• Konsultacijų ir pranešimų apie nelegalų darbą tel. (8 5) 213 9772

 

 

Dok.data 14-03-2022

 

Kiek valandų per savaitę gali dirbti neįgalus asmuo?

Neįgalaus asmens sąvoka yra išaiškinta Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo (toliau – Įstatymo) 2 str.: neįgalusis – asmuo, kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis. Pažymėtina, kad nei DK, nei kiti darbo santykius reguliuojantys įstatymai nenumato neįgaliems darbuotojams sutrumpintos darbo laiko normos ar pareigos dirbti mažiau nei visą darbo laiko normą (pavyzdžiui, mažiau, nei 40 val. per savaitę), tačiau paminėtina, kad tokie ribojimai galėtų būti numatyti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) pateiktoje išvadoje dėl nustatyto darbuotojo darbingumo ar neįgalumo lygio. Taigi, tuo atveju, jei Tarnybos pateiktoje išvadoje yra numatyti neįgalaus darbuotojo darbo laiko ribojimai, apie tokius ribojimus darbuotojas turi raštu informuoti darbdavį ir darbdavys įgyvendindamas pareigą užtikrinti darbuotojui saugias bei sveikas darbo sąlygas, vadovaudamasis gauta išvada, turi raštu siūlyti darbuotojui sumažinti jo darbo laiko normą. Jei Tarnybos pateiktoje išvadoje nėra numatyta darbo laiko normos ribojimų darbuotojui, tuomet darbuotojas gali dirbti visą darbo laiko normą (t. y. 40 val. per savaitę), nepažeisdamas DK įtvirtintų bendrųjų maksimalaus darbo laiko (DK 114 str.) bei minimalaus poilsio laiko (DK 122 str.) reikalavimų.