• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 16-11-2022

 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 137 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įstatymų nustatyta tvarka darbuotojas atleidžiamas nuo pareigos dirbti išsaugant jam darbo vietą, jeigu tai būtina visuomeninėms valstybinėms, piliečio ar kitoms pareigoms vykdyti. Ar vadovaujantis šia nuostata, darbuotojas, atliekantis ne privalomąją, o savanorišką karo tarnybą, taip pat turi būti atleidžiamas nuo pareigos dirbti išsaugant jam darbo vietą?

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 22 straipsnio 3 dalis nustato, kad karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių pratybos, mokymai ir tarnybos užduočių vykdymas laikomi valstybinių pareigų atlikimu. Darbdaviai privalo atleisti karius savanorius ir kitus savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karius nuo darbo ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių vykdymo jų pratybų, mokymų metu ar pašaukus juos vykdyti užduočių. Karius savanorius ir kitus savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karius, siunčiamus atlikti tarnybos tarptautinių operacijų kariniame vienete, darbdaviai privalo atleisti nuo darbo ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių vykdymo jų rengimosi tarnybai tarptautinėse operacijose ir tarnybos tarptautinėse operacijose metu.
Taigi, vadovaujantis DK 137 straipsnio 4 dalimi, nuo pareigos dirbti išsaugant darbo vietą atleidžiami ne tik darbuotojai, atliekantys privalomąją karo tarnybą, bet ir atliekantys savanorišką nenuolatinę karo tarnybą krašto apsaugos savanorių pajėgose.