• Konsultacijų tel.: (8 5) 213 9772
  • Pranešk apie nelegalų darbą tel.: (8 5) 213 9750

 

 

Dok.data 03-05-2022

 

Ar kuro talpyklos, esančios įmonių teritorijose ir kuriose laikomas kuras, naudojamas tų įmonių vidaus transporto priemonių kuro bakams užpildyti, yra laikomos „Degalinėse degalams saugoti naudojamos talpyklomis (stacionariosiomis)“ ir, ar jų savininkai, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 380 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 645 „Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro įsteigimo ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą privalo Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų nustatyta tvarka pateikti prašymą užregistruoti šias talpyklas Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre iki 2020 m. rugsėjo 30 d.?

Vadovaujantis Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimais LAND 80-2006 (toliau – LAND 80-2006), patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. D1-434 „Dėl Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinių bei asmeninio naudojimo skystojo kuro talpyklų įrengimo ir naudojimo aplinkos apsaugos reikalavimų (LAND 80-2006) patvirtinimo“ 7.1 papunkčiu „Asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinė (Degalinė) – tai ne prekybai skystuoju kuru skirta stacionari (įskaitant konteinerinę) degalinė (inžinerinis statinys), kurios kuro rezervuarų bendras tūris yra ne didesnis kaip 30 m3 (iki šio dokumento įsigaliojimo įrengtoms, ūkininkams priklausančioms Degalinėms – 100 m3) arba metinė kuro apyvarta mažesnė kaip 200 m3 (iki šio dokumento įsigaliojimo įrengtoms, ūkininkams priklausančioms Degalinėms – 400 m3).
Degalinėms taip pat priskiriamos stacionariai įrengtos vietos, kuriose, neįrengiant kuro kolonėlių, vykdomas kuro priėmimas, saugojimas bei perpylimas į autotransporto priemonių, žemės ūkio technikos, kitų mobiliųjų mechanizmų kuro bakus“, 7.2 papunkčiu „Asmeninio naudojimo skystojo kuro talpykla (Talpykla) – tai objekto (statinio) energetinėms reikmėms tenkinti (išskyrus energijos gamybą pardavimui) reikalingo skystojo kuro priėmimui, saugojimui ir tiekimui skirtas inžinerinis statinys, kurį sudaro stacionarus požeminis arba antžeminis rezervuaras (arba jų grupė) bei jo aptarnavimui, naudojimui ir apsaugai skirti įrenginiai, komunikacijos, statiniai ir teritorija.
Talpyklomis nelaikomi degalinių rezervuarai, kuro bazių talpyklos, kuro transportavimui skirtos/naudojamos talpos ir pan.“ ir 8 punktu, kuriame nustatyta, kad „Draudžiama kilnojamosiose talpose arba nesilaikant šiame dokumente nustatytų reikalavimų įrengtose stacionariose talpose laikyti daugiau kaip 1 m3 skystojo kuro, išskyrus kuro laikymą teisės aktų nustatyta tvarka kuro laikymui įrengtose ir naudojamose vietose, talpose, talpyklose, degalinėse ar pan., kurios nepatenka į šio dokumento reglamentavimo sritį“, Talpyklos, naudojamos vidaus transporto bakų užpildymui, turi būti pastatytos stacionariai įrengtoje vietoje, kurioje vykdomas kuro priėmimas, saugojimas bei perpylimas į įmonės vidaus transporto priemonių kuro bakus, t. y. asmeninio naudojimo skystojo kuro degalinėje.
Vadovaujantis Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų parametrų sąrašo 2.4.1.2 papunkčiu ir Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų 2 ir 11 punktais, degalinėse degalams saugoti naudojamos talpyklos registruojamos Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.