• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 02-01-2023

 

Ar priklauso „mamadieniai“ („tėvadieniai“) (t. y. DK 138 straipsnio 3 dalyje nustatyta garantija) vienodomis sąlygomis sutuoktiniams, kurių šeimoje yra du vaikai, bet jie nėra bendri?

Mamadieniai“ („tėvadieniai“) (t. y., DK 138 straipsnio 3 dalyje nustatyta garantija) suteikiami darbuotojams, auginantiems vaiką (-us). Sąvoka „asmuo, auginantis vaiką (-us)“ yra vertinamoji sąvoka, todėl kiekvienu individualiu atveju, nustatant jos prasmę, turi būti atsižvelgiama į konkrečias vaiko auginimo aplinkybes. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. kovo 30 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143–531/2010 yra nurodęs, jog: „vaiko auginimo sampratai yra būdingi nuolatinumo ir nepertraukiamumo aspektai. Šie aspektai visiškai realizuojami tik turint pastovų psichologinį ir socialinį kontaktą su vaiku“. Todėl kiekvienu atveju darbdavys turi įvertinti, ar darbuotojas su vaiku (-ais) palaiko nuolatinį, nepertraukiamą ryšį. Taip pat įsitikinti, kad darbuotojas ne vien tik vykdo pareigą materialiai išlaikyti ir aprūpinti vaiką, bet ir visapusiškai aktyviai dalyvauja jo (-ų) gyvenime, rūpinasi auklėjimu, skiria savo laiką bei dėmesį ir pan.