• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 30-09-2022

 

Ką daryti su darbo tarybom po reorganizacijos dviejų įstaigų? Ar reikia rinkti naują?

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 176 straipsnis reglamentuoja darbo tarybos veiklos pasibaigimą. Šio straipsnio 1 dalies 5 punktas nustato, kad darbo tarybos veikla pasibaigia kai darbdavys sujungiamas ar prijungiamas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos arba darbdavio verslas ar verslo dalis perduodama kitam ir jame veikusi darbo taryba susitaria su verslo perėmėjo darbo taryba dėl naujos darbo tarybos rinkimų. Nesusitarus, dėl naujos darbo tarybos rinkimų, veikusi darbo taryba išlaiko savo įgaliojimus atstovauti darbdavio darbuotojus iki savo kadencijos pabaigos arba naujos darbo tarybos verslo perdavėjo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje sudarymo, atsižvelgiant į tai, kuris terminas yra trumpesnis. DK 176 straipsnio 2 dalis nustato, jog naujos darbo tarybos rinkimo procedūra pradedama likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki darbo tarybos kadencijos pabaigos arba per mėnesį nuo šio straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktuose nustatytų aplinkybių atsiradimo. Naujos darbo tarybos rinkimus privalo inicijuoti darbo taryba, pasiūlydama darbdaviui sudaryti rinkimų komisiją DK nustatyta tvarka.
Taigi, tuo atveju, jeigu reorganizuojami darbdaviai turi veikiančias darbo tarybas, šios darbo tarybos galėtų susitarti dėl naujos pasikeitusią darbdavio struktūrą atitinkančios darbo tarybos rinkimų. Naujos darbo tarybos rinkimo procedūra pradedama per mėnesį nuo DK 176 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytų aplinkybių atsiradimo. Tuo atveju, jeigu po reorganizacijos veikiančios darbo tarybos nesusitartų dėl naujos darbo tarybos rinkimų, visos veikusios darbo tarybos, vadovaujantis DK 176 straipsnio 1 dalies 5 punktu, išlaiko savo įgaliojimus atstovauti savo darbuotojus iki savo kadencijos pabaigos arba naujos darbo tarybos sudarymo.
Tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu reorganizuotoj įmonėj pvz. vienos iš dviejų darbo tarybų įgaliojimai jau pasibaigę, nauja darbo taryba nėra renkama, o darbuotojų atstovų funkcijas atlieka veikiančioji darbo taryba iki savo kadencijos pabaigos, kuriai pasibaigus darbdavys turės organizuoti naujos darbo tarybos rinkimus.