• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

EPDS teikiami elektroniniai dokumentai

Dokumentų pavadinimai

 

Prašymas užregistruoti potencialiai pavojingą įrenginį; Prašymas dėl įvežto iš užsienio potencialiai pavojingo įrenginio užregistravimo; Pranešimas apie potencialiai pavojingo įrenginio prastovą; Prašymas išregistruoti potencialiai pavojingą įrenginį.

 

Dokumento teikėjas

Įrenginių savininkai arba jų įgalioti atstovai

 

Dokumento gavėjas

VDI

Teisės aktai

Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645. Lietuvos (Respublikos Vyriausybės 2013 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 973 redakcija).

 

Kada teikti?

 

Registruojant ir išregistruojant potencialiai pavojingą įrenginį, pranešant apie jo prastovą arba įvežimą iš užsienio po ilgesnio kaip 12 mėnesių laikotarpio.

 

 

Dokumento pavadinimas Prašymas dėl pažymos apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę išdavimo
Dokumento teikėjas Įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo (Darbdavys), pageidaujantis gauti pažymą apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę viešuosiuose pirkimuose dalyvauti
Dokumento gavėjas VDI Planavimo ir veiklos stebėsenos skyrius.
Teisės aktai Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos 2006-06-29 posėdžio protokolas Nr.7, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos informacija (Informaciniai pranešimai, 2006, Nr.58).
Kada teikti? Savanoriškai, savo sprendimu – pageidaujant dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

Dokumento pavadinimas DSS ir darbo teisės būklės kontrolinis klausimynas
Dokumento teikėjas Darbdavys
Dokumento gavėjas VDI
Teisės aktai Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 39 str. 5 d. "Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius, atsižvelgdamas į ekonominės veiklos rūšis, darbuotojų skaičių ir vykdomos veiklos, galinčios kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai, pobūdį, nustato kategorijas darbdavių, kurie teikia informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams, ir šios informacijos pateikimo Valstybinei darbo inspekcijai tvarką".
Kada teikti? Savanoriškai, savo sprendimu

Dokumento pavadinimas Išankstinis pranešimas apie statybų pradžią
Dokumento teikėjas Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas (Darbdavys)
Dokumento gavėjas VDI teritorinis skyrius.
Teisės aktai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. Įsakymas Nr. A1-22/D1-34 „Dėl Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo“. Nuoroda Pagal nuostatų 10-11 p. ir 3 priedą.
Kada teikti? Ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos darbų pradžios
Dokumento teikimo sąlygos 1.   Statyboje vykdomi darbai turi būti Nuostatų 2 priede pateiktame sąraše: darbų, susijusių su konkrečiais pavojais darbuotojų saugai ir sveikatai statybvietėse.

2.   Rangovo įmonėje, pagal sutartį su statytoju (užsakovu) arba statinio statybos valdytoju vykdančioje statybos darbus, per paskutinius trejus metus įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar darbuotojui buvo pripažinta profesinė liga.

3.   Statybvietėje darbų trukmė ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirba daugiau kaip 20 darbuotojų arba numatoma didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų) darbų apimtis.

Dokumento pavadinimas Pranešimas apie su asbestu susijusią veiklą
Dokumento teikėjas Darbdavys
Dokumento gavėjas VDI teritorinis skyrius.
Teisės aktai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. A1-184/V-546 „Dėl Darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo (Žin., 2004 Nr. 116-4342). Nuoroda
Pagal nuostatų 7, 23-24, 30 p. ir 1 priedą.
Įvykiai 1.   Prieš pradedant veiklos rūšį, kuria užsiimančių įmonių darbuotojai yra arba gali būti veikiami dulkių, kylančių iš asbesto ar iš asbesto turinčių medžiagų. (Pagal Nuostatų 3 p.)
2.   Kiekvieną kartą, kai pasikeitus darbo sąlygoms gali padidėti asbesto arba asbesto turinčių medžiagų dulkių koncentracija darbo aplinkos ore, pateikiamas naujas įmonės pranešimas. (Pagal Nuostatų 7.4 p.)
3.   Prieš atlikdamos statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo ar jų konstrukcijų ar asbesto pašalinimo darbus. (Pagal Nuostatų 24 p.)

Pavadinimas Aprašymas
Dokumento pavadinimas Pranešimas apie į Lietuvos Respubliką komandiruojamą darbuotoją
Dokumento teikėjas Įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo (Darbdavys)
Dokumento gavėjas 1.    VDI teritorinis skyrius
2.     Darbuotoją priimantis darbdavys
Teisės aktai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro Įsakymas 2005 m. birželio 16 d. Nr. A1-169 „Dėl informavimo apie komandiruojamus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 77-2801) Nuoroda
Pagal nuostatų 4 p.
Kada teikti? Darbdaviui siunčiant darbuotoją iš valstybės narės arba darbuotoją iš kitos valstybės laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbus, numatytus Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101- 3597).