimą arba E 101 formos pažymą), patvirtinantį, kad vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo jam taikomi siunčiančiosios valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai.

Informuojame, jog Lenkijos socialinio draudimo įstaigos išduodamų A1 pažymėjimų autentiškumą bei galiojimą galima patikrinti Lenkijos socialinio draudimo įstaigos internetiniame tinklapyje

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, užsienio valstybės jurisdikcijai priklausančio darbdavio darbuotojas, išskyrus prekybinių laivų įgulų darbuotojus, gali būti komandiruojamas laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje:
1) pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo, darbdavio sudarytą su Lietuvos Respublikoje veikiančiu užsakovu;
2) dirbti darbdavio juridinio asmens filiale, atstovybėje, grupės įmonėje ar kitoje darbovietėje;
3) dirbti kaip laikinasis darbuotojas.

Komandiruotiems darbuotojams taikomų darbo sąlygų srityje (Darbo kodekso 108 str.):

už tokį patį ar lygiavertį darbą turi būti mokamas vienodas darbo užmokestis;
- jeigu vietos darbuotojams numatomos ir taikomos darbuotojų apgyvendinimo, kai jį ne nuolatinėje darbo vietoje dirbantiems darbuotojams užtikrina darbdavys, bei išlaidų apmokėjimo (vykstant į pagrindinę darbo funkcijų atlikimo vietą ir iš jos Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje ir į užsienį (ne paslaugų teikimo tikslu) sąlygos, šios sąlygos turi būti taikomos ir komandiruotiems darbuotojams;
- dienpinigiai turi būti aiškiai atskirti nuo faktinių kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidų, siekiant, kad jie būtų įskaityti į darbo užmokestį;
- Jeigu komandiruotės trukmė truks ilgiau nei 12 mėnesių, turi būti taikomos visos darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų, įskaitant nacionalines (tarpšakines), teritorines ir šakos (gamybos, paslaugų, profesines) kolektyvines sutartis ar atskiras jų nuostatas, kurių taikymas buvo išplėstas, normos, išskyrus normas dėl darbo sutarties sudarymo ir pasibaigimo sąlygų bei susitarimų dėl nekonkuravimo sąlygų. Galimas 12 mėnesių trukmės pratęsimas darbdavio motyvuotu pranešimu, pateiktu elektroniniu būdu VDI, tačiau šis pratęsimas negalės viršyti 18 mėnesių faktinės komandiruotės trukmės. Jeigu komandiruotas darbuotojas bus pakeičiamas kitu komandiruotu darbuotoju, atliekančiu tą patį darbą toje pačioje darbo funkcijų atlikimo vietoje, komandiruotės trukme laikoma bendra atitinkamų atskirų komandiruotų darbuotojų komandiruotės laikotarpių trukme.
- komandiruoti laikinieji darbuotojai. Siekiant užtikrinti nediskriminavimo principo jiems taikymą, įtvirtinta laikinojo darbo naudotojo pareiga informuoti laikinojo įdarbinimo įmonę apie jo taikomas darbo sąlygas ir darbo užmokestį tiek, kiek tai susiję su Darbo kodekso 75 str. numatytomis nuostatomis (dėl nėščių, neseniai pagimdžiusių, krūtimi maitinančių darbuotojų, darbuotojų, auginančių vaiką iki trejų metų, ir asmenų iki aštuoniolikos metų apsaugos; diskriminavimo uždraudimo; maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko, viršvalandžių, naktinio darbo pertraukų, atostogų ir valstybės švenčių trukmės; darbo užmokesčio);
- dvigubo komandiravimo nuostatos. Jeigu į LR teritoriją komandiruotas laikinasis darbuotojas bus laikinojo darbo naudotojo paslaugų teikimo tikslais papildomai siunčiamas į kitą valstybę, tai bus laikoma, kad laikinojo įdarbinimo įmonė šį darbuotoją komandiravo į tos kitos valstybės teritoriją ir apie laikinojo darbuotojo darbą kitos valstybės teritorijoje laikinojo darbo naudotojas privalės informuoti laikinojo įdarbinimo įmonę iki numatyto darbo kitos valstybės teritorijoje pradžios;
- komandiruojamiems kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ir (arba) keleivius tarptautiniais kelių maršrutais, laikinai išlieka minimalaus darbo užmokesčio reikalavimas, netaikomos naujos nuostatos dėl darbuotojų apgyvendinimo ir išlaidų kompensavimo bei nuostatos, skirtos ilgesnėms nei 12 mėnesių komandiruotėms.

Pranešimai VDI apie komandiruotą į LR teritoriją darbuotoją

Pranešimas VDI apie komandiruotą darbuotoją teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildžius VDI interneto svetainėje patalpintą pranešimo apie komandiruotą darbuotoją formą. Pranešimas turI būti pateiktas ne vėliau kaip iki darbuotojo darbo LR teritorijoje pradžios ir jį užsienio jurisdikcijai priklausantis darbdavys galės pildyti ir teikti anglų kalba.

