• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

DSS mokymas ir žinių tikrinimas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. gegužės  29 d. įsakymu Nr. EV-146 (2020 m. birželio 22 d. įsakymo EV-174 redakcija)

 

ŽINIŲ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMO VALSTYBINĖJE DARBO INSPEKCIJOJE ORGANIZAVIMO KARANTINO METU APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo karantino metu aprašas (toliau – Aprašas) parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr.152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ ir siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais administracinės paslaugos (toliau – žinių tikrinimas) tęstinumą, VDI darbuotojų bei žinių tikrinime dalyvaujančių asmenų (toliau – paslaugos gavėjai) sveikatos apsaugą VDI  patalpose  

             2. Aprašas reglamentuoja žinių tikrinimo tvarką  atnaujinus žinių tikrinimo procedūrą karantino režimo sąlygomis.
3. Netenka galios nuo 2020-06-23
II SKYRIUS
VDI DARBUOTOJAMS IR PASLAUGOS GAVĖJAMS TAIKOMOS SAUGOS PRIEMONĖS  VYKDANT ŽINIŲ TIKRINIMĄ

  1. Paslaugos gavėjai, įeidami į VDI patalpas,  privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius) ir dezinfekuoti rankas arba naudotis vienkartinėmis pirštinėmis.
  2. Žinių tikrinimą organizuojantis asmuo (VDI teritorinio skyriaus vedėjas ar jo įgaliotas VDI inspektorius/specialistas (toliau – darbuotojas)) užtikrina, kad:

5.1.  Prie įėjimo į VDI patalpas būtų patalpinta informacija:
5.1.1. paslaugų gavėjai, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ir/ar turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į VDI patalpas neįleidžiami;
5.1.2. paslaugos teikiamos tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius)  dėvintiems lankytojams;
5.1.3. paslaugų gavėjams privalu laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).
5.2. būtų sudaryta galimybė tinkamai paslaugų gavėjų rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (prie įėjimo gerai matomoje vietoje pakabintos rankų dezinfekcijai skirta priemonė ir/arba sudaryta galimybė naudotis vienkartinėmis pirštinėmis).
5.3. esant galimybei būtų matuojama visų paslaugos gavėjų kūno temperatūra prie įėjimo į VDI patalpas ir tie, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas), tikrintis žinių neįleidžiami;
5.4. žinių tikrinimą atliktų tik sveiki VDI darbuotojai, neturintys temperatūros (37,2 °C ir mažiau), viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.) ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima, todėl būtų matuojama darbuotojų kūno temperatūra tik atvykus į darbą;
5.5. žinių tikrinimą vykdantys VDI darbuotojai būtų aprūpinti būtinomis kvėpavimo takų,  veido (vienkartinės kaukės, respiratoriai ir/ar kitos veidą dengiančios priemonės), rankų apsaugos priemonėmis  ir jas dėvėtų žinių tikrinimo metu;
5.7. būtų apribotas/reguliuojamas vienu metu paslaugos gavėjų skaičius;
5.8. tikrinant dokumentus, patvirtinančius paslaugos gavėjo tapatybę bei išsilavinimą, VDI darbuotojai laikytųsi nuo paslaugų gavėjų saugaus atstumo (2 metrai), neliestų dokumentų rankomis. Jei dėl esamos tikrinimo vietos ir tikrinimo procedūros aplinkybių to neįmanoma padaryti, VDI darbuotojai  papildomai dezinfekuotų rankas ar pakeistų vienkartines pirštines po kiekvieno paslaugų gavėjo dokumentų patikros.
6. Žinių tikrinimo patalpoje užtikrinamas  ne mažesnis nei 1,5 metro atstumas tarp paslaugos gavėjų (paslaugos gavėjų skaičius žinių tikrinimo salėse pateikiamas priede).
7. Kiekvieną kartą, po žinių tikrinimo procedūros pabaigos, žinių tikrinimo patalpa ir kitos bendro naudojimo patalpos, kuriomis naudojosi paslaugų gavėjai, išvėdinamos ir dezinfekuojamos.  Patalpų dezinfekavimas vykdomas laikantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtų rekomendacijų:
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Siekiant trumpinti paslaugos gavėjų bei VDI darbuotojų kontaktinį laiką ir tuo pačiu mažinant užsikrėtimo infekcine liga galimybę, karantino laikotarpiu sutrumpinamas žinių tikrinimo testo sprendimo laikas –  ne ilgiau 60 minučių.
9. Paslaugos gavėjams, išlaikiusiems žinių patikrinimo testą, pažymėjimas per tris dienas išsiunčiamas registruotu laišku, paslaugos gavėjo nurodytuoju adresu. Paslaugos gavėjui nenurodžius adreso, atsiimti pažymėjimą bus galima po karantino atšaukimo.
10. Atsakingi VDI darbuotojai ir paslaugos gavėjai pažeidę Aprašo nuostatas, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
__________________________

Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo karantino metu aprašo
priedas

 

 

Žinių tikrinimo vieta

     Vietų skaičius

Vilniaus salė

10

Kauno salė

7

Klaipėdos salė

7

Šiaulių salė

6

Panevėžio salė

4

Utenos salė

5

Alytaus salė

4

Marijampolės salė

4

Telšių salė

8

Tauragės salė

3

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2015 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-102
(2018 m. birželio 27 d. įsakymo
Nr. EV-164 redakcija)

DARBDAVIUI ATSTOVAUJANČIO ASMENS  DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS SRITIES ŽINIŲ PAKARTOTINO PASITIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Darbdaviui atstovaujančio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių pakartotino pasitikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato aplinkybes (sąlygas), kurioms esant darbdaviui atstovaujančiam asmeniui (toliau – įmonės vadovas) Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) inspektoriai nurodo pakartotinai pasitikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) srities žinias, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 26 straipsniu. 

2. Apraše naudojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. PAKARTOTINO PASITIKRINIMO APLINKYBĖS (SĄLYGOS)

3. VDI inspektorius nurodo, kad įmonės vadovas pakartotinai pasitikrintų DSS srities žinias tais atvejais, kai ištyrus sunkų ar mirtiną nelaimingą atsitikimą darbe, profesinę ligą nustatoma, kad įmonės vadovas nevykdo nors vienos iš įmonės vadovo pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. Įmonės vadovo DSS srities žinios pakartotinai tikrinamos pagal Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-276 „Dėl Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, 1 priede išdėstytas mokymo temas, nepriklausomai nuo to, pagal kokią DSS mokymo programą anksčiau jis buvo atestuotas mokymo įstaigoje ar jo DSS žinios tikrintos VDI.
Punkto pakeitimai:
Nr. EV-164, 2018-06-27, paskelbta TAR 2018-06-28, i. k. 2018-10633

4. VDI inspektorius, šio Aprašo 3 punkto nurodymui įgyvendinti, surašo VDI Reikalavimą pašalinti pažeidimus R1 (toliau – Reikalavimas) dėl įmonės vadovo  DSS srities žinių pakartotino pasitikrinimo.

5. VDI inspektoriaus surašomo Reikalavimo įvykdymo terminas suderinamas su įmonės vadovu, bet negali būti ilgesnis, negu du mėnesiai nuo Reikalavimo surašymo dienos.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6. Įmonės vadovas surašytą Reikalavimą gali apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba administraciniam teismui.

____________________________

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) primena, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. darbdavių, jiems atstovaujančių asmenų, įskaitant ir vykdančius darbuotojų saugos ir sveikatos funkcijas, taip pat darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus patvirtintas neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas. Mokant pagal jas galima atsisakyti mokymo dubliavimosi keičiantis asmenų pareigoms ar vykdomoms funkcijoms.

Kaip žinia, darbdaviui atstovaujančiam asmeniui prieš pradedant vykdyti veiklą ar teikti paslaugas būtina pasitikrinti darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) žinias VDI.

Iki 2017 metų liepos 1 dienos galiojusiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 20 ,,Dėl Darbdavio ar jo įgalioto asmens žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities privalomojo tikrinimo tvarkos ir darbdavių, kurie atleidžiami nuo darbuotojų saugos ir sveikatos srities žinių patikrinimo, sąrašo patvirtinimo“, atleistų nuo žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities patikrinimo įstaigų vadovams, kurie ir po 2017 metų liepos 1 dienos toliau dirba šiose pareigose, privalomo žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities tikrinimo nuostata nebus taikoma.

DSS žinių tikrinimui galima pasirengti savarankiškai pagal mokymo temas, nurodytas Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų 1 priede.  DSS žinių tikrinimui ruošiantis savarankiškai, siūloma naudotis VDI parengta mokymosi medžiaga arba mokytis pas švietimo teikėją (švietimo teikėjų sąrašas) pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais švietimo programą.

