• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 28-03-2022

 

Prašau patikslinti informaciją ir paaiškinti, ar bėgantys nuo karo ukrainiečiai (ar kitų tautybių asmenys) taip pat privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindami Lietuvoje? Ar yra taikomos kokios nors lengvatos? Sveikatos tikrinimo atidėjimo terminas ir pan.?

Informuojame, kad darbdavys gali įdarbinti Ukrainos pilietį laikydamasis įprastos įdarbinimo tvarkos, kurią numato galiojantys teisės aktai. Darbuotojų profilaktiniai sveikatos tikrinimai taip pat atliekami įprasta tvarka.

Darbuotojų privalomų sveikatos tikrinimų tvarka taip pat nustatyta įstatymo 21 straipsnyje, Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakyme Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” (toliau - Įsakymas) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.102647/asr. Šiuose teisės aktuose nustatytas privalomo sveikatos tikrinimo tikslas - įvertinti, ar dirbantys asmenys gali dirbti konkretų darbą konkrečiomis darbo sąlygomis ir apsaugoti darbuotojų sveikatą nuo galimo profesinės rizikos veiksnių poveikio, siekiant išvengti traumų ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo. Pažymėtina, kad profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimas susijęs su konkrečioje darbo vietoje esančiais ar galimais kenksmingais darbo aplinkos veiksniais. Išankstinius ir periodinius darbuotojų sveikatos tikrinimus reglamentuoja įsakymu patvirtintas 13 priedas „Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas”. Asmenys, norintys įsidarbinti ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami (pildoma - Privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos forma F Nr. 047/a). Dėl kenksmingų darbo aplinkos veiksnių darbuotojų sveikata tikrinama įsidarbinant ir vėliau kas 2 metus.

Tuo pačiu pažymime, kad  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-2191 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo" yra pakeistas Aprašo 4 punktas, kuris teigia, kad Aprašu nustatyta tvarka taikoma atsižvelgiant į konkretų pavojingą darbą ir (ar) kenksmingą veiksnį. Vadovaujamasi Aprašo 1 lentelės „Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą, kuriuos dirbant ir (ar) priimant į darbą privaloma tikrintis sveikatą. Tikrinimų periodiškumas ir mastas. Papildomos kontraindikacijos“ ir (ar) 2 lentelės „Privalomų sveikatos tikrinimų tvarka priimant į darbą ir (ar) dirbant kenksmingų rizikos veiksnių poveikyje (kai kuriais atvejais – pakeitus darbą ar darbovietę)“ nuostatomis, išskyrus atvejus, kai dėl žmonių užkrečiamųjų ligų plitimo grėsmės Lietuvos Respublikos Vyriausybės yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – ypatingi įvykiai), – šiais atvejais Aprašo 1 ir 2 lentelėse nurodytas darbuotojų sveikatos tikrinimo periodiškumas netaikomas ir darbuotojams išduotos F Nr. 047/a ir F Nr. 048/a, kurių galiojimas baigėsi ne anksčiau kaip prieš vieną mėnesį iki ypatingo įvykio paskelbimo dienos arba jo paskelbimo metu, laikomos galiojančiomis ypatingo įvykio paskelbimo laikotarpiu ir 3 mėnesius po jo pabaigos. Dėl įsidarbinančių asmenų Aprašo 4 punktas nustato, kad ypatingų įvykių paskelbimo metu įsidarbinančių asmenų, siekiančių dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant patiriamas Aprašo 2 lentelės 2–5 punktuose (išskyrus 3.1 ir 3.8 papunkčius) nurodytų kenksmingų rizikos veiksnių poveikis, privalomas sveikatos patikrinimas gali būti atliktas jiems pradėjus dirbti, bet ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo jų įdarbinimo dienos.

Pažymime, kad įdarbinant karo pabėgėlius iš Ukrainos jie, kaip ir vietiniai darbuotojai, turi būti siunčiami profilaktiškai tikrintis sveikatą įprasta tvarka dėl užkrečiamųjų ligų ar kenksmingų darbo aplinkos veiksnių. Dėl šiuo metu šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos, susijusios su koronaviruso pandemija, įdarbinamų asmenų sveikatos patikrinimai dėl kenksmingų darbo aplinkos veiksnių gali būti atidėti 6 mėn. laikotarpiui.