Darbo kodekso 108 ir 109 straipsniai

Pranešimas apie komandiruotą darbuotoją; komandiruotės pratęsimas

Motyvuotas pranešimas dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 4 dalyje numatyto laikotarpio pratęsimo

Notification on the posting of an employee

Reasoned notification on the extension of the period provided for in article 108(4) of the labour code of the republic of Lithuania

Informacijos apie komandiruotus darbuotojus ir jiems taikomas garantijas (darbo sąlygas) teikimas Valstybinei darbo inspekcijai

Informacija apie komandiruojamiems darbuotojams taikytinas darbo sąlygas

Kontaktinis asmuo
VDI Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus
patarėjas Aras Petrevičius
Tel.: (+370 5) 2139768
E.paštas: [email protected]

Darbuotojų komandiravimu iš Lietuvos Respublikos laikomas toks darbuotojo siuntimas laikinai dirbti į užsienio valstybę, kai siunčiantis darbdavys didžiąją dalį veiklos vykdo Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat kai komandiruojamas darbuotojas į darbą yra priimtas darbui Lietuvos Respublikoje, o darbo funkcijas kitoje valstybėje vykdo laikinai.

Nustatant, ar siunčiantis darbdavys atlieka didžiąją dalį veiklos Lietuvos Respublikoje, vertinami šie kriterijai:
1. ar siunčiantis darbdavys turi registruotą buveinę ir administraciją (naudojasi biuro patalpomis) Lietuvos Respublikoje;
2. ar siunčiantis darbdavys Lietuvos Respublikoje moka valstybinio socialinio draudimo įmokas ir yra registruotas mokesčių mokėtoju Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka;
3. ar siunčiantis darbdavys vykdo ekonominę veiklą Lietuvos Respublikoje. Darbdavio veiklos Lietuvoje dalis nepripažįstama didele, jeigu darbdavys iki darbuotojų komandiravimo Lietuvoje vykdė veiklą trumpiau nei 2 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį, po darbuotojų komandiravimo darbdavys netęsia ekonominės veiklos Lietuvoje, Lietuvoje darbdavys atlieka tik vidaus valdymo veiklą arba darbdavio pajamos iš veiklos Lietuvoje sudaro mažiau nei 10 proc. visų to darbdavio pajamų per 12 mėn. laikotarpį iki darbuotojų komandiravimo.

Nustatant, ar darbuotojas yra faktiškai priimtas darbui Lietuvos Respublikoje, o darbo funkcijas kitoje valstybėje vykdo laikinai, vertinami šie kriterijai:
1. darbas atliekamas užsienio valstybėje ribotą laikotarpį;
2 komandiruotas darbuotojas, pabaigęs darbus ar suteikęs paslaugas, dėl kurių jis buvo komandiruotas, grįžta nuolatiniam darbui į Lietuvos Respubliką;
3. siunčiantis darbdavys kompensuoja kelionės, apgyvendinimo, maitinimo ar kitas su komandiravimu susijusias išlaidas.

Pažymėtina, kad komandiruojant darbuotoją iš Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės teikti paslaugas užsienio darbdaviui, komandiravimo tvarka (informavimas apie darbuotojų komandiravimą užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms bei minimaliosios komandiruotam darbuotojui taikytinos darbo sąlygos komandiravimo laikotarpiu) vykdoma vadovaujantis ne Lietuvos, o atitinkamos užsienio valstybės teisės aktų ar visuotinai taikomų kolektyvinių sutarčių nuostatomis.

Atkreiptinas dėmesys, kad tolimųjų reisų vairuotojams taikomos ne bendrosios Lietuvos ar užsienio valstybės nuostatos dėl darbo ir poilsio laiko, bet tarptautinės teisės normos, reglamentuojančios vairuotojų darbo ir poilsio laiko ypatumus.

O kiti su darbuotojų komandiravimu taikytini reikalavimai (informavimas apie vairuotojų darbą toje šalyje kompetentingoms institucijoms, įpareigojimas taikyti užsienio valstybės nustatytas minimalaus darbo apmokėjimo sąlygas) taikomi pagal atitinkamų valstybių teisės aktus ar visuotinai taikomas kolektyvines sutartis.

Informaciją apie užsienio valstybėse taikytinas darbo sąlygas ir komandiravimo tvarką teikia atitinkamos šalies ryšių tarnyba, atsakinga už informacijos teikimą komandiravimo klausimais:
http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_en.htm?topic=work&contacts=id-611492

Kontaktinis asmuo
Neteisėtos veiklos priežiūros skyriaus
patarėjas Aras Petrevičius
Tel.: (+370 5) 2139768
E.paštas: [email protected]