Po mokymosi DSS žinių tikrinimui reikia registruotis VDI interneto svetainėje www.vdi.lt (spausti čia). Šio DSS žinių tikrinimo pakanka, jeigu darbdavys ar darbdaviui atstovaujantis asmuo pats nevykdys DSS tarnybos funkcijų, o šioms funkcijoms atlikti samdys DSS specialistą pagal darbo ar paslaugų atlikimo sutartį arba mažoje įmonėje DSS tarnybos funkcijas paves atlikti darbdavio įgaliotam asmeniui.

Jei darbdavys, prieš pradedant eksploatuoti mažą įmonę ar teikti paslaugas, iš karto apsisprendžia pats vykdyti DSS tarnybos funkcijas (kai, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį (EVR), samdomų darbuotojų skaičius neviršys 9, 19 ar 49 žmonių), jis turi mokytis pas švietimo teikėją pagal įmonės EVR atitinkančią švietimo programą: Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse arba Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II–III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, arba Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse. Pabaigus privalomą mokymą reikia pasitikrinti DSS žinias VDI. Atkreiptinas dėmesys, kad tokiu atveju nereikia mokytis ir tikrintis DSS žinių pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais švietimo programą. Taip pat primename, kad darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, ketinančiam mokytis pačiam vykdyti DSS tarnybos funkcijas I-os grupės EVR įmonėse, privalu turėti aukštąjį išsilavinimą. Vykdant DSS tarnybos funkcijas II-os ir III-ios grupių EVR įmonėse pakanka turėti vidurinį išsilavinimą.

Jeigu mažos įmonės darbdavys nepasirenka pats vykdyti DSS tarnybos funkcijų, jas gali pavesti vykdyti darbdavio įgaliotam asmeniui. Tuomet šis asmuo taip pat turi mokytis (jeigu iki 2017 m. birželio 30 d. nėra įgijęs kompetencijos pagal formaliojo profesinio mokymo programas) pas švietimo teikėją pagal atitinkamą, atsižvelgiant į įmonės EVR, švietimo programą: Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse arba Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas II–III grupių ekonominės veiklos rūšių įmonėse, arba Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas III grupės ekonominės veiklos rūšių įmonėse. Reikalavimai išsilavinimui analogiški kaip darbdaviui, vykdančiam DSS tarnybos funkcijas.

Prisitaikant prie darbo rinkos bei jos dalyvių kintančių poreikių (neretai buvęs darbdavys tampa samdomu darbuotoju, DSS specialistas tampa darbdaviu), neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos suteikia galimybę tenkinti šiuos kintančius poreikius. Todėl darbdaviai, ketinantys patys vykdyti DSS tarnybos funkcijas, ir turintys aukštąjį išsilavinimą gali mokytis ir pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programą. Arba, pavyzdžiui, pabaigus Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse arba Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programas, galima dirbti DSS specialistu ir nereikia papildomai mokytis pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto, dirbančio visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse švietimo programą. Pastarąją programą pabaigę asmenys, ketinantys tapti darbdaviais, atleidžiami nuo DSS žinių tikrinimo prieš pradedant vykdyti veiklą ar teikti paslaugas. Išsamiau susipažinti su švietimo programų suteikiamomis kompetencijomis galima čia.

Iki 2017 m. birželio 30 d. profesinio mokymo teikėjų išduoti formaliojo bei neformaliojo  pažymėjimai, patvirtinantys darbdaviui atstovaujančių asmenų, tarp jų – atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotų asmenų, atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų kompetencijas, yra laikomi galiojančiais. Tačiau jie suteikia teisę atlikti tik atitinkamai darbdaviui atstovaujančio asmens arba DSS tarnybos funkcijas, kurios nurodytos pažymėjimuose.

Primintina, kad darbdaviams, darbdaviui atstovaujantiems asmenims, tarp jų atliekantiems DSS tarnybos funkcijas, darbdavio įgaliotiems asmenims, atliekantiems DSS tarnybos funkcijas, DSS specialistams periodinio DSS žinių tikrinimo teisės aktai nenustato. Tačiau, vadovaujantis Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendraisiais nuostatais, darbdaviams atstovaujantys bei jų įgalioti asmenys, atliekantys DSS tarnybos funkcijas, DSS specialistai turi tobulinti kompetenciją kursuose, seminaruose ar praktiniuose mokymuose DSS klausimais, kuriuos rengia valstybės institucijos ir įstaigos, švietimo teikėjai. Kompetencijos tobulinimo trukmė per 5 metus ne trumpesnė kaip 50 valandų.

Informacija apie VDI organizuojamus nemokamus seminarus darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais skelbiami VDI interneto svetainės www.vdi.lt rubrikoje „Naujienos“.
Informacija apie ekonominių veiklų suskirstymą į I-III grupes čia.